Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Królewska » Rozdział 18
«  2 Księga Królewska 17 2 Księga Królewska 18 2 Księga Królewska 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Trzeciego lata Ozee syna Hela, krola israhelskiego, krolował Ezechyjasz, syn Achas krola Juda. [2] »Dwadzieścia i pięć lat w starz był, gdy począł krolować, a przez jenego trzydzieści lat krolował w Jerusalemie, jimię macierze jego Abissa dziewka Zacharyjaszowa [3] »a czynił, cso było dobrego przed Bogiem podle wszego, jako czynił ociec jego Dawid. [4] »On skaził kościoły a starł sochy, a porąbił ługi, a złamał węża miedzianego, jegoż uczynił był Mojsesz, bo eż do tego dnia synowie israhelszczy żgli jemu obiaty, a zdział jemu jimię Noeschan, to jest miedź. [5] »A w Panie Bodze israhelskiem miał nadzieję, tak iże po niem nie był jemu nijeden rowny ze wszech krolow Juda ani z tych, jiż przed nim byli. [6] »A przydzierżał się Boga, a nie otstąpił od jego słopieniow, a czynił przykazanie jego, jeż przyka❬za❭ł był ❬Pan❭ Mojżeszowi. [7] »A przeto był Pan s nim a na wszech mieściech, dokądkoli szedł, mądrze czynił, a bronił się przeciw krolowi asyrskiemu i nie służył jemu. [8] »On pobił Filistyny aż do Gazy i wszytki kraje jich od wieże strożnych aż do miasta obmurowanego. [9] »Lata czwartego krola Ezechyjasza, jeż było siodme lato Ozee syna Hela, krola israhelskiego, przyjał Salmanazar krol asyrski ku Samaryi bojować przeciw jej [10] »i dobył jej, bo po trzech leciech szostego lata Ezechyjasza, to jest dziewiątego lata Ozee krola israhelskiego dobyto jest miasto Samaryja. [11] »I przewiodł krol asyrski lud israhelski do Asyrskiej Ziemie, i posadził je w Haila a w Habor u potoka Gozam w mieściech medzskich, [12] »przeto iże nie posłuchali głosu Pana Boga swego a przestąpili smowę jego i wszytko, cso jim przykazał Mojsesz sługa boży, nie posłuchali ani czynili. [13] »Lata czwartego Ezechyjasza krola przyjaw Senacherub krol asyrski ku wszytkim miastom Juda omurowanym i dobył jich. [14] »Tedy posłał Ezechyjasz, krol judzski, krolowi asyrskiemu posły do Lachys rzekąc: „Zgrzeszyłem, odydzi ode mnie a wszytko, cso na mię włożysz, chcę cirzpieć. I kazał sobie dać krol asyrski Ezechyjaszowi krolowi Juda trzysta liber śrzebra a trzydzieści liber złota, [15] »i dał krol Ezechyjasz wszytko śrzebro, jeż nalazł w domu bożem a w skarbiech krolowych. [16] »Tego czasu złamał Ezechyjasz drzwi domu bożego a blachy złote, jeż był przybił, i dał krolowi asyrskiemu. [17] »Tedy posłał krol asyrski Tartana a Rapsacena s Lachys ku krolowi Ezechyjaszowi judzskiemu z wieliką siłą luda do Jerusalema. A gdyżsta jawszy i przyszła do Jerusalema, stawszy nad wodą, jaż jidzie do zwirzchniego stawku, jiż jest na drodze tego pola, gdzież sukno prali. [18] »I wezwałasta krola, i wyszedł k nim Elijachym syn Elchyje, włodarz domowy a Sobnia pisarz ziemski, a Johae syn Azaf, kanclerz. [19] »I rzekł k nim Rapsaces: „Mowcie ku Ezechyjaszowi: Toć mowi krol wieliki, ❬krol❭ asyrski: Ktore to jest