Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 6
«  2 Księga Mojżeszowa 5 2 Księga Mojżeszowa 6 2 Księga Mojżeszowa 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Pan ku Mojżeszowi: „Ninie uźrzysz, cso ja uczynię faraonowi, boć [ja] skażę mocną ręką puści je a w ręce silnej wyrzuci je z ziemie swej”. [2] »I mowił jest Pan ku Mojże❬szo❭wi a rzkąc: „Ja, Pan, [3] »ktoryżem się w❬z❭jawił Abrahamowi, Izaakowi a Jakobowi w Bodze wszechmogącem, a jimię me Adonai nie ukazał jeśm jim. [4] »A zaślubiłeśm z nimi ślub, abych jim dał ziemię kananejską, ziemię gościństwa jich, w jejże to są byli przychodnie. [5] »Ja jeśm słyszał płacz synow izrahelskich, jimże to Ejipszczy znędzili są je, i wspomionął jeśm na swoj ślub. [6] »Przetoż rzeczy synom izrahelskim: „Ja Pan, jenżeśm was wywiodł z jęctwa ejipskiego a wyjąłeśm was z roboty, a wykupiłeśm was w ręce mocnej a w znamienioch wielikich. [7] »A przymę was sobie za lud, a będę wasz Bog, a będziecie wiedzieć, iże jeśm Pan Bog wasz, ktoryżem wywiodł was z jęctwa ejipskiego [8] »a wwiodł jeśm wz ziemię, na niążeśm wzwiodł rękę swą, abych ją dał Abramowi a Izaakowi, a Jakobowi, i dam ją wam ku imieniu, ja Pan”. [9] »Tegdy Mojżesz wyprawił wszytko synom izrahelskim, ktorzyż to nie uposłuchali jego przez nędzenie ducha a prze działo przetwarde. [10] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [11] »„W[y]nidzi a mow ku faraonowi krolowi ❬ejipskiemu❭, aby puścił syny izrahel❬s❭kie z ziemie swej”. [12] »Otpowiedział Mojżesz przed Panem: „Owa synowie israhelszczy nie uposłuch❬aj❭ą mnie, a kako usłucha[ją] faraon[a], a osobnie iżeśm nieobrzezanych warg?” [13] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi a ku Aaronowi a dał przykazanie synom izrahelskim a ku fara❬o❭nowi krolowi ejipskiemu, aby wywiedli syny izrahelskie z ziemie ejipskiej. [14] »Ty to są książęta domow przez czeladź swą: synowie Ruben pirworodzonego Izrahel: Enoch a Fallu, Ezrom a Karym, [15] »ta to rodzina Rubenowa. Synowie Symeonowi: Jamnes a Jamin, Aod, Jachym a Zoer, a Saul syn ane kananejskiej, to są rodzajowie Symeonowi. [16] »A to są jimiona synow Lewi po wszech rodziech: Jerson a Kaat, a Merary. A lata żywota Lewi była są sto a trzydzieści a siedm lat. [17] »Synowie Jerson: Jabin a Semej po wszech rodziech. [18] »Synowie Kaat: Amaram a Iznar, a Ebron, a Ozyjel. A lata żywota Kaat sześć a trzydzieści a sto lat. [19] »Synowie Merary: Moli i Muzy. Ci to są narodowie Lewi po swych czeladziach. [20] »A opięć wziął Amram żonę Jochabet stryczną swą, ktoraż to jemu urodziła Aarona a Mojżesza i Maryją siostrę jich. I była są lata żywota Amramowa siedm a trzydzieści ku stu lat. [21] »A synowie Isnar: Chore a Nafeg, a Zechry. [22] »A synowie ozyjel: Mizael a Elisafan, a Sechry. [23] »Wziął jest opięć Aaron żonę [a]Elżbiecinę dziewkę Aminadabowę, siostrę Nazonowę, ktoraż jemu urodziła Nadaba a Abin, a Elijazara, a Itamara. [24] »A synowie Chore: Asser a Elkana, a Ebizab, toć jest rodzina Chorytskich. [25] »A opięć [a]Eleazar syn Aaronow wziął żonę dziewkę Fatyjel, ktoraż to jemu Fineas urodziła. To są czeladź książąt lewicskich wszytkich rodzajow. [26] »Ten to jest Aaron a Mojżesz, ktorymaż to przykazał Pan, aby wywiedli syny izrahelskie z ziemie ejipskiej [toć] [ty są książęta domow] [po czeladziach swych] z zastępy swymi, [27] »toćsta, ktorasta mowiła ku fa❬ra❭onowi krolowi ejipskiemu, aby wywiedli syny izrahelskie ❬z Ejipta❭, ten to jest Mojżesz a Aaron, [28] »w dzień, w ktoryż mowił jest Pan ku Mojżeszowi w ziemi ejipskiej. VII [29] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi a rzkąc: „Ja Pan. Mow ku faraonowi krolowi ejipskiemu wszytko, cso ja mowię k tobie”. [30] »I rzecze Mojżesz przed Panem:”Otociem nie❬o❭brzezanych warg, kako słuchać mię będzie faraon?” 
«  2 Księga Mojżeszowa 5 2 Księga Mojżeszowa 6 2 Księga Mojżeszowa 7  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.