Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 26
«  4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A po tej pladze PAN powiedział do Mojżesza i Eleazara, syna Aarona, kapłana: [2] »Policzcie całe zgromadzenie synów Izraela, od dwudziestego roku życia wzwyż, według domów ich ojców, wszystkich zdolnych do walki w Izraelu. [3] »Przemówił więc Mojżesz i kapłan Eleazar do nich na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha: [4] »Policzcie lud, od dwudziestego roku życia wzwyż, jak PAN rozkazał Mojżeszowi i synom Izraela, którzy wyszli z ziemi Egiptu. [5] »Ruben, pierworodny Izraela: synowie Rubena to Henoch, od którego pochodzi rodzina Henochitów; Pallu, od którego pochodzi rodzina Palluitów; [6] »Chesron, od którego pochodzi rodzina Chesronitów, i Karmi, od którego pochodzi rodzina Karmitów. [7] »To są rodziny Rubenitów; a było ich policzonych czterdzieści trzy tysiące siedmiuset trzydziestu. [8] »A synowie Pallu to Eliab. [9] »Synowie zaś Eliaba to Nemuel, Datan i Abiram. To ten Datan i Abiram, osławieni wśród zgromadzenia, którzy zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi z gromadą Koracha, gdy zbuntowali się przeciwko PANU. [10] »I ziemia otworzyła swoją paszczę, i pochłonęła ich razem z Korachem, podczas gdy cała gromada zginęła; ogień pochłonął dwustu pięćdziesięciu mężczyzn. Stali się oni znakiem; [11] »Lecz synowie Koracha nie umarli. [12] »Synowie Symeona według swych rodzin to: Nemuel, od którego pochodzi rodzina Nemuelitów, Jamin, od którego rodzina Jaminitów, Jachin, od którego rodzina Jachinitów; [13] »Zerach, od którego rodzina Zerachitów, Szaul, od którego rodzina Szaulitów. [14] »To są rodziny Symeonitów; a było ich dwadzieścia dwa tysiące dwustu. [15] »Synowie Gada według swych rodzin to: Sefon, od którego pochodzi rodzina Sefonitów, Chaggi, od którego rodzina Chaggitów, Szuni, od którego rodzina Szunitów; [16] »Ozni, od którego rodzina Oznitów, Er, od którego rodzina Erytów; [17] »Arod, od którego rodzina Arodytów, Ariel, od którego rodzina Arielitów. [18] »To są rodziny synów Gada według ich spisu, czterdzieści tysięcy pięciuset. [19] »Synowie Judy to Er i Onan. Er i Onan umarli w ziemi Kanaan. [20] »Synowie Judy według swych rodzin to: Szela, od którego pochodzi rodzina Szelitów, Peres, od którego rodzina Peresytów, Zerach, od którego rodzina Zerachitów; [21] »Synowie Peresa to: Chesron, od którego rodzina Chesronitów, Chamul, od którego rodzina Chamulitów. [22] »To są rodziny Judy według ich spisu, siedemdziesiąt sześć tysięcy pięciuset. [23] »Synowie Issachara według swych rodzin to: Tola, od którego pochodzi rodzina Tolaitów, Puwwa, od którego rodzina Puwwitów; [24] »Jaszub, od którego rodzina Jaszubitów, Szimrona, od którego rodzina Szimronitów. [25] »To są rodziny Issachara według ich spisu, sześćdziesiąt cztery tysiące trzystu. [26] »Synowie Zebulona według swych rodzin to: Sered, od którego pochodzi rodzina Seredytów, Elon, od którego rodzina Elonitów, Jachleel, od którego rodzina Jachleelitów. [27] »A to są rodziny Zebulonitów według ich spisu, sześćdziesiąt tysięcy pięciuset. [28] »Synowie Józefa według swych rodzin to Manasses i Efraim. [29] »Synowie Manassesa to: Makir, od którego pochodzi rodzina Makirytów; a Makir spłodził Gileada, od Gileada pochodzi rodzina Gileadczyków; [30] »To są synowie Gileada: Jezer, od którego rodzina Jezerytów, Chelek, od którego rodzina Chelekitów; [31] »Asriel, od którego rodzina Asrielitów, Szechem, od którego rodzina Szechemitów; [32] »Szemida, od którego rodzina Szemidaitów, oraz Chefer, od którego rodzina Cheferytów. [33] »A Selofchad, syn Chefera, nie miał synów, lecz tylko córki, a imiona córek Selofchada to: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. [34] »To są rodziny Manassesa według ich