Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 4
«  1 Księga Mojżeszowa 3 1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem Adam poznał cielestnie Jewę swą żonę, j[d]iż to poczęła i urodziła Kaima a rzekąc: „Mam od Boga płod człowieczy”. [2] »Potem urodziła brata jego, Abela. Potem jest był Abel pastucha owczy, a Kaim oraczem. [3] »I stało się jest potem po małych dniech, że obietował Kaim se zboża [żytnego se] [wszego] ziemskiego dary Bogu, [4] »a Abel też z pirzwego przypłodka swego stada obietował natłustsze. I weźrzał Gospodzin na Abela a na jego ofierę, [5] »ale na Kaima nie weźrzał ani na je- go ofierę. I rozgniewał się jest Kaim przelicznie, i smarszczy się gniewy lice jego. [6] »I rzekł jest Bog k niemu: „Czemu się gniewasz a czemu się smarszcza twoje oblicze? [7] »Uczyniszli dobrze, weźmiesz otpłatę tudzież, pakli źle uczynisz, natychmiast twoj grzech będzie w podwoju, ale pod tobą będzie żałość jego a ty nad nim panować będziesz”. [8] »I rzekł Kain ku Ablowi ku swemu bratu: „Wynidziwa precz”. A gdyż na polu była sta, podniosł się Kain ku Ablowi ku swemu bratu i zabił ji. [9] »I rzekł jest Bog ku Kainu: „Gdzie jest Abel twoj brat?” Ktory tak otpowiedział: „Icso ja wiem. Azaliśm ja stroż mego brata?” [10] »I rzekł jest Pan k niemu: „Csoś uczynił? Głos twego [twego] brata krwie ku mnie krzyczy z ziemie. [11] »Przeto będziesz przeklęty na ziemi, jiż toć jest otworzyła swa usta a przyjęła krew brata twego ❬z❭ ręki twej. [12] »Gdyż będziesz ją działać, nie da-ć swego użytka. Tułaczem a zbiegiem będziesz po wszytki czasy żywota twego”. [13] »I rzekł jest Kain ku Bogu: „Więcsza jest ma złość, niżbych zasłużył smiłowanie. [14] »Owa toć mię dzisia wyrzucisz z pospolstwa ludskiego a twego oblicza będę się kryć, a będę tułaczem a zbiegiem po wszej ziemi, a ktokoli mię najdzie, ten mię zabije”. [15] »I otpowiedział k niemu Bog: „Nie tako będzie, ale wszelki, kto zabije Kaima, siedmkroć nad nim pomszczono będzie”. I położył Bog znamię na Kaimie, aby jego nie zabił każdy, ktoż by jego nalazł. [16] »Wyszedł Kain z pospolstwa przed obliczym bożym i bydlił zbiegiem na wschod słuńca ❬w❭ pirwszej krainie od raja, jeż to słowie Eden. [17] »Potem Kain poznał cielnie swą żonę, a ta począwszy porodziła Enocha, i udziałał miasto, jemuż to jimię zdział po swem synu Enoch. [18] »Potem Enoch urodził Irada, a Irad urodził Manijela, a Mamijel urodził Matuzaela, a Matuzael urodził Lamecha. [19] »Jenże to pojął dwie żenie: jednej jimię było Ada, a drugiej jimię Sella. [20] »Ada urodziła Jabaela, jenże był ociec przebywającym w staniech a takie pastyrzow. [21] »A jego bratu było jimię Tubal, ktoryż to był ociec śpiewając na organoch a na ręcznicach. [22] »A Sella potem urodziła Tubalchaim, jenże był pirzwy kowal na wszytkiem żelaznem rzemięśle i miedzianem. A siestrze jimię Tubalchainowej Noema. [23] »I rze❬k❭ł Lamech swyma żonama drzewiej rzeczonyma Ade a Selle: „Słyszcie głos moj, żony Lamechowy a pożałujcie słow mych. Zabiłeśm człowieka na mem łowie a młodzieńca w gniewie mem. [24] »Siedmkroć będzie pomsta dana Kainowi, a Lamechowi siedmdziesiątkroć siedmkroć”. [25] »Potem jeszcze Adam poznał cielnie swą żonę, a tak porodzi syna, jemuż to jimię zdzieje ❬Set❭ a rzkę: „Dał mi Bog jeszcze jiny płod miasto Abla, ktoregoż to Kain zabił”. [26] »Potem Set miał syna, temu jimię było Enos, ktoryż to jest począł wzywać jimię boże. 
«  1 Księga Mojżeszowa 3 1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.