Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Był jest lud tedy wszytko jednego języka a rzeczy jednostajnej. [2] »A gdyż byli przyszli ode wschoda słuńca i nalazu pole w ziemi Sennaar, i bydlili na niem. [3] »I rzekł jeden ku drugiemu: „Pocie a nadziałajmy cegieł, a seżżemy je w ogniu”. I mieli są cegły miasto kamienia a klij miasto wapna, [4] »i rzekli: „Podźmy, uczynimy sobie miasto a wieżę wysoką aże do nieba a sławimy swe jimię, ktoreż będziemy rozmnażać po wszech ziemiach”. [5] »Tedy gospodzin jest zstąpił, aby uźrzał miasto a wieżę, jeż to działali synowie Adamowi. [6] »I rzekł jest Bog: „Toć jest jeden lud a jeden język miedzy wszemi. I poczęli tak czynić, jakoż byli umyślili, nie chcieli tego zostać, by swej wolej skutkiem nie napełnili. [7] »Przeto szedł k nim a tu jich działo poganił, aby jeden drugiego nie rozumiał”. [8] »A tak jest je gospodzin rozdzielił z tego miasta po wszech ziemiach i przestali są dziełać miasta. [9] »zdzia[ła]li są jemu jimię Babel, przeto iże jest tu poganił chwałę wszej ziemie ❬...❭. [10] »Toć jest pokolenie Sem. Był jest Sem we ście leciech, gdyż jest był urodził Arfaksat syna drugiego lata po potopie. [11] »I był jest Sem żyw po narodzeniu Arfaksat pięćset lat a miał jest syny a dziewki. [12] »Potem Arfaksat w piąci a we trzydzieści lat urodził syna Sale. [13] »I był jest potem żyw Arfaksat trzysta a trzy lata a miał syny a dziewki. [14] »Potem Sale był we cztyrdzieści leciech i urodził Hebera. [15] »I był jest, potem gdyż jest urodził Hebera, żyw [był] Sale trzysta a trzy lata a rodził syny i dziewki. [16] »Potem Heber był we cztyrzech a we cztyrdzieści leciech a urodził Faleta. [17] »Potem jest był Heber żyw, gdyż urodził Falecha, trzysta lat a trzydzieści a rodził syny a dziewki. [18] »Potem Falech ❬był❭ we trzydzieści leciech a urodził Ren. [19] »Po jegoż to narodzeniu był żyw Falech dwieście lat i dwa roki a miał syny a dziewki. ❬...❭ [20] »❬...❭ [21] »❬...❭ [22] »Potem Saruch [a Saruch] był we trzydzieści leciech a urodził Nachora. [23] »Potem jest był żyw Saruch po urodzeniu Nachorowem dwieście lat a miał syny a dziewki. [24] »Potem Nachor był we cztyrdzieści a. leciech bez jednego a urodził Tare. [25] »Potem Nachor był jest żyw po urodzeniu Tare [ku] trzemdziesiąt a ku stu lat a miał syny i dziewki. [26] »Potem Tare był w siedmidziesiąt leciech a urodził Abrama, Nachora a Arama. [27] »Toć jest pokolenie Tare: Tare urodził Abrama, Nachora a Arama. Potem Aram urodził Lota. [28] »I umarł jest Aram pirwej niże Tare, jego ociec, w swej przyrodzonej ziemi w Hur Kaldejskiej. [29] »Potem Abram a Nachor pojęłasta sobie żony. Jimię żony Abramowy było Saraj, a Nachorowy żony jimię było Melcha, dca Aaronowa oćca Malche ❬...❭. [30] »I była jest Saraj przezdziatkini a nie mając synow. [31] »Tako potem Tare uźrzy Abrama swego syna a Lota syna Aramowa, syna swego, a Saraj niewiastę swą, żonę [a] Abramową swego syna, i wywiodł je s onej ziemie w Hur Kaldejskiej, aby szli do ziemie Chanaan, i przyszli są aż do Aram i bydlili tu. [32] »I był jest Tare żyw wszech swych dni pięć a dwieście lat, i umarł w Aram. 
«  1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.