Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 11
«  1 Księga Kronik 10 1 Księga Kronik 11 1 Księga Kronik 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przetoż sebrał się wszytek Israhel ku Dawidowi do Ebrona rzekąc: „Kość twa i ciało twe jesmy. [2] »Wczora i trzeciego dnia, gdyż jeszcze krolował Saul, tyś był, jenżeś wywodziłeś a wwodziłeś Israhela, bo tobie rzekł Bog twoj: „Ty paść będziesz lud moj israhelski a ty będziesz książęciem nad nim””. [3] »Przetoż przyszli wszytcy urodzeńszy Israhelszczy ku krolu do Ebron i wnidzie Dawid s nimi w ślub przed Panem a pomazali ji krolem nad Israhelem podle rzeczy bożej, ktorą mowił w ręce Samuelowie. [4] »I otydzie Dawid a wszytek Israhel do Jerusalem, jenż słowie Jebuz, gdzież to byli Jebuzei bydliciele ziemie. [5] »I rzekli ci, jiż bydlili w Jebuz, ku Dawidowi: „Nie wnidziesz sam”. Tedy Dawid dobył posadki syjońskiej, jaż jest miasto Dawid, [6] »i rzekł: „Wszelki, jen pobije Jebuzea napirwej, będzie książęciem a wojewodą. Przetoż wnidzie pirwy Joab syn Sarwije i uczynion jest książęciem. [7] »I przebywał Dawid na posadce, a przeto nazwano jest miasto Dawid. [8] »I udziałał miasto wokoł od Mello aż do okołka, potem Joab ostatek miasta wzdziałał. [9] »I pośpieszał Dawid jidąc a rostąc a Pan zastępow był s nim. [10] »Ta są książęta silnych mężow Dawidowych, jiż pomagali jemu, aby był krolem nad wszytkim Israhelem podle słowa bożego, jeż mowił ku Israhelu. [11] »A ta jest liczba mocnych Dawidowych: Jesbaan, syn Amon, książę miedzy trzydzieści. Ten to wzniosł kopije swe nade trzemisty rannymi po jenę. [12] »A po niem Eleazar, syn stryczka jego, Hatoitski, jen był miedzy trzemi mocnymi. [13] »Ten był z Dawidem w Afeldomin, gdzież to Filistyńszczy sebrali się na to miasto ku boju, a było pole tej krainy pełne jęczmienia, a uciekł był lud przed Filistyńskimi. [14] »Ten to stał pośrzod pola a obronili ji. A gdyż pobił był Filistyny, dał Pan zbawienie wielikie ludu swemu. [15] »I sjechali trze ze trzydzieści książąt ku skale, w niejże był Dawid, do jaskiniej Odollam, gdzież to Filistei rozbili byli stany w udolu Rafaim. [16] »Ale Dawid był na posadce, a stani❬e❭ filistyńskie w Betleem. [17] »Przeto pożądał Dawid i rzekł: „O, aby kto dał mi wody z cysterny betleemskiej, jaż jest w bronie!” [18] »Tedy trze ci to przez pośrzodek stanow filistyńskich szli są a naczarli wody z cysterny betleemskiej, jaż była w bronie, i przynieśli ku Dawidowi, aby pił, jen nie chciał, ale radziej obietował ją Panu [19] »rzekąc: „Otstęp to ote mnie, abych przed obliczym Boga mego to uczynił a krew mężow tych to pił, bo są w nieprzezpieczeństwie dusz swych przynieśli mi wody”. A prze tę przyczynę nie chciał jej pić. To uczynili ci trze mężowie przesilni. [20] »Abisaj, brat Joabow, ten był książę ze trzech, a on podniosł kopije swe przeciw trzemstom rannym, a on był miedzy trzemi naznamienitszy [21] »i miedzy trzemi drugi wyborny a książę jich, ale wszako ku trzem pirwym nie doszedł jest. [22] »Banajasz, syn Jojade, mąż przeudatny, jen wiele skutkow uczynił był, z Kapseel. On pobił dwu Aryjel Moab a on szedw i zabił lwa pośrzod cysterny czasu śnieżnem. [23] »A on pobił męża ejipskiego, jegoż postawa była pięć łokiet, a miał kopije jako tkacski nawoj. Przetoż zstąpił k niemu z kijem a wyrwał kopije, ktoreż dzierżał w ręce, a zabił ji kopijim jego. [24] »To uczynił Banajasz, syn Jojade, ktoryż był miedzy trzemi mocnymi naznamienitszy [25] »a miedzy trzydzieści pirwy, a wszak aż do trzy nie doszedł, a położył ji Dawid w ucho swe. [26] »Potem mężowie przesilni w wojszcze: Azael, brat Joabow, a Eleanan, syn stryca jego, z Betleema, [27] »Semot arotytski a Elles falonitski, [28] »Ira, syn Achyz tekuitski, Abijezer anatotytski [Abijezer anatotytski], [29] »Subbokkaj sochytski, Ilaj achoitski, [30] »Maraj nefatytski, Eled, syn Baana, netofatytski, [31] »Etaj, syn Rebaj z Galaad synow Benijaminowych, Barara faratonicski, [32] »Hury ot potoka Gaas, Abijal arabachytski, Azmot bauranitski, Elijaba salabonitski. [33] »Syn Asony jesonitski, Jonatan, syn Saga, arachytski, [34] »Achyjam, syn Achar, aratytski, [35] »Elifal, syn Hur, [36] »Afer meratytski, Achyja felonitski, [37] »Afraj karomelitski, Noorary syn Azby, [38] »Joel brat Natanow, Mabar syn Agaraj, [39] »Sellech amonitski, Nooraj berotytski, odzieniec Joabow syna Sarwije. [40] »Iras jetreitski, Gareb jetreicski, [41] »Uryjasz etejski, Iradad syn Ooli, [42] »Adina, syn Segar, rubenitski, książę rubenitskie, a s nim trzydzieści jinych: [43] »Hanan, syn Maacha a Josafat matanitski, [44] »Ozyjasz astarotski, Semma a Jahyjer, synowie Okam araoherytskiego, [45] »Jedyhel, syn Samry, a Joa, brat jego, tosaitski, [46] »(11:46a) Elijel maumitski a Jerybaj, a Josala, synowie Elnahen, a Jechyna moabitski, [47] »(11:46b) Elijel a Obet, a Josyjel z Masobija. 
«  1 Księga Kronik 10 1 Księga Kronik 11 1 Księga Kronik 12  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.