Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 22
«  1 Księga Kronik 21 1 Księga Kronik 22 1 Księga Kronik 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Dawid: „Toć jest dom boży a ten ołtarz ku paleniu obiaty w Israhelu. [2] »I przkazał, aby byli sebrani wszytcy wypowiedzeni z ziemie israhelskiej i ustawił z nich łamacze, aby łamali kamienie a ciosali, aby działan był dom boży. [3] »A wiele żelaza ku goździom drzwianym i ku dłubaniu, i ku spojeniu przyprawił Dawid i niezmierną wagę mosiądzu. [4] »I drzewia cedrowego, tego liczba nie mogła domnimana być, jeż Sydońszczy a Tyrszczy przynieśli ku Dawidowi. [5] »I rzekł Dawid: „Salomon syn moj jest dziecię malutkie a rozkoszne, ale dom, jen ja chcę działać Bogu, taki ma być, aby po wszytkich krainach był mianowan, przeto przyprawię jemu potrzebę”. A prze tę przyczynę przed swą śmiercią przygotował wszytek nakład. [6] »A wezwał syna swego Salomona i przykazał jemu, aby udziałał dom Panu Bogu israhelskiemu. [7] »I rzekł Dawid ku Salomonowi: „Synu moj, ma wola była, abych udziałał dom jimieniu Boga mego, [8] »ale stała się rzecz boża ku mnie rzekąc: „Wieleś krwie przelał a wieleś bojow bojował, przeto nie będziesz moc działać domu jimieniu memu, tako krew przelaw przede mną, [9] »ale syn, jen się tobie urodzi, będzie mąż przepokojny a ja jemu uczynię pokoj ode wszech nieprzyjacioł jego wokoł, a prze tę przyczynę pokojny słynąć będzie, a mir a pokoj dam Israhelu we wszech dnioch jego. [10] »Ten udziała dom jimieniu memu, ten będzie mnie za syna, a ja jemu będę za oćca i ućwirdzę stolec krolewstwa jego nad Israhelem na wieki”. [11] »Przeto, synu moj, bądź Pan z tobą a przebywaj a działaj dom Panu Bogu twemu, jako mowił o tobie. [12] »A daj tobie Pan mądrość a smysł, aby mogł rzędzić Israhela a ostrzegać zakona Pana Boga twego. [13] »Bo tedy możesz pomnożon być, gdyż zachowasz przykazanie a sądy jego, jeż rozkazał Pan Mojszeszowi, aby uczył Israhela: Posil się a czyń mężnie, nie boj się ani lękaj. [14] »Owa toćiem ja w mem ubostwie przyprawił nakład domu bożemu sto tysiąc libr złota a śrebra tysiąc tysiącow libr, ale mosiądzu a żelaza nie wagi ani liczby, bo wielikość przemaga liczbę, drzewa a kamienia, tegom przygotował ku wszej potrzebie. [15] »A masz takież wiele rzemięślnikow, jiż łamią kamień, wapno żgą, i tesarzow, i wszelkich rzemięślnikow i wszelkiego rzemięsła ku uczynieniu działa przemądrych [16] »ot złota i ot śrzebra, i ot mosiądzu, i ot żelaza, jegoż nie liczby. Przeto wstań a działaj, a Pan będzie z tobą. [17] »I przykazał Dawid wszytkim książętom israhelskim, aby pomagali Salomonowi synu jego. [18] »Widzcie, rzekł, iże Pan Bog s wami jest a dał wam pokoj we wszytkiem okrędze i poddał wszytki nieprzyjaciele w waszą rękę a poddana ziemia Panu i wszemu ludu jego, [19] »przeto przyczyńcie sierca wasza i dusze wasze, abyście szukali Pana Boga waszego, a powstańcie, a uczyńcie świąć Panu Bogu waszemu, ać będzie wniesiona skrzynia zaślubienia bożego i sędy poświęcone Bogu w domu, jen się udziała jimieniu bożemu. 
«  1 Księga Kronik 21 1 Księga Kronik 22 1 Księga Kronik 23  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.