doufanie, na niemże to się uprzezpieczasz? [20] »Snadzieś wziął radę, aby się przyprawił ku boju. W kogo ufasz, aby śmiał się przeciwić? [21] »Azali nadzieję masz w lasce trcianej a złamania Ejipskiego, na niejże to wzlegnieli człowiek, zetrze się i wnidzie w jego rękę, i przebodzie ją? Tako jest farao krol ejipski wszytkim, ktorzy weń ufają. [22] »Jestli mi rzeczecie: W Panu Bogu naszem nadzieję mamy. Wszak jest ten, jegoż jest kościoł zatracił ❬Ezechyjasz❭ a ołtarze na gorach a przykazał domu Juda a Jrusalemu: Przed tym ołtarzem będziecie się modlić w Jerusalemie? [23] »A przeto już jidźcie ku panu memu krolowi asyrskiemu, a dam wam dwa tysiąca koni, a widzcie, będziecieli moc mieć, którzy by na nie wsiedli. [24] »A kako możecie stać przed jenym służebnikiem z sług pana mego namniejszych? Albo snadź ufasz w Ejipskie prze jich wozy a jeźce? [25] »Zaliciem przez wolej pana mego przyjał na to miasto, abych je skaził? Pan mi rzekł: Wzydzi do tej ziemie a zetrzesz ją”. [26] »Tedy rzekną Elijachym syn Elchyje a Sobnia, a Johae Rapsacenowi: „Prosimy, aby nam mowił, sługam swym, po syrsku, bo rozumiemy temu języku, a nie mow nam po żydowsku, bo lud słyszy, jiż jest na murze. [27] »Otpowie Rapsaces rzekąc: „Zali ku twemu panu a k tobie posłał mię pan moj, abych [nie] mowił tymi rzeczami a nie k tym mężom, jiż siedzą na murze, aby jedli gnoj swoj a pili mocz swoj s wami. [28] »A tak stojąc Rapsaces wzwołał wielikim głosem po żydowsku rzekąc: „Słyszcie słowa krola wielikiego krola asyrskiego. [29] »Toć mowi krol: Nie zwodzi was Ezechyjasz, bo was nie będzie moc wyzwolić z ręki mej, [30] »ani wam doufania dawaj w Bogu, rzekąc: Wyrwąc wyzwoli nas Pan Bog a nie będzie podano miasto to w ręce krola asyrskiego. [31] »Nie posłuchajcie Ezechyjasza, bo to mowi krol asyrski: Uczyńcie se mną to, csoż wam użyteczne, wynidźcie ku mnie, a będziecie jeść każdy z swej winnice i z swego figu, a pić będziecie z cystern waszych wody, [32] »dojąd nie przydę a nie przeniosę was do ziemie, jaż jest podobna ziemi waszej, [a] do ziemie płodnej i urodnej wina, ziemie chlebnej a winnej, ziemie oliwnej a olejnej i miednej, i będziecie żywi a nie zemrzecie. Nie słuchajcie Ezechyjasza, jiż was zdradza rzekąc: „Bog nas wyzwoli”. [33] »Zali wyzwolili bogowie narodow ziemie swe s ręki krola ❬a❭syrskiego? [34] »Gdzie jest bog Emach a Arsat, gdzie jest bog Sefarnaim, Ana a Awa? Zali wyzwolili Samaryją z mej ręki? [35] »Ktorzy są [wyzwolili] we wszech bodzech ❬ziemskich❭, jiż wyzwolili z ręki mej włość swą, aby mogł Pan wyzwolić Jerusalem z mej ręki?” [36] »Tedy wszytek lud umilkł a nie otpowiedział jemu niczego, bo byli wzięli przykazanie krolowo, aby jemu nie otpowiadali nics. [37] »I przyszedł Elijachym syn Elchyje, włodarz domu, a Sobnia pisarz ziemski, a Johae, syn Azaf, kanclerz ku Ezechyjaszowi, rozdarszy na sobie rucha swa i powiedzieli jemu słowa Rapsacenowa. 
«  2 Księga Królewska 17 2 Księga Królewska 18 2 Księga Królewska 19  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.