Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
«  3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza na pustyni Synaj, w Namiocie Zgromadzenia, pierwszego dnia drugiego miesiąca, w drugim roku po ich wyjściu z ziemi Egiptu, tymi słowy: [2] »Policzcie całe zgromadzenie synów Izraela według ich rodzin i według domów ich ojców, licząc imiona wszystkich mężczyzn, głowa po głowie; [3] »Od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich w Izraelu zdolnych do walki. Ty i Aaron policzycie ich według ich oddziałów. [4] »I będzie z wami jeden mężczyzna z każdego pokolenia, głowa domu swoich ojców. [5] »A oto imiona mężczyzn, którzy będą z wami: z pokolenia Rubena – Elizur, syn Szedeura; [6] »Z Symeona – Szelumiel, syn Suriszaddaja; [7] »Z Judy – Nachszon, syn Amminadaba; [8] »Z Issachara – Netaneel, syn Suara; [9] »Z Zebulona – Eliab, syn Chelona; [10] »Z synów Józefa: z Efraima – Eliszama, syn Ammihuda, z Manassesa – Gamliel, syn Pedahsura; [11] »Z Beniamina – Abidan, syn Gideoniego; [12] »Z Dana – Achiezer, syn Ammiszaddaja; [13] »Z Aszera – Pagiel, syn Okrana; [14] »Z Gada – Eliasaf, syn Deuela; [15] »Z Neftalego – Achira, syn Enana. [16] »Ci powołani, sławni spośród zgromadzenia, byli naczelnikami pokoleń swych ojców, wodzami tysięcy w Izraelu. [17] »Mojżesz i Aaron przyjęli więc tych mężczyzn, którzy zostali imiennie wyznaczeni. [18] »I zebrali całe zgromadzenie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według swych rodzin, według domów swych ojców i według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, głowa po głowie. [19] »Jak PAN rozkazał Mojżeszowi, tak policzył ich na pustyni Synaj. [20] »Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, głowa po głowie, wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki; [21] »Naliczono z pokolenia Rubena czterdzieści sześć tysięcy pięciuset. [22] »Synów Symeona, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, naliczonych według liczby imion, głowa po głowie, wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki; [23] »Naliczono z pokolenia Symeona pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu. [24] »Synów Gada, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki; [25] »Naliczono z pokolenia Gada czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu. [26] »Synów Judy, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki; [27] »Naliczono z pokolenia Judy siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset. [28] »Synów Issachara, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki; [29] »Naliczono z pokolenia Issachara pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu. [30] »Synów Zebulona, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki; [31] »Naliczono z pokolenia Zebulona pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu. [32] »Synów Józefa, z synów Efraima, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki; [33] »Naliczono z pokolenia Efraima czterdzieści tysięcy pięciuset. [34] »Synów Manassesa, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki; [35] »Naliczono z pokolenia Manassesa trzydzieści dwa tysiące dwustu. [36] »Synów Beniamina, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki; [37] »Naliczono z pokolenia Beniamina trzydzieści pięć tysięcy czterystu. [38] »Synów Dana, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki; [39] »Naliczono z pokolenia Dana sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset. [40] »Synów Aszera, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki; [41] »Naliczono z pokolenia Aszera czterdzieści jeden tysięcy pięciuset. [42] »Synów Neftalego, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki; [43] »Naliczono z pokolenia Neftalego pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu. [44] »To są ci, których policzyli Mojżesz, Aaron i książęta Izraela, dwunastu mężczyzn, po jednym z każdego domu swych ojców. [45] »I było wszystkich policzonych synów Izraela, według domów ich ojców, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki w Izraelu; [46] »Wszystkich policzonych było sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu. [47] »Lecz Lewici nie zostali policzeni z nimi według pokolenia swych ojców. [48] »PAN rozkazał bowiem Mojżeszowi: [49] »Tylko pokolenia Lewiego nie spisuj i nie licz go razem z synami Izraela; [50] »Lecz ustanowisz Lewitów nad Przybytkiem Świadectwa i nad wszystkimi jego naczyniami, i nad wszystkim, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty; oni też będą go obsługiwać i rozbijać obóz dokoła przybytku. [51] »A gdy przybytek będzie miał wyruszyć, Lewici go rozbiorą; także gdy przybytek ma być wznoszony, Lewici ustawią go; a obcy, który się do niego zbliży, poniesie śmierć. [52] »I synowie Izraela będą rozbijać namioty, każdy w swoim obozie i każdy pod swoim sztandarem, według swych zastępów. [53] »Lecz Lewici rozbiją obóz wokół Przybytku Świadectwa, aby gniew nie spadł na zgromadzenie synów Izraela. Lewici będą pełnić straż przy Przybytku Świadectwa. [54] »I synowie Izraela uczynili zgodnie ze wszystkim, co PAN rozkazał Mojżeszowi, tak właśnie uczynili. 
«  3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.