Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Nehemiasza » Rozdział 3
«  Księga Nehemiasza 2 Księga Nehemiasza 3 Księga Nehemiasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A powstaw Elijazyb, kapłan wieliki, i bracia jego kapłani i udziałali bronę stadną. Oni ją poświęcili a ustawili wrota jej, a aż do wieże sto łokiet poświęcili ją aż do wieże Ananeelowy. [2] »A podle jego działali mężowie Jerycho, a podle jich działał Zachur, syn Zamry. [3] »A bronę rybną udziałali synowie Asanaowi, a oni przykryli ją, a ustawili jej drzwi z zamki i z zaworami. A podle jich działał Marymut, syn Uryjaszow, syna Akuzowa. [4] »Podle jego działał Mozollam, syn Barachyjaszow, syna Mezezebedowa. A podle jego działał Sadoch, syn Bana. [5] »A podle jego działali Technejszczy. Ale ślachcicy jich nie podłożyli swu plecu ku działu Pana Boga swego. [6] »A bronę starą udziałałasta Jojada, syn Faresa, a Mozollam, syn Beseida, a onasta ją pokryła, a ustawili wrota jej i zamki, i zawory. [7] »A podle jich działali Melchyjasz Gabaonicski a Jadon Meranachycski, męże z Gabaon a z Mafa, jeż było miasto wojewody w tej włości za potokiem. [8] »A podle jego dzialał Ezyjel, syn Azaryjaszow, rzemięślnik. A podle jego działał Ananijasz, syn apotekarzow, a rozdzielili Jerusalem aż do muru ulice szyrszej. [9] »A podle jego działał Rafajasz, syn Habulow, książę ulice jerusalimskiej. [10] »A podle jego działał Jegada, syn Aramotow, przeciw swemu domu. A podle jego działał Akkus, syn Azebonijaszow. [11] »Ale połowicę ulice udziałał Melchyjasz, syn Hereow, a Asub, syn Fetmoabow, a wieżę wapienniczną. [12] »Podle jego dzałał Sellum, syn Alnesow, książę[cia] połstronnej ulice jerusalimskiej, on a synowie jego. [13] »A bronę uwalną udziałał Ampni a bydliciele zanoeńszczy. Oni udziałali ją a ustawili wrota jej a zamki i zawory, a tysiąc łokciow muru aż do brony gnojnej. [14] »A bronę gnojną udziałał Melchyjasz, syn Rechabow, książę ulice Betagalinowy. Ten udziałał ją a ustawił jej wrota a zamki, a zawory. [15] »A bronę uliczną udziałał [syn] Sellum, syn Kolozaj, książę wsi Maswa. Ten ją udziałał a pokrył, a ustawił jej wrota, zawory i zamki, i mury około rybnika Syloe w zagrodę krolową a aż do wschodow krolowych, jeż wstępują z miasta do Judowa pokolenia. [16] »Po niem działał Neemijasz, syn Azbotow, książę poł strony ulice Betsur, a❬ż❭ przeciw grobu Dawidowu a aż do rybnika, jen wielikim działem ❬udziełan❭, a eż do domu mocnych. [17] »Po niem działali sługi kościelni, a po nich Reum, syn Benni. Po niem działał Asebijasz, książę połstronny ❬ulice❭ Cheile w swej ulicy. [18] »Po niem działali bracia jego: Rechym, syn Endadow, książę poł strony Chejla. [19] »I działał podle jego Asser, syn Jozue, książę Maswa, miarę drugą przeciw przetwardemu wześciu węgielnemu. [20] »Po niem działał na gorze Baruch, syn Zataj, miarę drugą od węgła aż do brony domu wielikiego kapłana Elijazyfa. [21] »Po niem dzialał Marymut, syn Uryjaszow, syna Akhurowa miarę drugą od wrot Elijazyfowych, dojąd zależał dom Elijazyfow. [22] »Po niem działali kapłani ❬męże❭, z pola jordańskiego. [23] »Po nich działał Benijamin a Asub przeciw domu swemu. Po niem działał Azaryjasz, syn Maasyje, syna Ananijaszowa przeciw domu swemu. [24] »Po niem działal Bennu, syn Emijadadow drugą miarę od domu Azaryjaszowa aż do sniżenia a do węgła. [25] »Falel, syn Ozy, przeciw sniżeniu a przeciw wieży, jaż wzwyszona przeciw krolowu domu wysoko, to jest nad sienią ciemniczną. Po niem Fadaja, syn Farezow. [26] »Potem Natynnejszczy, jiż bydlili w Ofel przeciw bronie wodnej na wschod słuńca, udziałali wieżę przewysoką. [27] »Po niej działali Teknej drugą miarę ❬...❭ od wieże wielikiej i przewyszonej a❬ż❭ ku murowi kościelnemu. [28] »Wzgorę ku bronie końskiej działali kapłani, każdy przeciw swemu domu. [29] »A po nich działał Seddo, syn Eminerow, przeciw swemu domu. A po niem dzialał Semeja, syn Sechenijaszow, strożny brony od wschodu słuńca. [30] »(3:30a) Po niem działał Ananija, syn Selemije, a Anon, syn Celonow szosty, miarę drugą. Po niem działał Mozollam, syn Barachyjow, przeciw skrzyni skarbow swych. [31] »(3:30b) Po niem działał Melchyjasz, syn złotnikow, aż do domu Natumeicskich a szczyty przedawcow przeciw bronie sądowej, a eż do wieczerzadła węgielnego. [32] »(3:31) A miedzy wieczerzadłem kątowym a miedzy broną stadną działali rzemięślnicy a kupcy. 
«  Księga Nehemiasza 2 Księga Nehemiasza 3 Księga Nehemiasza 4  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.