Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Nehemiasza » Rozdział 8
«  Księga Nehemiasza 7 Księga Nehemiasza 8 Księga Nehemiasza 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przyszedł siodmy miesiąc święta stanowego za Ezdry a za Neemijasza, a synowie Israhelszczy bydlili w sych mieściech. I sydzie się wszytek lud jako jeden mąż do ulice, jeż jest u brony wodnej, i rzekną Ezdraszowi mędrcowi, aby przyniosł księgi zakona Mojszeszowa, jeż był przykazał Pan Israhelowi. [2] »Przeto Ezdrasz kapłan przyniosw przed sebranie mężow zakon i żon, i wszytkich, ktorzy mogli rozumieć, dnia pirwego miesiąca siodmego. [3] »I czetł w nich jawno na ulicy, jaż była u brony wodnej od jutra aż do południa przed mężmi i żonami, i mądrymi, a wszego luda uszy były pilny ku księgam. [4] »I stał Ezdrasz pisarz na wschodzie drzewianem, jen był uczynił ku mowieniu, a stali podle jego Matatyjasz a Semma, a Naama, a Uryja, a Elchyja, a Masyja na jego prawicy, a na lewicy Fadaja, Misael a Melchyja, a Asum, a Ezefdana, a Zachar, a Mozollam. [5] »I otworzył Ezdrasz księgi przede wszytkim ludem a powyszył się nade wszytek lud, a gdyż je otworzył, stał wszytek lud. [6] »A Ezdrasz dał chwałę Panu Bogu wielikim głosem, i otpowie wszytek lud: „Amen, amen”, a wzniosw swoi ręce a skłoniw się, modlil❬i❭ się Panu leżąc nagle na ziemi. [7] »A tak Jozue a Baam, a Sarabija, Jamin, Achub, Sefaja, Odyja, Maazyja, Celita, Azaryjasz, Jozabet, Anan, Falaja, słudzy kościelni czynili milczenie w ludu ku słyszeniu zakona, ale lud stał każdy w swem rzędzie. [8] »I cztli w księgach zakona bożego rozdzielnie i otworzenie ku rozumu. I rozumieli wszytcy, gdy czcion zakon. [9] »I rzekł Neemijasz, jen słowie Atersata, a Ezdrasz, kapłan i mędrzec, i nauczeni wykładając wszemu ludu: „Dzień ten poświęcon jest Panu Bogu naszemu, nie łkajcie ani płaczycie”. Bo wszytek lud płakał, gdy słyszeli słowa zakona. [10] »I rzekł jim: „Jidźcie, jedzcie tuczne rzeczy a pijcie wino osłodzone miodem, a poślicie cząstki tym, jiż sobie nie przyprawili, bo dzień boży święty jest, a nie smęcicie się, bo radość boża jest ❬moc nasza❭. [11] »A nauczoni czynili milczenie we wszem ludu rzekąc: „Milczcie, bo dzień święty boży jest, a nie bądzcie żałościwi”. [12] »A tak odydzie wszytek lud, aby jedli a pili, a posłali cząstki tym, jiż nie mieli, a uczynili wielikie wiesiele, bo zrozumieli słowom, jeż je był uczył. [13] »A drugiego dnia sebrali się książęta czeladna wszego luda, kapłani i nauczoni ku Ezdraszowi mędrcowi, aby jim wyłożył słowa zakona. [14] »I naleźli pisano w zakonie, iże przykazał Pan przez rękę Mojszeszowę, aby synowie israhelszczy bydlili w staniech w dzień sławny miesiąca siodmego [15] »a by przykazali i ogłosili słowo po wszech mieściech swych i w Jerusalem rzekąc: „Wynidźcie na gorę, przynieścież oliwowe rozgi i rozgi drzewa przekrasnego, i rozgi tego drzewa, jeż słowie mirtus albo świrk, a latorośli palmowych, a rozgi z drzewia leśnego, ać udziałają stany z niego, jako pisano. [16] »I wyszedł wszytek lud a przyniosł. I udziałali sobie stany każdy na swem mieśćcu i w sieniach swych, i w sieniach domu bożego, i na ulicy brony wodnej, i na ulicy brony Efraimowy. [17] »Przeto uczyniło wszytko sebranie, ktore się wrociło z jęcstwa, stany i bydlili w staniech, bo byli nie udziałali synowie israhelszczy takich stanow ode dniow Jozue, syna Nunowa, aż do tego dnia i było wiesiele ❬barzo❭ wielikie. [18] »A czetł jim w księgach zakona bożego na każdy dzień ode dnia pirwego az do dnia pośledniego. A uczynili święto za siedm dni, a dnia osmego sebranie podle obyczaja. 
«  Księga Nehemiasza 7 Księga Nehemiasza 8 Księga Nehemiasza 9  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.