Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Królewska » Rozdział 17
«  1 Księga Królewska 16 1 Księga Królewska 17 1 Księga Królewska 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W tę dobę Elijasz tesbicski, jeden z tych, jiż bydlili w Galaad, rzekł ku Achabowi: „Żyw Pan Bog jest israhelski, przed jegoż obliczym stoję, acz będzie rosa albo deszcz tych lat, lecz podle słow ust mych”. [2] »A przyszło słowo boże k niemu rzekąc: [3] »„Jidzi precz a ody przeciw wschodu słuńca, a skryj się u potoka Karyt, jen jest przeciw Jordanu, [4] »a tu z potoka pij, a gawronom jeśm przykazał, aby cię karmili tam”. [5] »I odszedł a uczynił podle słowa bożego. A gdyż odszedł i siadł nad potokiem Karyt, jen jest przeciw Jordanu, [6] »przynosili jemu gawroni chleb a mięso rano, takież chleb a mięso wieczor a pił z potoka. [7] »Tedy po niektorych dnioch wysechł potok, bo nie padał deszcz na ziemię. [8] »I przyszedł głos boży k niemu rzekąc: [9] »„Wstań a jidzi do Serepty sydońskiej i bydlże tu, bociem przykazał ❬tu❭ jenej ❬niewieście❭ wdowie, aby cię karmiła”. [10] »Tedy on wstaw i szedł do Sarepty sydońskiej. A gdyż przyszedł ku bronie mieścskiej, zjawiła się jemu niewiasta wdowa zbirając drwa, a wezwaw ją rzekł k niej: „Daj mi malutko wody w sędzie, ać się napiję”. [11] »A gdyż ona pojdzie, chcąc przynieść, wzwoła za nią rzekąc: „Przynieś mi, proszę, i skibę chleba w twej ręce”. [12] »Ona otpowie: „Żyw jest Pan Bog twoj, iże nie mam chleba, jeno z garstkę mąki we sędzie a malutko oleja w olejniku, a przeto zbiram dwie drewnie, abych wszedszy i uczyniła to synu memu a mnie, abychowa to śniadszy i umarła”. [13] »Helijasz rzekł k niej: „Nie boj się, ale szedszy uczyń, jakoś rzekła, ale mnie z tej mąki uczyń napirwej oprzasnek malutki podpopielny i przyniesiż mi, a tobie i synu twemu uczyń potem. [14] »Bo to mowi Pan Bog israhelski: W sędzie nie będzie ubywać mąki a w olejniku oleja się nie umniejszy aż do tego dnia, w ktory Pan seśle deszcz na ziemię”. [15] »Tedy ona szedszy uczyni podle słowa Helijaszowa i jadł on a ona, a dom jej, a od tego dnia [16] »więcej w sędzie mąki nie ubywało ani w olejniku oleja nie umniejszało ❬się❭ podle słowa bożego, jeż mowił przez Helijasza. [17] »Tedy się potem stało, iże się rozniemogł syn macierze czeladnej a była na niem przesilna niemoc, tak iże nie mogł dychać. [18] »Tedy rzecze Helijaszowi: „Cso mnie a tobie, mężu boży? Wszedłeś ku mnie, aby wspomieniony były złości me a by zabił syna mego?” [19] »Helijasz rzecze: „Daj mi syna twego, a wziąw syna jej z jej łona i niosł ji do pokoja, tu gdzież on bydlił, i położył ji na swem łożu, [20] »i wołał ku Panu rzekąc: „Panie Boże moj, takoś tę wdowę, u niejże jakoż takoż żywię się, ty jeś zamącił, iżeś zabił syna jej”. [21] »A rozszyrzyw się i położył się na dziecięciu trzykroć a wołał ku Panu rzekąc: „Panie Boże moj, proszę, aby się nawrociła dusza tego dziecięcia w jego wnętrza”. [22] »I usłyszał Pan głos Helijaszow, i nawrociła się dusza dziecięcia weń, i ożyło. [23] »(17:23a) Tedy Helijasz wziąw dziecię i położył je w niższem pokoju domu, i dał macierzy jego rzekąc: „Otoć syn twoj żyw jest”. [24] »(17:23b) I rzecze niewiasta ku Helijaszowi: „Już na tem jeśm poznała, iże jeś ty mąż boży a słowo boże prawe jest w uściech twych”. 
«  1 Księga Królewska 16 1 Księga Królewska 17 1 Księga Królewska 18  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.