Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 6
«  1 Księga Kronik 5 1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synowie Lewi: Jerson a Chaat, a Merary. [2] »Synowie Chaat: Aram, Isaar, Hebron a Ozyjel. [3] »Synowie Amram: Aaron, Mojszesz a Maryja. Synowie Aaronowi: Nadab a Abin, Eleazar a Itamar. [4] »Eleazar urodził Finees, a Finees urodził Abisue. [5] »Abisue urodził Bokcy a Bokcy urodził Ozy, [6] »a Ozy urodził Zarajam, a Zarajasz urodził Merajot. [7] »Merajot urodził Amaryjama, a Amaryjasz urodził Achytob. [8] »Ale Achytob urodził Sadocha a Sadoch urodził Achymaasza. [9] »Achymaasz urodził Azaryjasza, a Azaryjasz urodził Johannan. [10] »Johannan urodził Azaryjasza. Ten jest, jen pożywał kapłaństwa w domu, ktory udziałał był Salomon w Jerusalemie. [11] »Azaryjasz urodził Amaryjasza a Amaryjasz urodził Achytoba. [12] »Achytob urodził Sadocha a Sadoch urodził Sellum. [13] »Sellum urodził Elchyjasza a Elchyjasz urodził Azaryjasza. [14] »Azaryjasz urodził Sarajasza a Sarajasz urodził Jozedecha. [15] »Jozedech wyszedł, gdyż przeniosł Bog Judę a Jerusalem przez Nabuchodonozora. [16] »Przetoż synowie Lewi: Jerson, Kaat a Merary. [17] »A ta są jimiona synow Jersonowych: Lobin a Semej. [18] »Synowie Chaat: Amram a Isaar, a Ebron, a Ozyjel. [19] »Synowie Merary: Mooli a Musy. Ta to rodzina Lewi podług czeladzi jego: [20] »Jerson, Lobyn syn jego, ❬...❭ [21] »Joaa syn jego, Addo syn jego, Zana syn jego, Jetraj syn jego. [22] »Synowie Kaatowi: Aminadab syn jego, Chore syn jego, Asyr syn jego, [23] »Helkana syn jego, Abijasaf syn jego, Asyr syn jego. [24] »Taat syn jego, Huryjel syn jego, Ozyjasz syn jego, Saul syn jego. [25] »Synowie Elchana: Amas❬a❭j a Achymot, [26] »a Elchana. Synowie Elchana: Sofaj ❬syn jego, Naat❭ syn jego, [27] »Jeroam syn jego, Helijab syn jego, Naach syn jego, Elkana syn ❬jego❭. [28] »Synowie Samuel: pirworodzony Wasseni a Abijam. [29] »Synowie Merary: Mooli syn jego, Lobyn syn jego, Semej syn jego, Oza syn jego, [30] »Samaa syn jego, Aggyja syn jego, Amasyja syn jego. [31] »Ci to są, jeż ustawił Dawid nad śpiewaki domu bożego, jakoż postawiona jest skrzynia [32] »a przysługowali przed stanem świadeczstwa śpiewając, dojąd nie udziałał Salomon domu bożego w Jerusalem, bo podle rządu swego stali w przysługowaniu. [33] »Ci to zaiste są, jiż to przystawali z syny swymi, z synow Kaatowych: Heman śpiewak, syn Joelow, syna Samuelowa, [34] »syna Elchana, syna Jeroam, syna Heli, syna Tory, [35] »syna Zuf, syna Elchana, syna Maat, syna Mazaj, [36] »syna Elchana, syna Joel, syna Azaryje, syna Jozofonije, [37] »syna Tahat, syna Aser, syna Abijasab, syna Chore, [38] »syna Saar, syna Kaat, syna Lewi, syna Israhel [39] »a bracia jego: Azaf, jen stał na prawicy jego, Azaf, syn Barachyjaszow, syna Samma, [40] »syna Michael, syna Basyje, syna Melchyje, [41] »syna Atanaj, syna Zara, syna Adaja, [42] »syna Etan, syna Zamma, syna Semej, [43] »syna Jet, syna Jerson, syna Lewi. [44] »Synowie Merary, bracia gich na lewicy: Etan, syn Chuzy, syna Abi, syna Moloch, [45] »syna Azabije, syna Amazyje, syna Elchyje, [46] »syna Amazy, syna Bonny, syna Somer, [47] »syna Mooli, syna Musy, syna Merary, syna Lewi. [48] »A bracia jich Lewite, jiż ustawieni są ku wszemu przysługowaniu stanku domu bożego. [49] »Ale Aaron a synowie jego zażegali kadzidło na ołtarzu obiety a na ołtarzu wonnych rzeczy ❬n❭a