Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 36
«  2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I przeto uczynił Beseeleel a Oolijab i wszelki mąż mądry, ktorym Bog dał mądrość i rozum, aby umieli kowanim i ciosanim robić, cso ku użytkom świętemu domu potrzebno jest a cso przykazał Pan. [2] »A gdyż wezwał je Mojżesz a każdego męża uczonego, ktoremu dał Bog mądrość ❬i❭ ktorzy z swej wolej oddali sie ku działaniu działa, [3] »dał jim wszytki dary synow israhelskich, ktorzy gdyż pilni byli ku działu, na wszelki dzień s jutra lud ślubienie ofierował Bogu. [4] »Przeto rzemieślnicy przyszedszy, przypędzeni sąc [5] »rzekli Mojżeszowi: „Więcej ofieruje lud nasz, niż potrzebizna jest”. [6] »A przeto kazał Mojżesz służebniczym głosem wołać: „Ani żona, ani mąż więcej nie ofierujcie ku działu świętemu”, a tako przestało jest od darow ofierowanie, [7] »przeto iże dosyć było ofierowano i zbywało. [8] »I uczynili są wszystcy mądrzy sercem ku napełnieniu działa stanowego opon dziesięć ze lnu białego przesukowanego a z barwy modrej, a pawłoki i z postawcu czyrwonego dwojec barwionego działem przemiennym a mistrzownym przeszywanim, [9] »z ktorych jedna miała dwadzieścia i ośm łokiet wzdłużą a na szyrzą cztyrzy, a jedna miara była wszech opon. [10] »I uczynił w gromadę opon pięć jednę ku drugiej a jinych pięć w gromadę k sobie zstawił. [11] »I uczynił jest dzierżadła modrej barwy na kraju opony jednej na obu boku a na kraju opony drugiej takież, [12] »aby sie społu seszła dzierżadła a pospołu spojona była. [13] »A przeto pięćdziesiąt slał kręgow złotych, ktore by dzierżały opon dzierżadła a by był jeden stan. [14] »I uczynił dzianic jedennaście z sirszli kozich ku przykryciu strzesze stanowej, [15] »jedna dzianica wzdłużą majęcy łokiet trzydzieści a na szyrzą łokciow cztyrzy, jednej miary były wszytki dzianice, [16] »ktorych pięć zstawią pospołu, a sześć jinych rozdzielnie zstawią. [17] »I uczynią dzierżadł pięćdziesiąt na kraju dzianice jednej ❬...❭, aby się pospołu mogły sjić, [18] »a zaponek mosiądzowych pięćdziesiąt, ktorymi by sie setkła strzecha, aby jedno przykrycie ze wszech dzianic było. [19] »Uczynią też pokrycie stanowe z skor skopowych czyrwonych a drugie s wirzchu przykrycie [z skor czyrwonych, a drugie] z skor modrych. [20] »I uczynią i cki stanowe stojące z drzewia setym, [21] »dziesięć łokiet będzie wzdłużą cka jedna a połtora łokcia w szyrz będzie. [22] »Dwoje wystruganie będzie na każdych ckach, aby jedna z drugą się spojiła. Tako udzieła wszytki cki stanowe, [23] »z ktorych dwadzieścia k stronie połudziennej były przeciw południu [24] »se cztyrmidziesiąt po❬d❭stawki śrzebrnymi, dwa podstawki pod ❬j❭edną cką podłożona będą s obu stronu węgłow, gdzie kręgi na bocech [i] w kąciech sie schadzały, [25] »a k stronie stanowej, ktora patrzy na połnocy, udziała dwadzieścia desk [26] »se cztyrmidziesiąt podstawkow śrzebrnymi, dwa pod każdą cką. [27] »Ale przeciw zapadu k tej stronie stanowej, ktora na morze patrzy, udziełał sześć desk [28] »a dwie jine po każdem kącie stanowem z tyłu, [29] »ktore spojony były od dołu aż do wirzchu a w jedno spojenie rownie schadzały się. Tako udziełał s obu stronu po węglech, [30] »aby ośm było pospołu desk a miały podstawkow śrzebrnych sześćnaście, toczusz dwa podstawki pod każdą cką. [31] »I udziełał żerdzi z drzewia setym, pięć k dzierżeniu desk jednego boka stanowego [32] »a pięć jinych ❬k❭ jinemu boku ckam srządzonych, s obu stronu tych pięć jinych żerdzi przewlecze k zapadnej stronie stanowej przeciw morzu. [33] »I uczynił żyrdź jiną, ktora przez pośrzodek desk od węgła aż do węgła przesiągłaby. [34] »Ale ty ściany okrasił złotem, slawszy jego podstawki śrzebrne. A kręgi jego udziełał złote, przez ktore żerdzi wwieść się mogły, a ty zaiś [t]cie blachami złotymi położył. [35] »I udziałał pawłokę albo oponę s modrej barwy i z pawłoki, i z sukna czyrwonego dwojec barwionego, i z białego lnu przesukowanego działem przeszywanym, przemiennym i rozdzielonym [36] »a cztyrzy słupy z drzewia setym, ktorych gdy głowy pozłocił, ulawszy podstawki jich śrzebrne. [37] »I uczynił przystrzesze w wchodzeniu stanowem s modrej barwy, z pawłoki i z czyrwieńca, se lnu białego przesukowanego działem przeszywanym, [38] »i słupow pięć z głowami jich, ktore przykrył złotem, a podstawki jich ulał mosiądzowe, kto❬re❭ pokrył złotem. 
«  2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.