Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 14
«  1 Księga Kronik 13 1 Księga Kronik 14 1 Księga Kronik 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I posłał Iram, krol tyrski, posły ku Dawidowi a drzewie cedrowe i rzemięślniki ścian drzewianych, aby udziałali jemu dom. [2] »I poznał Dawid, iże poćwirdził ji Bog krolem nad Israhelem a iże powyszono krolewstwo jego nad ludem jego w Israhelu. [3] »I spojmał Dawid jine żony w Jerusalemie a urodził syny a dziewki. [4] »A ta są jimiona jich, jeż zrodzili się jemu w Jerusalem: Samma a Sabab, Natan a Salomon, [5] »Jeber a Elisu, a Helifelech, [6] »a Nega, a Nafek, a Jafyje, [7] »a Elisama, a Balajda. [8] »Tedy usłyszawszy Filistynowie, iże Dawid pomazan krolem nade wszym Israhelem, wstąpili wszytcy, aby szukali jego. To gdyż usłyszał Dawid, wyszedł przeciwo jim. [9] »Zatym Filistyni przyszedszy, rozsuli się w udoli Rafaim. [10] »I poradził się Dawid z Bogiem rzekąc: „Pojdęli ku Filistynom, a daszli je w rękę mą?” I rzekł jemu Pan: „Jidzi, a podam je w rękę twą”. [11] »A gdyż oni weszli byli do Baalfarazaim, pobił je tu Dawid rzekąc: „Rozdzielił Bog nieprzyjaciele me przez rękę mą, jako się wody rozdzielają”. A przeto nazwano jimię temu mieśćcu Baalfarazym. Pobił jest je tu Dawid. [12] »I ostawili są tu bogi swe, jeż Dawid kazał spalić. [13] »Potem wtore Filistynowie wtargli a rozsuli się w udole. [14] »I poradził się lepak Dawid z Bogiem, i rzek jemu Bog: „Nie chodzi za nimi, otydzi ot nich a przydziesz przeciw jim stron[ą] gruszewia[15] »A gdyż usłyszysz źwięk jidąc w wirzchu gruszewia, tedy wynidziesz ku boju, bo wyszedł jest Bog przed tobą, aby pobił twirdze filistyńskie”. [16] »I uczynił Dawid, jako przykazał jemu Bog, i pobił twirdze filistyńskie ot Gabaona aż do Gazara. [17] »I rozniesiono jest jimię Dawidowo po wszelkich włościach a Bog dał grozę jego na wszytki pogany. 
«  1 Księga Kronik 13 1 Księga Kronik 14 1 Księga Kronik 15  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.