Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 20
«  1 Księga Mojżeszowa 19 1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem jest szedł Abraham na południe i przebywał jest miedzy Kades a miedzy Sur, i był jest gościem ❬w Jerarze❭. [2] »I mowił o Sarze swej żenie, aby była jemu siostra. Tedy Abimelech krol jerarski posłał a wezwał ją i wziął ją. [3] »I przyszedł Bog w widzeniu ❬k❭ Abimelech krolu i rzekł k niemu [Bog]: „Zdechniesz, przeto iżeś wziął żonę, boć ma męża”. [4] »Ale Abimelech krol był się jej nie dotknął a rzekł jest: „Aza, miły Panie Boże, sprawiedliwy a niewinny lud zagubisz? [5] »A wszako mnie on rzekł, aby jemu była siostra, a ona rzekła: „Brat jest moj?”. W prostości mego serca a w głupości moju ręku jestem to uczynił”. [6] »I rzekł k niemu Bog: „I jacieśm widział, iżeś to w prostości twego serca uczynił, a przetom cię ostrzegł, aby przeciw mnie nie zgrzeszył a nie przepuścił-cieśm się jej dotknąć. [7] »Przeto jidzi, wroć żonę mężu, boć jest prorok a będzieć prosić za cię i będziesz żyw, a pakli jej nie będziesz chcieć wrocić, wiedz to, iże śmiertnie musisz umrzeć i wszytko, cso jest twe, umrze”. [8] »A on to Abimelech krol natychmiast w nocy wstaw zawołał wszech swych sług i powiedział wszytko to przed nimi, i wzbali się wszytcy mężowie wielmi. [9] »Potem Abimelech zawołał takie Abrahama i rzekł jest k niemu: „Oto csoś nam uczynił? Csosmy prze cię zgrzeszyli, iżeś przywiodł na mię i na me krolewstwo grzech? Jegożeś nie miał uczynić, a uczyniłeś nam”. [10] »I lepak jego wsprosi rzekąc: „Powiedz nam, czemuś to uczynił” [11] »Otpowiedział Abraham: „Tomci sobie myślił rzekąc: Snadź tu nie na tem mieśćcu strachu bożego, zabiją mnie prze moję żonę. [12] »Ale zaprawdę siostra mi jest, dziecię mego oćca, ale nie dziecię mej macierze, i pojął sem ją w miasto żony sobie. [13] »Potem gdyż mię jest Pan Bog wywiodł z domu oćca mego, rzekłeśm jej: To miłosierdzie uczyń se mną: Na wszelkich mieścoch, kędy się obrocimy, rzeczy, żecieśm twoj brat”. [14] »Tedy Abimelech weźmie owiec, wołow, sług a dziewek i dał Abrahamowi, i wrocił jemu Sarę żonę jego [15] »rzekąc k niemu: „Otoć ziemia wszytka przed wami, przebywaj, gdzie chcesz a gdzie-ć się lubi”. [16] »A lepak rzekł ku Sarze: „Otociem dał bratu twemu tysiąc śrzebrnych pieniędzy, toć będzie tobie na przykrycie twoju oczu ❬...❭ a kędykoli się obrocisz, aby pomniała, żeś w krzywdzie naleziona”. [17] »A lepak Abraham gdyż się pomodli Bogu, uzdrowił jest Bog Abimelecha i żonę jego, i dziewki jego i porodziły[18] »Bo zawarł był Bog każdy żywot żeński [i] wszej czeladzi Abimelechowej tego krola. 
«  1 Księga Mojżeszowa 19 1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.