wszytkę potrzebę świątyniej świętych a aby modlili się za Israhela podle wszego, csoż przykazał Mojszesz, sługa boży. [50] »Ci to też są syno[no]wie Aaronowi: Eleazar, syn jego, Finees, syn jego, Abisue, syn jego, [51] »Bokcy, syn jego, Ozy, syn jego, Zaraja, syn jego. [52] »Merajot, syn jego, Amaryja, syn jego, Achytob, syn jego. [53] »Sadoch, syn jego, Achymas, syn jego. [54] »A ci to są przebytkowie jich po wsiech a po krajinach synow Aaronowych podle rodow Kaatytskich, bo się jim były losem dostały[55] »I dali jim Ebron w ziemi Juda a przedmieście jego wokoł. [56] »Ale pola mieśćska a wsi Kalefowi synu Jefone. [57] »Potem synom Aaronowym dali miasta ku uciekaniu: Ebron a Lobna i przedmieście jich, [58] »a Jeter, a Estamo z przedmieścim jich, a takież Elon i Dabir z przedmieścim jich, [59] »Asan też i Betsamech z przedmie❬ś❭cim jich. [60] »Z pokolenia Benijaminowa: Gabaon a Gabee a przedmieście jich a Lamach z przedmieścim jich, a Anatot z przedmi❬e❭ścim swym, wszech miast trzynaćcie z przedmieścim swym po rodzinach jich. [61] »Ale ostanim synom Chaatowym z rodziny swe dali z połupokolenia Manasowa ku jimieniu dziesięć miast. [62] »Potem synom Jersonowym po jich rodzinach z pokolenia Izacharowa a z pokolenia Asserowa, a z pokolenia Neptalim, a z pokolenia Manasowa w Bazan miast czternaćcie. [63] »Ale synom Merary po rodzinach jich z pokolenia Rubenowa a z pokolenia Gaadowa, a z pokolenia Zabulonowa dali po losu miast dwanaćcie. [64] »I dali synowie israhelszczy synom Lewi miasta a przedmieście jich. [65] »A dali po losu z pokolenia Judaszowa a z pokolenia synow Symeonowych, a z pokolenia synow Benijaminowych miasta ta, jeż to nazwali jimieniem swym, [66] »z tych, jiż byli z rodu synow Kaatowych, i była miasta na jich miedzach z pokolenia Efraimowa. [67] »A dali jim miasta ku uciekaniu: Sychem z przedmieścim jego na gorze Efraimowie a Gazer ❬z przedmieściami swymi❭, [68] »a Himan z przedmieściami swymi, a też Beteron. [69] »Takież i z pokolenia Danowa Eltete a Jelbeton, a Abijelon, a Elon z przedmieściami swymi, a Jetremon w tenże obyczaj. [70] »Też z ❬połu❭pokolenia Manasowa: Aner a przedmieście jego, Balaa a przedmieście jego, tym to jest, jiż z rodu synow Kaatowych ostatni byli. [71] »Synom też Jersonowym z pokolenia połupokolenia Manasowa: Gaulon w Basan a przedmieście jego a Astarot z przedmieścim swym. [72] »z pokolenia Isacharowa: Cedes a przedmieście jego a Deberyt z przedmieścim swym, [73] »a Ramot i przedmieście jego, a Anen z przedmieścim swym. [74] »Potem z pokolenia Asserowa: Masal z przedmieścim swym a Abdon takież [75] »i Asab a przedmieście jego a Roob z przedmieścim swym. [76] »z pokolenia Neptalimowa: Cedes w Galilei a przedmieście jego, Ammon z przedmieścim jego a Karyjatim i przedmieście jego. [77] »Synom też Merary ostatnim: z pokolenia Zabulonowego Remono i przedmieście jego a Tabor z przedmieścim swym, a Tanna, a Walo. [78] »A za Jordanem w stronę Jerycho przeciw wschodu jordańskiemu z pokolenia Rubenowa: Bozor na puszczy z przemieścim swym a Jesa z przedmieścim swym, [79] »i Kaldemoch a przedmieście jego a Nufat z przedmieścim swym. [80] »A takiz pokolenia Gaadowa: Ramot w Galaad a przedmieście jego a Manaim z przedmieścim swym. [81] »Ale i Jezebon z przedmieścim swym a Jeser z przedmieścim swym. 
«  1 Księga Kronik 5 1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.