Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Kronik » Rozdział 32
«  2 Księga Kronik 31 2 Księga Kronik 32 2 Księga Kronik 33  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po tem a po takiej prawdzie przyszedł Sennacheryb krol asyrski a przyszedw do ziemie Juda, obległ miasta murowana, chcąc jich dobyć. [2] »To gdyż usłyszy Ezechyjasz, iże przyjał Sennacheryb a wszytkę wojskę obrocił przeciw Jerusalemu, [3] »wziąw radę z swymi książęty a z przesilnymi mężmi, aby zaćwirdzili wszytki źrzodła studnic, ktore były przed miastem. A zwoławszy się k temu wszytcy wyrzeczenim, [4] »zgromadzili wielikie sebranie i zatracili studnice wszytki, jeż to były przed miastem, i potok, jeż ciekł po pośrzodku ziemie, rzekąc: „Gdyż przydą krolowie asyrszczy, a❬ć❭ nie najdą opłwitości wod”. [5] »I wzdziałał z pilnością wieliką mur wszytek, ktory był skażon, i udziałał wieże nad nim, i udziałał drugi mur, i oprawił Mello w mieście Dawidowie, i sprawił rozmaitą broń i szczyty, [6] »a ustawił książęta bojowna w wojszcze, a zwoław wszytki na ulicy brony mieśćskiej, mowił k jich siercu rzekąc: [7] »„Czyńcie mężnie a posilcie się, a nie bojcie się ani lękajcie krola asyrskiego ani wszego sebrania, jeż s nim jest, bo s nami jest wielim więcej niżli s nim. [8] »S nimi jest ramię cielestne, ale s nami jest Pan Bog ❬nasz❭, nasz pomocnik, a bojuje za nas”. I posilon był lud takimi słowy Ezechyjaszowymi krola Juda. [9] »A gdy się ty rzeczy działy, posłał Sennacheryb krol asyrski sługi swe do Jerusalem - a on sam leżał se wszą wojską przed Lachys - ku Ezechyjaszowi krolowi Juda i ku wszytkiemu ludu, jen w mieście był, rzekąc: [10] »„Toć mowi Sennacheryb krol asyrski: W kiem macie nadzieję siedząc a sąc oblężeni w Jerusalemie? [11] »Zali Ezechyjasz skłamał was, aby was podał śmierci w głodzie a w pragnieniu mowiąc, iże Pan Bog wasz was wybawi z mocy krola asyrskiego? [12] »Wszako jest ten Ezechyjasz, jeż skaził wysokości jego i ołtarze a przykazał Judzie a Jerusalemu rzekąc: „Przed jenym ołtarzem będziecie się kłaniać a na temże będziecie żec kadzidło”. [13] »Azali nie wiecie, csom ja uczynił i oćcowie moi wszytkim ziemiam ludu? Zali mogli bogowie narodow wszech ziem wyzwolić swe włości z mocy mej? [14] »Ktory jest ze wszech bogow ludzskich, jeż są skazili oćcowie moji, jen by mogł wyzwolić swoj lud z mej mocy, a takież będzie moc Bog wasz wyzwolić was z mocy mej? [15] »Przeto nie dajcie się kłamać Ezechyjaszowi nijeną marną radą ani jemu wierzcie, bo gdyż nijeden bog wszech narodow i włości nie mogł wyzwolić swego luda z mej mocy a z mocy przodkow mych, ani Bog wasz będzie moc was wyzwolić z mocy mej”. [16] »A tak wiele rzeczy jinej mowili sługi jego przeciw Panu Bogu a przeciw Ezechyjaszowi słudze jego. [17] »A napisał Sennacheryb listy pełne urągania przeciw Panu Bogu israhelskiemu, a mowił przeciw jemu: „Jako bogowie jinych narodow nie mogli wyzwolić luda swego z mocy mej, takież i Bog Ezechyjaszow nie będzie moc wyzwolić luda swego z ręki mej. [18] »A nadto wołanim wielikim językiem żydowskim przeciw ludu, jen siedział na murze jerusalemskiem, wołając, chcąc je ugrozić a miasta dobyć. [19] »Mowił jest przeciw Bogu israhelsk iemu jako przeciw bogom ludzi ziemskich, jiż są udziałani rękama ludzskima. [20] »Ale krol Ezechyjasz a prorok Izaijasz syn Amos modlili się przeciw temu urąganiu a krzyczeli aż do nieba. [21] »Posłał Bog anjoła swego, jen zabił wszelkiego męża silnego i bojownego, i książęta wojski krola asyrskiego, i wrocił się z gańbą do swej ziemie, a gdyż wszedł do domu boga swego, synowie, jiż wyszli z żywota jego, zabili ji mieczem. [22] »I zbawił Pan Ezechyjasza a bydlące jerusalemskie z mocy Sennacherybowy krola asyrskiego i z mocy wszech jinych a dał jim pokoj po wszytkiem okole, [23] »tako iże wiele przynosili darow i obiaty Panu do Jerusalem a dary Ezechyjaszowi krolowi Juda, jen był potem powyszon nade wszemi narody. [24] »W tych dnioch rozniemogł się Ezechyjasz aż do śmierci i modlił się Bogu a on ji usłyszał, a znamię jemu dał. [25] »Ale on nie podle dobrodziejstwa, jeż przyjął, otpłacił się jemu, bo podniosło się sierce jego a wzbudził przeciw sobie i przeciw Judzie a Jerusalemu gniew boży. [26] »Potem się pokorzył Panu, przeto iże był powyszył sierca swego, a takież on jako i przebywacze jerusalemszczy, a przeto nie przyszedł na nie gniew boży za dniow Ezechyjaszowych. [27] »I był Ezechyjasz bogaty i sławny barzo a skarby sobie zgromadził wielikie i śrzebra, i złota, i drogiego kamienia, i rozmaitego odzienia, a sędy wielikiej drogości, a lektwarznice, [28] »a schowania zboża, winne i oleowe, i stajnie wszemu dobytku, i chlewy stadom, [29] »a sześć miast udziałał znowu. Miał na ziemi zaiste stad owczych i skocskich przez liczby, bo był dał jemu Pan nabytek wieliki barzo. [30] »Toć jest ten Ezechyjasz, jen zaćwirdził zwirzchnią studnicę wod gijońskich a obrocił je we spod stron miasta Dawidowa ku zapadu słuńca, a we wszytkich czyniech swych, cso chciał, szczęstnie czynił. [31] »Ale wszako w poselstwie książąt babiłońskich, jiż posłani byli k niemu, by go opytali o dziwie, jen się przygodził był w jich ziemi, opuścił ji Pan, aby był pokuszon a oznamiony były wszytki rzeczy, jeż były w siercu jego. [32] »A jine rzeczy o krolu Ezechyjaszu i o jego miłosierdziu popisany są w widzeniu Izaijasza proroka, syna Amozowa, a w kięgach krolow judzskich a israhelskich. [33] »I skończał Ezechyjasz z swymi oćcy a pogrzebli ji nad rowy synow Dawidowych, a sławili jego pogrzeb wszytek Juda i wszytcy ❬przebywacze❭ jerusalemszczy. I krolował Manases syn jego zań. 
«  2 Księga Kronik 31 2 Księga Kronik 32 2 Księga Kronik 33  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.