Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Królewska » Rozdział 16
«  1 Księga Królewska 15 1 Księga Królewska 16 1 Księga Królewska 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W tę dobę Pan przemowił ku Hijen synu Ananii przeciw Bazowi rzekąc: [2] »„Przeto iżem cię powyszył s niskości prochu a posadziłem cię wodzem nad ludem mym israhelskim, a tyś takież chodził po drodze Jeroboamowie, a przyprawiałeś lud moj ku grzechu israhelski, aby mię gniewał przez jich grzechy, [3] »owa toć ja pożnę pośladki Bazowy a pośladki domu jego a uczynię dom twoj jako dom Jeroboamow syna Nabatowa. [4] »Jen umrze od Baza w w mieście, śniedzą ji psi, a kto z jego rodu umrze na ziemi, śnie ji ptastwo niebieskie. [5] »O jinych skutcech Bazowych i to wszystko, csoż czynił, i walki jego, zali to nie jest popisano w księgach ❬skutkow❭ dni krolow israhelskich? [6] »I skonał Baza s oćcy swymi a pochowan w Tersa, i krolował Ela syn jego w miasto jego. [7] »A gdyż była przyszła rzecz boża ku Hijen prorokowi, synu Ananii, przeciw Baza i przeciw domu jego, i przeciw wszemu złemu, jeż był uczynił przed Bogiem, aby ji gniewał swymi czyny, aby był jako dom Jeroboamow, prze tę przyczynę ji zabił, to jest Hijera, syna Ananii proroka. [8] »Szostego lata a we dwudziestu Aza krola Juda krolował Hela syn Baza nad Israhelem w Tersa dwie lecie. [9] »I przeciwił się przeciw jemu sługa jego Zamry, wodz nad połowicą jeźcow a gdyż jenego czasu Hela podpił sobie w Tersa, w domu Arsa włodarza Tersa, [10] »padł nań Zamry ❬i zabił ji❭ dwadzieścia a siodmego lata Aza krola Juda, i krolował w miasto jego. [11] »A gdyż krolował siedząc na stolcu jego, zbił wszytek dom Bazow, a nie ostawił s niego ani psa, ni bliźniego, ni przyjaciela jego. [12] »A tak zagładził Zamry wszytek dom Baazow podle słowa bożego, jeż mowił ku Bazowi przez Hijen proroka, [13] »prze wszelkie grzechy Bazowy a grzechy Hela syna jego, jimiż zgrzeszyli a ku grzech❬u❭ przywiedli lud israhelski, gniewając Pana Boga israhelskiego swymi marnościami. [14] »Ale jini uczynkowie Hela a wszystko, cso czynił, popisani są w księgach uczynkow dni krolow isrhelskich. [15] »Siodmego a dwadzieścia lata Aza krola Juda krolował Zamry siedm dni w Tersa a w ty czasy wojska obległa była Jebeton miasto filistyńskie. [16] »A gdyż usłyszano, iże Zamry się sprzeciwił i zabił krola, i uczynił tam krola wszytek lud israhelski Amry, jen był głowa nad rycerstwem israhelskim tego dnia w staniech. [17] »Tedy wstaw Amry a wszytek Israhel s nim s Jebeton i oblegli Tersa. [18] »A widząc Zamry, iże miasto będzie dobyto, szedw na sień i zażegł się z domem krolowym, i umarł [19] »w swych grzeszech, jim❬i❭ zgrzeszył czyniąc złe przed Bogiem a chodząc po drodze Jeroboamowie a po grzeszech jego, iże ku grzechu przywiodł israhelski lud. [20] »Ale jini uczynkowie Zamry i sprzeciwieństwa a niemiłości jego, ktore czynił, popisany są w księgach skutkow dni krolow israhelskich. [21] »Tego czasu rozdzielił się lud israhelski na dwie części: jena część przyjęła Tebni syna Jenetowa, chcąc ji krolem uczynić, a połowica druga Amry. [22] »I ostał się ten lud, jiż był z Amry przeciw ludu, jiż się przydzierżał Tebni, syna Jenetowa. I umarł Tebni, a Amry krolował. [23] »Jednego a trzydzieści lata Aza krola Juda krolował Amry nad Israhelem dwanaćcie lat, a w Tersa krolował sześć lat. [24] »I kupił gorę samarską w Somer za dwie librze śrzebra a zbudował ją, a zdział jimię miastu, jeż był uczynił, jimieniem Semej, jeż jest gora boża albo gora samarska. [25] »I uczynił Amry nieprawie przed Bogiem, a czynił złościwie nade wszytki ty, jiż przed nim byli. [26] »A przydzierżał się wszytkimi obyczajmi skutkow Jeroboamowych syna Nabatowa a grzechow, k nimże przywiodł lud israhelski, aby gniewał Pana Boga israhelskiego swymi marnościami. [27] »Ale jini uczynkowie Amry a bojowie jego, jeż miewał, to popisano w księgach skutkow dni krolow israhelskich. [28] »I odpoczynął Amry z swymi oćcy a pochowan w Samaryi i krolował Achab syn jego w miasto jego. [29] »Achab syn Amry krolował nad Israhelem osmego a trzydzieści lata Aza krola judzskiego. A krolował Achab syn Amry nad Israhelem w Samaryi dwadzieścia i dwie lecie. [30] »I uczynił Achab syn Amry nieprawie przed Bogiem nade wszytki, jiż przed nim byli. [31] »A nie statczyło jemu, aby się przydzierżał grzechow Jeroboamowych syna Nabatowa, ale nadto pojął sobie żonę, Jezabel dziewkę Mechabel, krola sydońskiego i szedł a służył Baal, a modlił się jemu. [32] »I postawił ołtarz Baalowi w kości❬e❭le Baal, jen był udziałał w Samaryi, [33] »a udziałał ług. I przydzierżał się Achab swym skutkiem pobudzaję Pana Boga israhelskiego ❬nade wszytki krole israhelskie❭, jiż byli przed nim. [34] »A za jego dni Achyjel z Betel udziałał Jerycho. Gdyż był Abiram, syn jego pirwy, umarł, założył je a w Segub, poślednim swym, postawił brony jego podle słowa bożego, jeż był mowił przez Jozue syna Nunowa. 
«  1 Księga Królewska 15 1 Księga Królewska 16 1 Księga Królewska 17  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.