Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Powiedział jest Bog k niemu: „Ty a twa czela wnidzi w korab, iże[m]śm je[n]dnego ciebie sprawiedliwego we wszem tem to pokoleniu widział. [2] »A wszystek dobytek czysty weźmiesz z sobą siedmioro a siedmioro, samcow a samic, a s nieczystego stworzenia dwe a dwie, samca a samicę, [3] »a takież ptastwa niebieskiego siedmioro a siedmioro, samcow a samic, aby zachowały siemię na ziemi. [4] »Bo po siedmi dnioch ja spuszczę deszcz lejący na ziemię za cztyrdzieści dni a za cztyrdzieści nocy a zagładzę wszystko stworzenie, csożeśm uczynił na ziemi”. [5] »I uczyni Noe wszytko, cso jemu był Bog przykazał. [6] »A był jest Noe w sześcidziesiąt leciech tedy, gdyż się powodź rozwodniła po wszem świecie. [7] »I wszedł jest Noe i jego synowie, i żona jego, i jego synow żony z nim w korab przed powodzią. [8] »Potem wszego stworzenia czystego i nieczystego i ptastwa niebieskiego, i wszego, csoż się na ziemi obraca, [9] »dwoje a dwoje wnidą k niemu w korab, samiec a samica, jakoż był Bog Noemu przykazał. [10] »A gdyż było po siedmi dnioch, wody się rozwodniły po wszej ziemi. [11] »Lata szostego wieku Noe, miesiąca drugiego [drugiego], siodmynaście dzień tego miesiąca ukazały się wszytki studnie głębokie a okna niebieska się otworzyły [12] »i był deszcz ukrutny na ziemi cztyrdzieści dni a cztyrdzieści nocy. [13] »Na świecie tego dnia wnidzie Noe, Sem, Cham i Jozefat, [i] jego synowie, i żona jego a żony synow[ie] jego ❬z nimi❭ w korab, [14] »oni i wszelkie źwierzę podług [przyrodzenia] swego rodu, i wszelki dobytek podle jego płodu, i wszytko, csoż się na ziemie obraca, podług jego rodu, i wszelkie ptastwo podług jego przyrodzenia [15] »❬...❭ k Noemu do korabia dwie a dwie wszelkiego stworzenia, w jemże to jest był duch żywy. [16] »A ktore jest weszło, samiec a samica wszelkiego stworzenia, to jest każde, w jego stan wwiodł, jakoż mu to był Bog przykazał, i zatworzył jego Bog zewnątrz. [17] »I był potop czterdzieści dni a cztyrdzieści nocy na ziemi, a rozmnożywszy się wody i wzniosły korab wz gorę od ziemie. [18] »A nagle się rozwodniły, a potop ❬...❭ po wszej ziemi, a tak korab wspłynął na wodach. [19] »A wody były barzo wielikie nad ziemią i przykryły były wszytki nad ziemią gory pode wszym niebem. [20] »I była jest woda pięćnaście łokiet nade wszemi gorami, jeż to była przykryła. [21] »z gorami wszytko stworzenie, csoż jest było na ziemi, ptacy i źwierzęta, i wszytko płożące, jeż to płozi po ziemi ❬...❭ [22] »❬...❭ zmarło jest. [23] »I zgładzi Bog wszytek wiek żywy, jeż to był na ziemi, ot człowieka aże do dobytczęcia, tako robaki jako ptastwo niebieski❬e❭, zagładzono było wszytko z ziemie. Nics jedno sam Noe ostał a ci, cso s nim byli w korabiu. [24] »I zatopiła była woda ziemię połdrugiego sta dni. 
«  1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.