Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Królewska » Rozdział 13
«  2 Księga Królewska 12 2 Księga Królewska 13 2 Księga Królewska 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Trzeciego a we dwadzieścia lata Joasza syna Otozyjaszowa krola Juda, krolował Joatas syn Jenow nad Israhelem w Samaryi siedmnaćcie lat [2] »a czynił złe przed Bogiem a naśladował grzechow Jeroboamowych syna Nabatowa, jen przywiodł Israhela ku zgrzeszeniu a nie odchylił się od nich. [3] »I rozniewał się gniew boży przeciw Israhelu, i poddał je Pan w ręce Azaelowie krola syrskiego a w ręce Benad❬ab❭owie syna Azaela po wszytki dni. [4] »I modlił się Joatas obliczu bożemu, i usłyszał ji Pan, bo widział nędzę luda israhelskiego, iże je był starł krol syrski. [5] »I dał Pan Israhelowi zbawiciela a wyzwolon z ręki syrskiego krola i bydlili synowie israhelszczy w swych staniech jako wczora a przed wczorajszym dniem. [6] »Ale wszako nie odeszli od grzechow domu Jeroboamowa, jen ku grzechu przyprawił lud israhelski, ale w nich chodzili a takież pasieka, ta ostała w Samaryi. [7] »A nie ostawiono Joatasowi luda, jeno pięćset jeźcow a dziesięć wozow, a dziesięć tysiącow pieszych, bo je był zbił krol syrski, a potłoczył jako proch na mieśćcu gumiennem. [8] »Ale jini uczynkowie Joatasowi a wszytko, cso czynił, a drustwa jego, to wszytko popisano w księgach uczynkow dni krolow israhelskich. [9] »I skończał Joatas z swymi oćcy a pochowan w Samaryi, i krolował Joas syn jego w miasto jego. [10] »Lata siodmego a trzydzieści Joasa krola judzskiego krolował Joas syn Joatasow nad Israhelem w Samaryi sześćnaćcie lat, [11] »a czynił złe prze❬d❭ obliczym bożym, a nie odchylił się od wszytkich grzechow Jeroboamowych syna Nabatowa, jen ku grzechu przywiodł lud israhelski, w nichże chodził. [12] »Ale jini uczyncy Joasowi a wszystko, cso czynił, i siła jego, kako bojował przeciw Amazowi krolowi Juda, to wszytko popisano w księgach skutkow dni krolow israhelskich. [13] »I umarł Joas z swymi oćcy, a Jeroboam siedział na jego stolcu. A Joas pochowan w Samaryi z krolmi israhelskimi. [14] »Za jego czasu Elizeus niemogł niemocą, w niejże umarł, i zszedł k niemu Joas krol israhelski płaczę, rzekąc: „Oćcze moj, oćcze moj, wozie israhelski a wozatarzu jego!” [15] »K niemu Elizeus rzekł: „Przynieś łęczysko a strzały.” A gdyż przyniosł k niemu łęczysko a strzały, [16] »i rzekł krolowi israhelskiemu: „Włoż rękę twą na łęczysko.” A gdyż rękę swą położył, włożył Elizeus ręce swoi na krolowie ręce [17] »rzekąc: „Otworz okieńce na wschod słuńca”. A gdyż otworzył, rzecze Elizeus: „Wystrzel strzałę”. I wystrzelił. Tedy rzekł Elizeusz: „Strzała zbawienia bożego a strzała zbawienia przeciw Syrskiej Ziemi i pobije❬sz❭ Syrską Ziemię w Jafet, aż ją i zagładzisz”. [18] »I rzecze Elizeus: „Pobierz strzały”. A gdyż pobrał, potem jemu rzekł: „Uderz szypem w ziemię!” A gdyż uderzył trzykroć w ziemię i stał, [19] »rozniewał się mąż boży nań rzekąc: „By był uderzył pięćkroć albo sześćkroć, albo siedmkroć, pobiłby był Syrską Ziemię do skonania, ale już jeno trzykroć pobijesz je. [20] »I umarł Elizeus a pochowali ji. Tedy w tem roce przybrali się łotrowie s Moabskich do israhelskiej ziemie. [21] »Niektorzy pochowawając człowieka uźrzeli łotry i wrzucili ciało do grobu Elizeowa. A gdyż się dotkło kości Elizeowych, ożył człowiek i stał na swich nogach. [22] »Ale Azael krol syrski dręczył lud israhelski po wszytki dni Joatasowy [23] »i slutował się Pan nad nimi a wrocił się k nim prze zamowę, jąż miał s Abramem a s Izakiem, a s Jakobem a nie chciał jich zatracić ani zarzucić owszem aż do tego czasu. [24] »I umarł krol Azael syrski a krolował Benadab syn jego w miasto jego. [25] »I odjął Joas syn Joataszow, z rąku Bena❬da❭dowu syna Azaelowa miasta, jeż był odjął Joataszowi oćcu jego prawem bojowym. Po trzykroć ji pobił Joas a wrocił miasta Israhelskie Ziemi. 
«  2 Księga Królewska 12 2 Księga Królewska 13 2 Księga Królewska 14  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.