Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Nehemiasza » Rozdział 7
«  Księga Nehemiasza 6 Księga Nehemiasza 7 Księga Nehemiasza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy mur został odbudowany i wstawiłem wrota, gdy ustanowiono odźwiernych, śpiewaków i Lewitów; [2] »Nad Jerozolimą postawiłem Chananiego, swojego brata, a Chananiasza ustanowiłem dowódcą pałacu. On bowiem był wiernym człowiekiem i bał się Boga bardziej niż wielu innych; [3] »I powiedziałem do nich: Niech nie otwierają bram Jerozolimy, aż słońce będzie dopiekać; a póki tam stoją, niech zamkną bramy i zaryglują je. Należy ustanowić straż spośród mieszkańców Jerozolimy, każdego na jego posterunku i każdego naprzeciwko własnego domu. [4] »A miasto było przestronne i wielkie, ale ludu w jego murach było niewiele, a domy jeszcze nie zostały odbudowane. [5] »I mój Bóg położył mi na sercu, abym zebrał dostojników, przełożonych i lud, aby zostali spisani według rodowodów. Wtedy znalazłem księgę rodowodów tych, którzy pierwsi powrócili, a znalazłem w niej taki zapis. [6] »Oto ludzie tej prowincji, którzy przybyli z niewoli, dokąd zostali uprowadzeni, których uprowadził Nabuchodonozor, król Babilonu, a powrócili do Jerozolimy i do Judy, każdy do swego miasta. [7] »Przyszli z Zorobabelem, z Jeszuą, Nehemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nachamanim, Mardocheuszem, Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem i Baaną. Oto liczba mężczyzn ludu Izraela: [8] »Synów Parosza – dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch; [9] »Synów Szefatiasza – trzystu siedemdziesięciu dwóch; [10] »Synów Aracha – sześciuset pięćdziesięciu dwóch; [11] »Synów Pachat-Moaba, synów Jeszuy i Joaba – dwa tysiące ośmiuset osiemnastu; [12] »Synów Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; [13] »Synów Zattua – ośmiuset czterdziestu pięciu; [14] »Synów Zakkaja – siedmiuset sześćdziesięciu; [15] »Synów Binnuja – sześciuset czterdziestu ośmiu; [16] »Synów Bebaja – sześciuset dwudziestu ośmiu; [17] »Synów Azgada – dwa tysiące trzystu dwudziestu dwóch; [18] »Synów Adonikama – sześciuset sześćdziesięciu siedmiu; [19] »Synów Bigwaja – dwa tysiące sześćdziesięciu siedmiu; [20] »Synów Adina – sześciuset pięćdziesięciu pięciu; [21] »Synów Atera, z linii Ezechiasza – dziewięćdziesięciu ośmiu; [22] »Synów Chaszuma – trzystu dwudziestu ośmiu; [23] »Synów Besaja – trzystu dwudziestu czterech; [24] »Synów Charifa – stu dwunastu; [25] »Synów z Gibeonu – dziewięćdziesięciu pięciu. [26] »Mężczyźni z Betlejem i Netofy – stu osiemdziesięciu ośmiu; [27] »Mężczyźni z Anatot – stu dwudziestu ośmiu; [28] »Mężczyźni z Bet-Azmawet – czterdziestu dwóch; [29] »Mężczyźni z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot – siedmiuset czterdziestu trzech; [30] »Mężczyźni z Rama i Geba – sześciuset dwudziestu jeden; [31] »Mężczyźni z Mikmas – stu dwudziestu dwóch; [32] »Mężczyźni z Betel i Aj – stu dwudziestu i trzech; [33] »Mężczyźni z drugiego Nebo – pięćdziesięciu dwóch; [34] »Synów drugiego Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; [35] »Synów Charima – trzystu dwudziestu; [36] »Synów Jerycha – trzystu czterdziestu pięciu; [37] »Synów z Lod, Chadida i Ono – siedmiuset dwudziestu jeden; [38] »Synów Senai – trzy tysiące dziewięciuset trzydziestu. [39] »Kapłani: synów Jedajasza, z