Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 List do Koryntian » Rozdział 1
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Sostenes, brat; [2] »Do kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. [3] »Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa. [4] »Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie. [5] »We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie; [6] »Gdyż świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was; [7] »Tak że żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. [8] »On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. [9] »Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. [10] »Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. [11] »Doniesiono mi bowiem o was, moi bracia, przez domowników Chloe, że są wśród was spory. [12] »Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi: Ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. [13] »Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? [14] »Dziękuję Bogu, że oprócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem; [15] »Aby nikt nie powiedział, że chrzciłem w swoje imię. [16] »Ochrzciłem też dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czy ochrzciłem jeszcze kogoś. [17] »Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił ewangelię, i to  nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa. [18] »Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga. [19] »Bo jest napisane: Wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrócę wniwecz. [20] »Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? [21] »Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. [22] »Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. [23] »My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem; [24] »Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą. [25] »Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. [26] »Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. [27] »Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. [28] »to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić wniwecz; [29] »Aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało. [30] »Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem; [31] »Aby, jak to jest napisane: Ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. 
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.