Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Ewangelia Mateusza » Rozdział 1
«  Księga Malachiasza 4 Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Księga rodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. [2] »Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i jego braci. [3] »A Juda spłodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares spłodził Ezroma, a Ezrom spłodził Arama. [4] »A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona. [5] »A Salmon spłodził z Rachab Booza, a Booz spłodził z Rut Obeda, a Obed spłodził Jessego. [6] »A Jesse spłodził króla Dawida, a król Dawid spłodził Salomona z tej, która była żoną Uriasza. [7] »A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abiasza, a Abiasz spłodził Azę. [8] »A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza. [9] »A Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza. [10] »A Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amona, a Amon spłodził Jozjasza. [11] »A Jozjasz spłodził Jechoniasza i jego braci w czasie uprowadzenia do Babilonu. [12] »A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela. [13] »A Zorobabel spłodził Abiuda, a Abiud spłodził Eliakima, a Eliakim spłodził Azora. [14] »A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda. [15] »A Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba. [16] »A Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. [17] »Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama aż do Dawida jest czternaście; a od Dawida aż do uprowadzenia do Babilonu – pokoleń czternaście; a od uprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa – pokoleń czternaście. [18] »A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. [19] »Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić. [20] »A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. [21] »I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. [22] »A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka: [23] »Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami. [24] »Wtedy Józef, obudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pana, i przyjął swoją żonę. [25] »Ale nie obcował z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus. 
«  Księga Malachiasza 4 Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.