Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Kronik » Rozdział 31
«  2 Księga Kronik 30 2 Księga Kronik 31 2 Księga Kronik 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyż się to wszytko porządnie dokonało, wyszedł wszytek Israhel, jen był nalezion w mieściech Juda, a złamali modły, a posiekli ługi, starli wysokości a ołtarze skazili, a nie telko ze wszego Judowa a z Benijaminowa pokolenia, ale z Efraimowa i z Manasowa, dojąd owszem nie wyczyścili. I nawrocili się zasię wszytcy synowie israhelszczy na swa jimienia do swych miast. [2] »A Ezechyjasz ustawił zbor kapłański i nauczonych po wszech rozdzielech, każdego w urzędzie swem włostnem, takież kapłani jako nauczeni ku obiatam zapalnym a pokojnym, aby służyli a śpiewali, a chwalili we wrociech twirdz bożych. [3] »Ale część krolow❬a❭ była, aby z jego włostnego zboża była ofierowana obieta zawżgi rano i s wieczora, w soboty i w kalandy a na jina święta, jako jest pisano w zakonie Mojseszowie. [4] »A takież przykazał ludu przebywającemu w Jerusalemie, aby dawali działy kapłanom a nauczonym, aby mogli gotowi być zakonu bożemu. [5] »To gdyż się ogłosi w uszy sebraniu, obietowali synowie israhelszczy pirwych urod wiele z użytkow, z wina i z oleja, z miodu i ze wszego, csoż się na ziemi rodzi, ofierowali dziesięciny. [6] »Ale synowie israhelszczy i judzszczy, jiż bydlili w mieściech Juda, ofierowali dzesięciny z wołow i z owiec a dziesięciny poświętne, jeż byli ślubili Panu Bogu swemu, a wszytko sniosszy nadziałali wiele brogow. [7] »Trzeciego miesiąca poczęli miotać na gromady a siodmego miesiąca dopełnili jich. [8] »A gdyż wnidzie Ezechyjasz a książęta jego, uźrzawszy brogi błogosławili Panu i ludu jego israhelskiemu. [9] »I opytał Ezechyjasz kapłanow a nauczonych, przecz by tak gromady leżały. [10] »Otpowie Azaryjasz, kapłan pirwy z pokolenia Sadochowa, rzekąc: „Gdy poczęty ofierowany być pirwe urody do domu bożego, tysmy jedli aż do sytości a ostało jich wiele, iże pożegnał Pan ludu swemu, a toć są zbytkowie, jeż widzisz. [11] »Przeto przykazał Ezechyjasz, aby udziałali stodoły domu bożego. Je[mu]ż gdyż byli dokonali, [12] »wnieśli do nich tak pirwe urody jako dziesiątki wiernie i to wszytko, csoż byli z ślubu obiecali. I był włodarzem nad tym wszym Chonemijasz uczony a drugi Semej, brat jego, [13] »a po niem Jajel a Azaryjasz, a Naat, a Jerymot, a Azael, a Jozabat, a Helichech, a Jezmatyjasz, a Mata, a Banijasz, włodarze pod ręką Konenijasza a Semej brata jego z przykazania Ezechyjasza krola a Azaryjasza, biskupa domu bożego, k nimaż to wszytko przysłuchało. [14] »Ale Chore, syn J❬e❭mna, nauczony a wrotny drzwi ode wschodu słuńca, włodarz będzie nad tymi, jeż z dobrej wolej ofierują się Panu, a pirwe urody i poświęconych rzeczy do święci świętych. [15] »A pod jego mocą Eden a Benijamin, Jezue a Semejasz, a Amaryjasz takież, a Sechenijasz w mieściech kapłańskich, aby wiernie dzielili działy miedzy swą bracią mniejszym i więczszym, [16] »kromie pacholikow ode trzech lat a nadto i tym wszytkim, jiż wchadzali do kościoła bożego, a to wszytko, cso na kożdy dzień przywozili ku służbie bożej a ku zachowaniu podle rozdziałow swych, [17] »kapłanom a nauczonym po czeladziach jich ode dwudziestu lat a nadto po rzędziech a po zastępiech swych, [18] »i wszemu sebraniu, tak żonam jako dzieciem jich obojego pokolenia pokarm rozdawali z tego wiernie, csoż poświęcono było. [19] »A tak i po siedliskach i w przedmieściach każdych miast synow Aaronowych sposobieni byli mężowie, jiż części rozdawali wszelkiemu pokoleniu męskiemu z kapłanow i z nauczonych. [20] »Przetoż uczynił Ezechyjasz wszytko, csosmy powiedzieli, we wszem Judzinu pokoleniu, a uczynił dobre, proste i prawdziwe przed Panem Bogiem swym [21] »we wszech obyczajoch służby domu bożego podle zakona a duchownych obyczajow, chcąc szukać Pana Boga swego ze wszego sierca swego, uczynił i pośpieszył jest. 
«  2 Księga Kronik 30 2 Księga Kronik 31 2 Księga Kronik 32  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.