Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 10
«  1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To jest pokolenie synow Noego: Sem, Cham a Jafet. A jimiał jest Jafet syny po potopie. [2] »A ty to są synowie J❬a❭fetowi: Gomor a Magog, a Madal, a Jawan, a Tubal, a Masoch, a Tyras. [3] »❬...❭ [4] »Potem [jich] są byli synowie Jawan: Eliza a Tarsys, Cetym a Dodaim. [5] »Ot tych są rozdzielony krajiny ludzskie każda w swą włość ❬...❭, z swoją czeladzią a z swym pokolenim. [6] »A drudzy synowie byli Kamowi, jeż to są [pirzwy] Chus a Mezraim, a Fuch, a Chanaan. [7] »A synowie Chus byli [jeż to] są Saba ❬...❭ a Dadan. [8] »Potem Chus jimiał Nemrota, ten pocznie być silny na ziemi, [9] »i był kruty łowiec przed Gospodzinem. ottąd jest przyszło przysłowie: Jako Nemrot kruty łowiec przed Gospodzinem. [10] »I był jest początek jego krolewstwa w Babiłoni❬e❭ a Ared, a Ardach, a w Kalatyniech, w włości Semaar tako rzeczonej[11] »Z tej ziemie wyszedł Assur, i udziała Niniwen, to miasto i ulice, a Chale [12] »i Rynek miedzy Niniwen a Chale, to jest miasto wielikie. [13] »Ale potem Mezraim jimiał Ludzi a Ananim, a Jaabin, Neptynin [14] »a Fetrusym, a Ceflinia, z nichże to są wyszli Filistym a Kapturym, lud tako rzekący. [15] »Ale Kanaan miał syna ❬Sydona❭ pirzwego swego, Etea, [16] »Jebuzea, a Amorea, a Gregesea, [17] »a Ewea, a Arachea, Cynea [18] »a Aradyja, Samarytea a Amatyja, ot tych się [wszytcy] ludzie rozpłodzili kananitszczy. [19] »I były są ludzie mężni we włości Kanaan szedw ot Sydona aż do Gerary aż do Gaza, tego miasta, ❬...❭ a do Gomorry, a do Adame, a Seboim aż do Laza. [20] »Toć są synowie Cham w swem pokoleniu a w swem rodu i we swem języku, i w swej wszytkiej włości. [21] »A z Semowa plemienia poszli są wszytcy, otcowie szwych synow Eber, brata Jafetowa więcszego. [22] »Ale synowie jego byli [jeż to] są: Klam, Assur a Arfaksat a Lut, a Aron. [23] »Synowie [a] Aram byli [jeż to] są: Us, Angl a Jetel, a Mes. [24] »Potem Arfaksat jimiał Sale, ot jegoż był poszedł Heber. [25] »I jimiał jest Heber dwa syny: jednemu jimię było Falech, przeto iże za jego żywota była ziemia rozdzielona, a jego bratu jimię było Jaktan. [26] »Jen to Jaktan jimiał Elmodad a Zalef, Asarmoch, Jare [27] »a Aduram, a Jazal, Deda [28] »a Hebal, a Abimael, Saba [29] »a Opir, a Ewila, a Jobab, ci wszytcy byli synowie Jaktan. [30] »Tych jest był przebytek z Mesa aż do Jozefar tej gory na wschod słuńca. [31] »Ci to [jeż] są synowie Sem podług swego rodu i języku a [w]włości w swem [swego] pokoleniu[32] »Toć jest czela Noego [a] rozdzielona w włości. Ot nichże jest rozdzielenie pokolenia na ziemi po potopie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.