Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 12
«  1 Księga Kronik 11 1 Księga Kronik 12 1 Księga Kronik 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ci to przyszli ku Dawidowi do Sycelek, jeszcze gdyż uciekali przed Saulem, synem Cys, jiż byli przesilni a wyborni bojownicy [2] »ciągnąc łęczysko a obiema rękama procami ❬kaienie❭ciskając, a strzelając strzałami, z braciej Saulowych z pokolenia Benijaminowa. [3] »Książę Joas a Abijezer, synowie Samaa gabatycski a Jozyjel a Fallech, synowie Asmodowi a Barachyja i Jeu anatotytski, [4] »Samaryjasz takież gabaonitski nasilniejszy miedzy trzydzieści i nad trzydzieści, Jeremijasz a Jezyhel, a Joannan, a Jebad garerotytski, [5] »Elizaj a Jerymut, a Baalija, a Samaryja, a Safacyja Arafaces, [6] »Elchana a Jesyja, a Azrahel, a Joezer, a Jesbaan z Chrejima, [7] »Johedan takież i Sabadyja, synowie Jeroam z Jedor. [8] »Ale z Gaddy przenieśli się ku Dawidowi, gdyż się tajił na puszczy, mężowie przeudatni a bojownicy nalepszy dzierżąc szczyt a kopije, oblicze jich jako oblicze lwowe a rączy jako sarny po gorach: [9] »Ezer pirwy, Obdyjasz drugi, Elijab trzeci, [10] »Masmana czwarty, Jheremijasz piąty, [11] »Bety szosty, Helijel siodmy, [12] »Johannam osmy, Helebat dziewiąty, [13] »Hijemmasz dziesiąty, Bahana jedennaćcie. [14] »Ci to z synow Gaad książęta wojski, pośledniejszych sto tysięcy włodnął a nawięcej tysiącem. [15] »Ci są, jiż przeszli Jordan miesiąca pirwego, gdyż to obykł się rozwodnić na swe brzegi, a wszytki wygnali, ktorzy przebywali po udolach ku wschodu a ku zapadu słuńca. [16] »Przyszli są takież i z Benijamina, i z Judy na posadkę, na niej przebywał Dawid. [17] »I wyszedł Dawid naprzeciwo jim, i rzekł: „Pokojnieli jidziecie ku mnie, abyście pomogli mnie, sierce me sjedna się s wami, jestli się sprzeciwicie mnie za me przeciwniki, gdyż ja nieprawości nie mam w swu ręku, patrz, Boże oćcow naszych, a sędzi”. [18] »Duch zaiste ogarnie Abizaj, książę miedzy trzydzieści, i rzecze: „Twoji jesmy, o Dawidzie, a z tobą, synu Izaj, pokoj, ❬pokoj❭ tobie a pokoj pomocnikom twym, tobie zaiste pomaga Bog twoj.” Przetoż przyjął je Dawid a ustawił je książęty nad zastępy. [19] »Potem s Manasse uciekli ku Dawidowi, kdyż szedł z Filistyńskimi, aby przeciw Saulowi bojował, a nie bojował s nimi, bo wziąwszy radę ostawili go książęta filistyńska rzekąc: „Nieprzezpieczno jest głowie naszej nawrocić się ku panu swemu Saulowi”. [20] »Przetoż gdyż wrocił się jest do Sycelek, uciekli k niemu z Manasse: Ednasz a Jozabaad, a Jeddy, a Helech, Mikael, Ednasz a Josabad, a Elui, a Salaty, książęta rycerstwa w Manasse. [21] »Ci to dali pomoc Dawidowi przeciw paduchom, bo wszytcy byli mężowie przesilni i uczynieni są książęta w wojszcze. [22] »Ale i po wsze dni przycha dzali ku Dawidowi ku pomocy jemu, aż jich była wielika liczba jako zastęp boży. [23] »A toć jest liczba książąt wojski, ktorzyż przyszli ku Dawidowi, gdyż był w Ebron, aby przenieśli krolewstwo Saulowo k niemu podle słowa bożego. [24] »Synowie Juda niosąc szczyt a kopije sześć tysiącow a ośmset gotowi ku boju. [25] »Z synow Symeonowych mężow przesilnych ku bojowaniu siedm tysiącow a sto. [26] »Z synow Lewi cztyry tysiące a sześćset. [27] »A Jojada, książę z rodzaju Aaronowa, a s nim trzy tysiące a siedmset. [28] »Takież Sadoch, młodzieniec prześlachetnego rodu, a dom oćca jego dwadzieścia i dwie książąt. [29] »Potem z synow Benijaminowych, braciej Saulowych, trzy tysiące, bo jeszcze wielika strona jich naśladowała domu Saulowa. [30] »Ale z synow Efraimowych dwadzieścia tysiącow a ośmset, przesilni udatnością, mężowie znamienitszy w rodzajoch swych. [31] »z połupokolenia Manassowa ośmnaćcie tysiącow, wszytcy po jimienioch swych przyszli, aby ustawili Dawida krolem. [32] »A z synow Izacharowych mężowie umiejętni, jiż znali każde czasy ku rozkazaniu, cso by czynić mieli Israhel, książęta dwieście, a wszelkie jine pokolenie jich rady naśladowali. [33] »Potem z Zabulona, ktorzy wychadzali ku boju a stali na śpicy umieli w odzieniu bojownem, pięćdziesiąt tysiącow przyszli na pomoc Dawidowi nie z dwojim siercem. [34] »A z Neptalim książąt tysiąc a s nimi umieli szczytem a z kopijim ośm a trzydzieści tysiącow. [35] »Takież z Dan przyprawieni ku boju ośm a dwadzieścia tysiącow a sześćset. [36] »A z Assera wychadzające ku boju ❬a❭ w czele ponękając czterdzieści tysiącow. [37] »Potem za Jordanem z synow Rubenowych a z Gaadowych a z połupokolenia Manassowa, umieli orężym bojownym, sto a dwadzieścia tysiącow. [38] »Wszytcy ci mężowie bojownicy i wyprawieni ku bojowaniu z dokonałym siercem przyszli do Ebron, aby ustawili Dawida krolem nade wszym Israhelem. Ale i wszytcy ostatcy z Israhela jednym siercem byli, aby krolem był Dawid nade wszym Israhelem. [39] »I byli tu u Dawida trzy dni jedząc a pijąc, csoż przyprawili jim bracia jich. [40] »Ale i ktorzy podle jich byli aż do Izachara a Zabulona, a Neptalima, przynieśli chleby na oślech a na wielbłądziech, a na mulech, a na wolech ku jedzeniu: mąki, ❬...❭, winna grona suszona, wino, olej, woły, skopy ku wszej opłwitości. Radość zaiste była w Israhelu. 
«  1 Księga Kronik 11 1 Księga Kronik 12 1 Księga Kronik 13  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.