Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 5
«  1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Toć są księgi pokolenia Adamowa. Od tego dnia, ktoregoż stworzył Bog człowieka, ku obliczu a ku podobieństwu bożemu uczynił jego. [2] »Samca a samicę stworzył je a pożegnał je, a zdział jim jimiona Adam a Jewa tego dnia, ktoregoż są stworzeni. [3] »I był jest Adam żyw ku trzydzieści i ku stu lat a miał jest syna ku obliczu a ku podobieńtwu swemu, jemuż to jimię zdział Set. [4] »I był jest ❬żyw❭ Adam po porodzeniu tego syna Set ośmset lat, w ktoryż sie są jemu rodzili synowie a dziewki. [5] »I jest wszech lat, ktorychże był żyw Adam, dziewięćset lat a trzydzieści. Potem jest umarł. [6] »Set był żyw pięć a sto lat i miał Enos. [7] »Potem jest był żyw Set ośmset a siedm lat a miał syny i dziewki. [8] »I był jest Set żyw wszytkich swych lat dziewięćset a dwanaście lat, i umarł. [9] »Potem Enos był w dziewiącidziesiąt leciech i miał syna, jemuż jimię zdział Chainan, [10] »po ktoregoż porodzeniu był żyw pięćnaście a ośmset lat a miał syny a dziewki. [11] »I był jest żyw Enos wszech swych lat pięć a dziewięćset, potem jest umarł. [12] »Potem Chainan był w siedmidziesiąt leciech a miał syna, jemu❬ż❭ jimię zdział Malaleel. [13] »Po narodzeniu jego był jest żyw ośmset a cztyrdzieści lat a miał syny a dziewki. [14] »I był jest żyw Chainan wszech swych lat dziewięćset a dziesięć lat, i umarł. [15] »Potem Malael był w sześciset a pięci leciech a miał jest syna, jemuż jimię było Jaret. [16] »Po jegoż to narodzeniu był żyw Malael ośmset a trzydzieści lat a miał syny a dziewki. [17] »I był jest żyw Malaeel na świecie wszech swych lat ośmset a dziewięćdziesiąt a pięć lat, i umarł jest. [18] »Potem Jaret będąc ❬we stu a❭ w sześcidziesiąt leciech i we dwu jimiał Enocha. [19] »Potem był żyw ośmset lat a miał syny i dziewki. [20] »I był jest w starości Jaret wszech swych lat dziewięćset a sześćdziesiąt a dwie lecie, a potem jest umarł. [21] »Potem Enoch [jenże to] będąc w piąci a w sześcidziesiąt leciech jimiał Matuzale. [22] »A był jest ku podobieństwu Enoch ❬i❭ po narodzeniu Matuzaela był jest żyw Enoch trzysta lat a jimiał syny a dziewki. [23] »A jimiał jest Enoch wszech swych lat trzysta a siedmdziesiąt a pięć, [24] »a chodził jest z Bogiem, a nie zjawił się, bo ji precz wziął Bog. [25] »Był potem żyw Matuzale siedm a siedmdziesiąt ❬a sto❭ lat, jenże to jimiał jest Lamecha. [26] »Potem jest był żyw Matuzale siedmset a siedmdziesiąt a dwie lecie a miał syny a dziewki. [27] »I był jest w starości Matuzale dziewięćset a siedmdziesiąt a dwie lecie, potem jest umarł. [28] »Potem żyw był Lamet we stu a w ośmidziesiąt lat w jednem a miał jest syna, [29] »jemuż jest zdział jimię Noe a rzkąc tako: „Ten nas ucieszy od uczynkow i od robot ręku naszu na ziemi, jeż to jest przeklął Gospodzin”. [30] »Potem Lamech był żyw po narodzeniu Noe pięćset a dziewięćdziesiąt a pięć lat a miał jest syny a dziewki. [31] »(5:31a) I był jest żyw Lamech siedmset a siedmdziesiąt a siedm lat, i umarł. [32] »(5:31b) Potem Noe, gdyż był w piąciset leciech, miał trzy syny: Sem, Cham a Jafet. 
«  1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.