spisu, pięćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset. [35] »To są synowie Efraima według swych rodzin: Szutelach, od którego pochodzi rodzina Szutelachitów, Becher, od którego rodzina Becherytów, Tachan, od którego rodzina Tachanitów; [36] »A to są synowie Szutelacha: Eran, od którego rodzina Eranitów. [37] »To są rodziny synów Efraima według ich spisu: trzydzieści dwa tysiące pięciuset. To są synowie Józefa według swych rodzin. [38] »A synowie Beniamina według swych rodzin to: Bela, od którego pochodzi rodzina Belaitów, Aszbel, od którego rodzina Aszbelitów, Achiram, od którego rodzina Achiramitów; [39] »Szufam, od którego rodzina Szufamitów, Chufam, od którego rodzina Chufamitów. [40] »Synowie Beli to Ard i Naaman, od Arda rodzina Ardytów, a od Naamana rodzina Naamitów. [41] »To są synowie Beniamina według swych rodzin. Ich liczba wynosi czterdzieści pięć tysięcy sześciuset. [42] »To są synowie Dana według swych rodzin: Szucham, od którego pochodzi rodzina Szuchamitów. To są rodziny Dana według swych rodzin. [43] »Wszystkich rodzin Szuchamitów według ich spisu było sześćdziesiąt cztery tysiące czterystu. [44] »Synowie Aszera według swych rodzin to: Jimna, od którego pochodzi rodzina Jimnaitów, Jiszwi, od którego rodzina Jiszwitów, Beria, od którego rodzina Beriaitów; [45] »Synowie Berii to: Cheber, od którego rodzina Cheberytów, Malkiel, od którego rodzina Malkielitów. [46] »A córce Aszera było na imię Sarach. [47] »To są rodziny synów Aszera według ich spisu: pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu. [48] »Synowie Neftalego według swych rodzin to: Jachseel, od którego pochodzi rodzina Jachseelitów, Guni, od którego rodzina Gunitów; [49] »Jeser, od którego rodzina Jeserytów, Szillem, od którego rodzina Szillemitów. [50] »To są rodziny Neftalego według ich rodzin. Ich liczba wynosi czterdzieści pięć tysięcy czterystu. [51] »To jest liczba synów Izraela: sześćset jeden tysięcy siedemset trzydziestu. [52] »I PAN powiedział do Mojżesza: [53] »Pomiędzy nich zostanie podzielona ziemia jako dziedzictwo według liczby imion. [54] »Liczniejszemu dasz większe dziedzictwo, a mniej licznemu dasz mniejsze dziedzictwo. Każdemu będzie dane jego dziedzictwo według liczby policzonych. [55] »Ziemia jednak będzie rozdzielona przez losowanie; otrzymają dziedzictwo według imion pokoleń swoich ojców. [56] »Zgodnie z losem będzie rozdzielone dziedzictwo pomiędzy liczne i nieliczne. [57] »Oto policzeni z Lewitów według swych rodzin: Gerszon, od którego pochodzi rodzina Gerszonitów, Kehat, od którego rodzina Kehatytów, Merari, od którego rodzina Meraritów. [58] »To są rodziny Lewiego: rodzina Libnitów, rodzina Chebronitów, rodzina Machlitów, rodzina Muszitów, rodzina Korachitów; a Kehat spłodził Amrama. [59] »A żonie Amrama było na imię Jochebed, była to  córka Lewiego, która mu się urodziła w Egipcie; to ona urodziła Amramowi Aarona i Mojżesza oraz ich siostrę Miriam. [60] »Aaronowi urodzili się Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar. [61] »Ale Nadab i Abihu umarli, gdy ofiarowali inny ogień przed PANEM. [62] »A ich liczba wynosiła dwadzieścia trzy tysiące, wszystkich mężczyzn od miesiąca wzwyż; nie zostali jednak policzeni wśród synów Izraela, gdyż nie dano im dziedzictwa pośród synów Izraela. [63] »To są ci policzeni przez Mojżesza i kapłana Eleazara; oni policzyli synów Izraela na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha. [64] »Lecz wśród nich nie było nikogo z tych policzonych przez Mojżesza i kapłana Aarona, gdy policzyli synów Izraela na pustyni Synaj; [65] »PAN bowiem powiedział o nich: Z pewnością umrą na pustyni. I nie pozostał żaden z nich oprócz Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna. 
«  4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.