Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Jozuego » Rozdział 12
«  Księga Jozuego 11 Księga Jozuego 12 Księga Jozuego 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto królowie ziemi, których pobili synowie Izraela i posiedli ich ziemię za Jordanem na wschodzie, od rzeki Arnon aż do góry Hermon, i całą równinę na wschodzie: [2] »Sichon, król Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie, a panował od Aroeru, leżącego nad brzegiem rzeki Arnon, i od połowy tej rzeki oraz połowy Gileadu aż do rzeki Jabbok, granicy synów Ammona; [3] »A od równin aż do morza Kinneret na wschodzie, i aż do Morza Równiny, czyli Morza Słonego, na wschód, w kierunku Bet-Jeszimot, i od południa pod górę Pisga. [4] »I obszar Oga, króla Baszanu, który pozostał z Refaitów i mieszkał w Asztarot i w Edrei; [5] »Panował on na górze Hermon, i w Salce oraz w całym Baszanie aż do granic Geszurytów i Maakatytów i nad połową Gileadu, granicą Sichona, króla Cheszbonu. [6] »Pobił ich Mojżesz, sługa PANA, wraz z synami Izraela. I Mojżesz, sługa PANA, dał tę ziemię w posiadanie Rubenitom i Gadytom, i połowie pokolenia Manassesa. [7] »A oto królowie ziemi, których pobili Jozue i synowie Izraela po zachodniej stronie Jordanu, od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do góry Chalak, która wznosi się ku Seirowi, a których obszar Jozue dał pokoleniom Izraela w posiadanie według ich przydziałów; [8] »Na górach, na równinach, na polach, na nizinach, na pustyni i na południowej ziemi; ziemie Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów. [9] »Król Jerycha – jeden; król Aj, które jest obok Betel – jeden. [10] »Król Jerozolimy – jeden; król Hebronu – jeden. [11] »Król Jarmutu – jeden; król Lakisz – jeden. [12] »Król Eglonu – jeden; król Gezer – jeden. [13] »Król Debir – jeden; król Gederu – jeden. [14] »Król Chormy – jeden; król Aradu – jeden. [15] »Król Libny – jeden; król Adullam – jeden. [16] »Król Makkedy – jeden; król Betel – jeden. [17] »Król Tappuach – jeden; król Cheferu – jeden. [18] »Król Afek – jeden; król Laszaronu – jeden. [19] »Król Madonu – jeden; król Chasoru – jeden. [20] »Król Szimron-Meronu – jeden; król Achszafu – jeden. [21] »Król Tanaku – jeden; król Megiddo – jeden. [22] »Król Kedeszu – jeden; król Jokneamu z Karmelu – jeden. [23] »Król Doru z krainy Dor – jeden; król narodów z Gilgal – jeden. [24] »Król Tirsy – jeden. Wszystkich królów było trzydziestu jeden. 
«  Księga Jozuego 11 Księga Jozuego 12 Księga Jozuego 13  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.