Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Jozuego » Rozdział 15
«  Księga Jozuego 14 Księga Jozuego 15 Księga Jozuego 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Taki był los pokolenia synów Judy według ich rodzin: aż do granic Edomu przy pustkowiu Cin na południu sięgał kraniec granicy południowej. [2] »A ich granica południowa biegła od krańca Morza Słonego, od zatoki zwróconej ku południowi. [3] »I biegła od południa, ku Maale-Akrabbim, i ciągnęła się aż do Cin; a wznosząc się na południu do Kadesz-Barnea, przebiegała do Chesronu, i wznosiła się do Addary, i skręcała do Karka. [4] »Stamtąd przechodziła do Asmon i dochodziła do rzeki Egiptu, a kończyła się przy morzu. Taka będzie wasza granica na południu. [5] »Granicą zaś od wschodu było Morze Słone aż do końca Jordanu, a granica północna była od zatoki morskiej przy ujściu Jordanu. [6] »Granica ciągnęła się do Bet-Chogla i biegła od północy aż do Bet-Araba; stamtąd granica wznosiła się do kamienia Bohana, syna Rubena. [7] »Następnie granica wznosiła się do Debiru od doliny Akor i zwracała się ku północy do Gilgal leżącego naprzeciw wzniesienia Adummim, położonego na południe od rzeki. Dalej granica ciągnęła się do wód En-Szemesz i kończyła się przy En-Rogiel. [8] »Dalej granica wznosiła się doliną syna Hinnom do stoku Jebusyty od południa, czyli do Jerozolimy. Stamtąd wznosiła się na szczyt góry położonej naprzeciw doliny Hinnom na zachodzie i na krańcu doliny Refaimitów na północy. [9] »Potem granica skręcała od szczytu góry aż do źródła wody Neftoach i biegła aż do miast góry Efron; dalej ciągnęła się do Baala, czyli Kiriat-Jearim. [10] »Następnie granica skręcała od Baala na zachodzie do góry Seir i przechodziła do zbocza góry Jearim od północy, czyli Kesalon, potem schodziła do Bet-Szemesz i przechodziła do Timny. [11] »Później granica wychodziła do zbocza Ekronu na północy i skręcała do Szikronu, i przebiegała przez górę Baala; stamtąd wychodziła do Jabneel i kończyła się przy morzu. [12] »A granicą zachodnią było Morze Wielkie i jego wybrzeże. Oto granica synów Judy dokoła według ich rodzin. [13] »Kalebowi zaś, synowi Jefunnego, dał Jozue dział pośród synów Judy, jak PAN nakazał Jozuemu, miasto Arba, ojca Anaka, czyli Hebron. [14] »I Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka: Szeszaja i Achimana, i Talmaja, potomków Anaka. [15] »Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru, które dawniej nazywało się Kiriat-Sefer. [16] »I Kaleb powiedział: Kto pobije Kiriat-Sefer i zdobędzie je, temu dam swoją córkę Aksę za żonę. [17] »I zdobył je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba; i dał mu swoją córkę Aksę za żonę. [18] »A gdy ona przyszła do niego, namawiała go, aby prosił jej ojca o pole. Kiedy zsiadła z osła, Kaleb zapytał ją: Czego sobie życzysz? [19] »ona odpowiedziała: Daj mi błogosławieństwo; skoro dałeś mi ziemię południową, daj mi też źródła wód. I dał jej źródła górne i źródła dolne. [20] »Oto dziedzictwo pokolenia synów Judy według ich rodzin. [21] »Miastami granicznymi pokolenia synów Judy w stronę granicy Edomu na południu były: Kabseel, Eder, Jagur; [22] »Kina, Dimona, Adada; [23] »Kedesz, Chasor, Jetnan; [24] »Zif, Telam, Bealot; [25] »Chasor-Chadatta i Keriot-Chesron, czyli Chasor; [26] »Amam, Szema, Molada; [27] »Hasar-Gadda, Cheszmon, Bet-Pelet; [28] »Chasar-Szual, Beer-Szeba, Biziota; [29] »Baala, Ijjim, Esem; [30] »Eltolad, Kesil, Chorma; [31] »Siklag, Madmana, Sansanna; [32] »Lebaot, Szilchim, Ain i Rimmon. Wszystkich miast było dwadzieścia dziewięć z przyległymi do nich wioskami. [33] »Na nizinie: Esztaol, Sorea, Aszna; [34] »Zanoach, En-Gannim, Tappuach, Enam; [35] »Jarmut, Adullam, Soko, Azeka; [36] »Szaaraim, Aditaim, Gedera i Gederotaim: czternaście miast wraz z przyległymi do nich wioskami. [37] »Senan, Chadasza, Migdal-Gad; [38] »Dilan, Mispe, Jokteel; [39] »Lakisz, Boskat, Eglon; [40] »Kabon, Lachmas, Kitlisz; [41] »Gederot, Bet-Dagon, Naama i Makkeda: szesnaście miast wraz z przyległymi do nich wioskami. [42] »Libna, Eter, Aszan; [43] »Jeftach, Aszna, Nesib; [44] »Keila, Akzib i Maresza: dziewięć miast wraz z przyległymi do nich wioskami. [45] »Ekron i przyległe do niego miasteczka i wioski; [46] »Od Ekronu aż do morza wszystkie miasta, które leżą w pobliżu Aszdodu, i przyległe do nich wioski; [47] »Aszdod i przyległe do niego miasteczka i wioski, Gaza i przyległe do niej miasteczka i wioski, aż do rzeki Egiptu i Morza Wielkiego, które jest granicą. [48] »A w górach: Szamir, Jattir, Soko; [49] »Danna, Kiriat-Sanna, czyli Debir; [50] »Anab, Esztemo, Anim; [51] »Goszen, Cholon i Gilo: jedenaście miast wraz z przyległymi do nich wioskami. [52] »Arab, Duma, Eszan; [53] »Janum, Bet-Tappuach, Afeka; [54] »Chumta, Kiriat-Arba, czyli Hebron, Sijor: dziewięć miast wraz z przyległymi do nich wioskami. [55] »Maon, Karmel, Zif, Jutta; [56] »Jizreel, Jokdeam, Zanoach; [57] »Kain, Gibea i Timna: dziesięć miast wraz z przyległymi do nich wioskami. [58] »Chalchul, Bet-Sur, Gedor; [59] »I Maarat, Bet-Anot i Eltekon: sześć miast wraz z przyległymi do nich wioskami. [60] »Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim i Rabba: dwa miasta wraz z przyległymi do nich wioskami. [61] »A na pustyni: Bet-Araba, Middin, Sekaka; [62] »Nibszan, miasto Soli i En-Gedi: sześć miast wraz z przyległymi do nich wioskami. [63] »Lecz Jebusytów, mieszkańców Jerozolimy, synowie Judy nie mogli wypędzić; dlatego Jebusyci mieszkają z synami Judy w Jerozolimie aż do dziś. 
«  Księga Jozuego 14 Księga Jozuego 15 Księga Jozuego 16  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.