Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Królewska » Rozdział 24
«  2 Księga Królewska 23 2 Księga Królewska 24 2 Księga Królewska 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Za jego dni przyjał Nabuchodonozor krol babiłoński a był jemu Joachym w służbę poddan trzy lata, a potem się jemu sprzeciwił. [2] »I posłał nań Pan Bog łotry kaldejskie a łotry asyrskie, a łotry moabskie, a łotry synow Amon, a puścił do Ziemie Judzskiej, aby ją zagładzili podle słowa bożego, jeż był mowił przez sługi swe proroki. [3] »I uczyniono to przez słowo boże przeciw Judowi, aby ją zagładził przed sobą prze grzechy Manasowy a prze wszytko, cso czynił, [4] »a prze krew niewinną, jąż przelał, a napełnił Jerusalem krwią niewinnych, a prze tę rzecz nie chciał się Pan slutować. [5] »Ale jini uczyncy Joachym i wszytko, cso czynił, popisano w księgach skutkow dni krolow Juda. I umarł Joachym s oćcy swymi, [6] »a krolował ❬Joachym❭ syn jego w miasto jego. [7] »A potem więcej się nie pokusil krol ejips, aby wyjeździł z swej ziemie, bo odjął krol babiłoński od rzeki ejipskiej aż do rzeki Eufraten wszytko, cso było krola ejipskiego. [8] »Ośmnaćcie lat był w starz Joachym, gdy począł krolować, a trzy miesiące krolował w Jerusalem, jimię macierzy jego Naescha dziewka Elnatanowa s Jerusalema, [9] »i czynił, cso jest złe przed Bogiem podle wszego, cso czynił ociec jego. [10] »Tego czasu przyjeli słudzy Nabuchodonozor krola babiłońskiego do Jerusalema i oblegli miasto z działy rozmaitymi. [11] »I przyszedł Nabuchodonosor krol babiłoński ku miastu z sługami swymi, aby dobywał jego. [12] »I wyszedł Joachym krol Juda ku krolowi babiłońskiemu, on a mać jego, a sługi jego, a książęta jego, i poddani jego, i przyjął je k sobie krol babiłoński osmego lata krolowania swego. [13] »A pobrał odtąd wszytki skarby domu bożego a domu krolowa i stłukli wszytki sędy złote, jeż był uczynił Salomon krol israhelski w domu bożem podle słowa bożego. [14] »A przewiodł wszytek Jerusalem i wszytka książęta, a wszytkę ❬silną❭ wojskę dziesięć tysiącow w jęcstwo a wszelkiego rzemięślnika i złotnika, a nie ostawiono niczego kromie ubogiego luda ziemskiego. [15] »I przewiodł Joachyma do Babiłona a matkę jego i żonę jego, i służebniki jego, a sędzie ziemskie podle jęcia z Jerusalema do Babiłona, [16] »a wszytki męże silne siedm tysiącow, a rzemięślnikow a złotnikow tysiąc, a wszytki męże silne a waleczne, i wiodł je krol babiłoński do Babiłona [17] »a ustawił Matanasse stryja jego krolem w w miasto jego, a zdział jemu jimię Sedechyjasz. [18] »We dwudziestu a w jenem lecie był Sedechyjasz, gdy począł krolować, a jedennaćcie lat krolował w Jerusalemie, jimię macierzy jego było Amicha, dziewka Jeremijaszowa s Lobna, [19] »a czynił złe przed Bogiem podle wszego, jako czynił Joachym. [20] »Bo się gniewał Pan przeciw Jerusalem a przeciw Judzie, dojąd jich nie zarzucił od swego oblicza. I otstąpił Sedechyjasz od krola babiło❬ń❭skiego. 
«  2 Księga Królewska 23 2 Księga Królewska 24 2 Księga Królewska 25  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.