Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Ezdrasza » Rozdział 8
«  Księga Ezdrasza 7 Księga Ezdrasza 8 Księga Ezdrasza 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ta są książęta czeladzi a to pokolenie jich, jiż są wzeszli se mną w krolewstwo Artaksersa, krola z Babiłona. [2] »Z synow Fineesowych Jerson, z synow Itamarowych Danijel, z synow Dawidowych Akchus, [3] »z synow Sechanijaszowych, [a z] synow Farezowych Zacharyjasz a s nim zliczonych L a sto mężow, [4] »z synow Fet Moab Eliocenaj, syn Zacharzow, a s nim dwieście mężow, [5] »z synow Sechenijaszowych syn Jezechyjel a s nim trzysta mężow, [6] »z synow Adenachebowych syn Jonatanow a s nim pięćdziesiąt mężow, [7] »z synow Elamowych Izaijasz, syn Atalije, a s nim siedmdziesiąt mężow, [8] »z synow Safacyje Zebedyjasz, syn Michałow, a s nim LXXX mężow, [9] »z synow Joabowych Obedyja, syn Jejelow, a s nim dwieście a XVIII mężow, [10] »z synow Salomit, syn Josfije, a s nim sto LX mężow, [11] »z synow Belbaj Zacharz, syn Belbajow, a s nim XXVIII mężow, [12] »z synow Ezeadowych Johannan, syn Ezetamow, a s nim X a sto mężow, [13] »z synow Adonijachamowych, jiż byli pośledni, a ta są jimiona jich: Elifelech a Elijel, a Samajasz, a s nim❬i❭ LX mężow, [14] »z synow Begni Utaja a Zak❬c❭hur, a s nimi LXX mężow. [15] »I sebrałem je k rzece, ❬jaż to płynie❭ ku Chahamija, a bylismy tu za trzy dni i patrzyłem w ludu a w kapłaniech z synow Lewi, i nie nalazłem tu. [16] »A takiem posłał Eleazara a Aryzel, a Semeima, a Elnatama, a Jerybota, a drugiego Elnatama, a Natana, a Zacharza, a Mozolama, książęta, a Joaryba, a Elnatama, mędrce. [17] »A posłałem je ku Edodowi, jen jest pirwy w mieście Kafije, a położyłem słowa w jich uściech, jeż by mowili ku Addonowi a braci jego Natumejskim w mieście Kafije, aby przywiedli nam sługi domu Boga naszego. [18] »A przywiedli nam [sługi] przez dobrą rękę Boga naszego nad nami męże przeuczone z synow Mooli, syna Lewina, syna Israhelowa, a Sarabijasza a synow jego XX, a braciej jego XVIII, [19] »a Azabijasza, a s nim Izaijasza z synow Merary a braciej jego i synow jego XX, [20] »a z Natumejskich, jeż był oddał Dawid i książęta k służbie nauczone, Natumejskie dwieście a XX, wszytcy ci jimieńmi ❬swymi❭ byli nazwani. [21] »A przykazałem tudzież post podle rzeki Achamija, abychom ucirzpienie mieli przed Panem Bogiem naszym a prosili jego za prawą drogę nam i synom naszym, i wszemu nabytku naszemu, [22] »bom się sromał prosić pomocy krolowy a jeźdźcow, jeż by nas obronili od nieprzyjaciela na drodze, bosmy byli rzekli krolowi: „Ręka Boga naszego jest nade wszemi, ktorzy jego szukają w dobroci, a moc jego i siła jego, i gniewanie na wszytki, ktorzy jego ostawają”. [23] »I pościlismy się a prosilismy Boga naszego za to, i zwiodło się nam szczęstnie. [24] »I odłączyłem z książąt kapłańskich XII: Sarabijasza a Sabijasza a s nima z braciej jich X. [25] »I wzwiązałem na nie śrzebro i złoto i sędy poświęcone domu bożego, jeż był obietował krol i rada jego, i książęta jego, i wszytek Israhel z tych, jiż byli nalezieni. [26] »I odważyłem k jich rękama śrzebra liber sześćset a L a sędow śrzebrnych sto, a złota sto liber, [27] »a korczakow złotych XX, jiż mieli w sobie po tysiącu szelągow, a sędow s mosiądzu czystego przedobrego dwieście krasnego jako złoto. [28] »I rzekłem jim: „Wyście święci boży i sędy święte, i śrzebro, i złoto, jeż dobrowolnie ofierowano jest Panu Bogu oćcow naszych. [29] »Czujcie a ostrzegajcie, dokąd nie odważycie przed książęty kapłańskimi i nauczonymi a przed wodzmi czeladzi Israhelskich w Jerusalem w skarb domu bożego”. [30] »I przyjęli kapłani a nauczoni pod wagą śrzebro i złoto, i wszytki sędy, aby donieśli do Jerusalema w dom Boga naszego. [31] »I ruszylismy się od rzeki Hamija wtoregonaćcie dnia miesiąca pirwego, abychom się brali do Jerusalem, a ręka Pana Boga naszego była nad nami a wyzwoliła nas z ręki nieprzyjaciela a przeciwnika na drodze. [32] »I przyszlismy do Jerusalema, i bydlilismy tu trzy dni, [33] »a czwartego dnia odważono śrzebro i złoto, i sędy Boga naszego przez ręce Remotowie, syna Uryjaszowa, kapłana, a s nim Eleazar Fineesow, a s nima Josadech, syn Jozue, a Noadaja, syn Bennoj, nauczony, [34] »podle wagi i liczby wszej i popisana wszelka waga w tem czasie. [35] »A ci wszytcy, ktorzy byli przyszli z jęcstwa, synowie przewiedzenia, ofierowali obiaty Panu Bogu israhelskiemu: cielcow XII za wszytek lud israhelski, skopow sześć a XC, baranow VII a LXX, kozłow za grzech XII, to wszytko na obiatę Bogu. [36] »Potem dali listy krolowy włodarzom, jeż byli usadzony ot krola, i wodzom za rzeką i wzwiodł lud dom boży. 
«  Księga Ezdrasza 7 Księga Ezdrasza 8 Księga Ezdrasza 9  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.