domu Jeszuy – dziewięciuset siedemdziesięciu trzech; [40] »Synów Immera – tysiąc pięćdziesięciu dwóch; [41] »Synów Paszchura – tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu; [42] »Synów Charima – tysiąc siedemnastu. [43] »Lewici: synów Jeszuy, Kadmiela, z synów Hodwy – siedemdziesięciu czterech. [44] »Śpiewacy: synów Asafa – stu czterdziestu ośmiu. [45] »Odźwiernych: synów Szalluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akkuba, synów Chatity, synów Szobaja – stu trzydziestu ośmiu. [46] »Netinici: synowie Sichy, synowie Chaszufy, synowie Tabbaota; [47] »Synowie Kerosa, synowie Sii, synowie Padona; [48] »Synowie Lebana, synowie Chagaby, synowie Szalmaja; [49] »Synowie Chanana, synowie Giddela, synowie Gachara; [50] »Synowie Reajasza, synowie Resina, synowie Nekody; [51] »Synowie Gazzama, synowie Uzzy, synowie Paseacha; [52] »Synowie Besaja, synowie Meunitów, synowie Nefisytów; [53] »Synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura; [54] »Synowie Baslita, synowie Mechidy, synowie Charszy; [55] »Synowie Barkosa, synowie Sisery, synowie Tamacha; [56] »Synowie Nesjacha, synowie Chatify; [57] »Synowie sług Salomona: synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Peridy; [58] »Synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela; [59] »Synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pocheret-Hassebaima, synowie Amona. [60] »Wszystkich Netinitów i synów sług Salomona – trzystu dziewięćdziesięciu dwóch. [61] »A oto ci, którzy przybyli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addan i Immer, ale nie mogli wykazać domu swoich ojców i swego potomstwa – tego, czy pochodzą z Izraela. [62] »Synów Delajasza, synów Tobiasza, synów Nekody – sześciuset czterdziestu dwóch. [63] »A z kapłanów: synowie Chobajasza, synowie Kosa, synowie Barzillaja, który pojął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadczyka i przybrał ich imię. [64] »Ci szukali swego spisu według rodowodu, ale nie znaleźli, toteż zostali wykluczeni z kapłaństwa. [65] »Tirszata zakazał im spożywać z pokarmów najświętszych, dopóki nie pojawi się kapłan z Urim i Tummim. [66] »Całe to zgromadzenie liczyło czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób; [67] »Nie licząc ich sług i służących, których było siedem tysięcy trzysta trzydzieścioro siedmioro. A wśród nich było dwieście czterdzieścioro pięcioro śpiewaków i śpiewaczek. [68] »Ich koni – siedemset trzydzieści sześć. Ich mułów – dwieście czterdzieści pięć. [69] »Wielbłądów – czterysta trzydzieści pięć. Osłów – sześć tysięcy siedemset dwadzieścia. [70] »A niektórzy z naczelników rodów dali na prace. Tirszata dał do skarbca tysiąc drachm złota, pięćdziesiąt czasz i pięćset trzydzieści szat kapłańskich. [71] »Niektórzy też z przedniejszych rodów dali do skarbca na pracę dwadzieścia tysięcy drachm złota i dwa tysiące dwieście min srebra. [72] »A to, co dała reszta ludu, wynosiło dwadzieścia tysięcy drachm złota, dwa tysiące min srebra i sześćdziesiąt siedem szat kapłańskich. [73] »Tak więc kapłani, Lewici, odźwierni, śpiewacy, część ludu, Netinici i cały Izrael osiedlili się w swoich miastach. A gdy nastał siódmy miesiąc, synowie Izraela mieszkali w swoich miastach. 
«  Księga Nehemiasza 6 Księga Nehemiasza 7 Księga Nehemiasza 8  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.