Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Królewska » Rozdział 10
«  2 Księga Królewska 1 2 Księga Królewska 10 2 Księga Królewska 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[21] »❬...❭ ❬do❭ wszech krajow israhelskich i przyszli wszytcy służebnicy Baal a nie ostał nijeden, kto by nie przyszedł, i weszli do kościoła Baal, i napełnił się dom Baal od wirzchu aż do wirzchu. [22] »I rzekł tym, jiż byli nad odzienim: „Przynieście odzienie wszytkim sługam Baal!” I przynieśli jim odzienie. [23] »A wszedł Jen a Jonadab syn Rechabow do kościola Baal i rzekł naśladownikom Baal: „Opatrzcie a widzcie, aby nie był nijeden s wami z sług bożych, ale aby sami byli sługi Baal”. [24] »A weszli, aby czynili obiaty a ofiery. A zatym Jen przyprawił sobie ❬na dworze❭ ośmdziesiąt mężow i rzekł k nim: „Kto da uciec z tych ludzi, jeż ja wwiodę w wasze ręce, żywot jego będzie za żywot jego”. [25] »A tak się stało, gdyż się dokonała obiata, przykazał Jen rycerzom a wojewodam swym rzekąc: „Wnidąc zbijcie je, ać nijeden nie uciecze”. I zbili je wszytki mieczem, a [wstawszy] rycerze a wojewody [i] wymiotali marchy jich precz i szli do miasta kościoła Baal, [26] »a wziąwszy sochę z kościoła Baal i stłukli, [27] »i zeżgli a skazili mieśćce Baal, i uczynili na tem mieśćcu zachody do dzisiejszego dnia. [28] »A tak zagładził Jen modłę Baal s Israhela. [29] »Ale wszakoż od grzechow Jeroboamowych syna Nabatowa, jen przywiodł ku grzechu lud israhelski, nie odstąpił ani ostał cielcow złotych, jiż byli w Betel a w Dan. [30] »I rzekł Pan ku Jen: „Przeto iżeś tak chytrze uczynił to, cso jest dobrego a lube było przed myma oczyma, i to wszytko, csoż było w mej myśli, przeciw domu Achabowu uczyniłeś, siądą synowie twoi na krolowie stolcu aż do czwartego pokolenia. [31] »Ale Jen nie był pilen, aby chodził w zakonie Pana Boga israhelskiego w wszem siercu ❬swem❭, bo nie otstąpił był od grzechow Jeroboamowych, jen ku grzechu przywiodł był lud israhelski. [32] »A w tych dnioch ❬Pan❭ począł sobie styskać Israhel i pobił je Azael we wszech krajoch israhelskich, [33] »od Jordanu przeciw kraju na wschod słuńca pobił wszytkę ziemię Galaat a Gad, a Ruben, a Manase od Aroer, jeż jest nad potokiem Aron, a Galaad, a Bazan. [34] »Ale jine rzeczy [o] Jen i wszytko, cso czynił, a moc jego,to wszytko popisano w księgach uczynkow dni krolowych. [35] »I umarł Jen z swymi oćcy a pochowali ji w Samaryi i krolował Joatas syn jego w miasto jego. [36] »Od tych dni, w nichże to krolował Jen nad Israhelem w Samaryi, było lat ośm a dwadzieścia. 
«  2 Księga Królewska 1 2 Księga Królewska 10 2 Księga Królewska 11  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.