Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Królewska » Rozdział 21
«  2 Księga Królewska 20 2 Księga Królewska 21 2 Księga Królewska 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dwanaćcie lat był w starz Manases, gdyż był począł krolować, a krolował pięć a pięćdziesiąt lat w Jersalemie, jimię macierzy jego Azuba, [2] »a uczynił złe przed Bogiem podle modł pogańskich, jeż to Pan zagładził od oblicza synow israhelskich [3] »I odwrocił się i udziałał modlebne kościoły na gorach wysokości, jeż był wzruszył ociec jego Ezechyjasz, i wzwiodł ołtarze Baalowy a nadziałał pasiek, jako był uczynił Achab krol israhelski, a modlił się wszelkim gwiazdam niebieskim, a ćcił je, [4] »a naczynił ołtarzow w domu bożem, o niemże rzekł Pan: „W Jerusalemie położę jimię me”. [5] »A naczynił ołtarzow wszelkim gwiazdam niebieskim we dwu sieniu kościoła bożego. [6] »I przewiodł syna swego przez ogień, i guślił, i przydzierżał się wieszczb a czynił czary, a wieszczce rozmnożył, aby czynił nieprawdziwie przed Bogiem a gniewał ji. [7] »I postawił modłę pasiekową, jąż był uczynił w kościele bożem, o niemże mowi Pan ku Dawidowi a ku Salomonowi synu jego rzekąc: „W tem kościele a w Jerusalemie, jeżem zwolił ze wszech miast israhelskich, położę me jimię na wieki, [8] »a więcej nie przepuszczę przejąć nogi Israhelowi z ziemie, jążem dał oćcom jich, tak acz będą ostrzegać skutkiem wszego, csom jim przykazał, a wszytek zakon, ktory przykazał jim Mojsesz sługa moj”. [9] »A wszak oni nie posłuchali, ale swiedzeni są od Manase, aby czynili złe nad ty narody, jeż je Pan zatracił od oblicza synow israhelskich. [10] »I mowił Pan przez sługi swe proroki rzekąc: [11] »„Przeto iże uczynił Manases krol Juda ganiebności ty przeszkarade nad to wszytko, jeż czynili Amorejszczy przed nim, i przyprawił ku grzechu takież judzskie pokolenie w swych nieczystotach, [12] »przeto to mowi Pan Bog israhelski: Owa toć ja przepuszczę wiele złego na Jerusalem a na Judę, aby ktokoli usłyszy, zabrzniele obie uszy jego. [13] »A zawlekę na Jerusalem powrozek samarski a brzemię domu Achabowa, a zgładzę Jerusalem, jako obyczaj cski zagładzić, a zagładziw obrocę a powiodę uczęściaję grafkę na twarz jego. [14] »A opuszczę zbytki dziedzicstwa mego, a poddam je w rękę jich nieprzyjacioł, a będą w plon a w łup wszytkim swym przeciwnikom, [15] »przeto iże czynili złe przede mną a stali w tem, gniewając mię od tego dnia, jegoż wyszli oćcowie jich s Ejipta aż do tego dnia. [16] »A nadto krew niewinną przelał Manases wiele barzo, dojąd się nie napełnił Jerusalem aż do ust, kromie swych grzechow, k nim przywiodł dom jerusalemski a judzski, aby uczynił złe przed Bogiem. [17] »Ale jini skutcy Manasowy a wszytko, cso czynił, i grzech jego, jim zgrzeszył, to wszytko popisano jest w księgach ❬skutkow❭ dni krolow Juda. [18] »I skonał Manases z swymi oćcy a pochowan w ogrodzie domu swego w zagrodzie Osam, a krolował Amon syn jego w miasto jego. [19] »We dwudziestu lat a we dwu był Amon, gdy począł krolować, a dwie lecie krolował w Jerusalemie, jimię macierzy jego Mezelamech, dziewka Arus s Jeteba, [20] »i czynił złe przed obliczym bożym, jako czynił Manases ociec jego, [21] »a chodził po wszej drodze, po ktorej chodził ociec jego, a służył nieczystotam, jimże służył ociec jego, a modlił się jim, [22] »a opuścił Pana Boga oćcow swych, a nie chodził po drodze bożej. [23] »I zrzekli się nań sługi jego a zabili krola w domu jego. [24] »I zbił lud ziemski wszytki, jiż się sprzysięgli przeciw krolowi Amonowi i ustawili sobie ❬krola❭ Jozyjasza syna jego w miasto jego. [25] »Ale jini skutcy Amonowi, cso czynił, pisano w księgach skutkow dni krolow Juda. I skończał Amon s oćcy swymi, [26] »i pochowali ji w jego grobie w zagrodzie Ozam, i krolował Jozyjasz syn jego w miasto jego. 
«  2 Księga Królewska 20 2 Księga Królewska 21 2 Księga Królewska 22  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.