Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  3 Księga Mojżeszowa 22 3 Księga Mojżeszowa 23 3 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [2] »„Mow synom israelskim a powiesz jim: Toć są dniowie Pana, jeż to nazywać będziecie święty. [3] »Sześć dni działać będziecie, dzień siodmy, przeto że jest sobotny, odpoczynienie jest, święty będzie nazwan, wszelkiego działa nie uczynicie w niem, bo sobota boża jest we wszech waszych przebytcech. [4] »Ty to dniowie są boży święci, ktoreż święcić będziecie czasy swymi, [5] »miesiąca pirwego czwartegonaćcie dnia miesiąca tego ku wieczornemu Przyście boże jest, [6] »a piątegonaćcie dnia miesiąca tego świątek jest prześnic bożych. Siedm dni prześnice jeść będziecie. [7] »Dzień pirwy sławny i święty będzie wam, wszego działa robotnego nie uczynicie w niem, [8] »ale ofierować będziecie obiatę w ogniu za siedm dni, ale siodmy dzień będzie sławniejszy i świętszy i żadnego działa robotnego nie udziałacie w niem”. [9] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [10] »„Mow synom israelskim a rzeczy k nim: Gdyż wnidziecie do ziemie, ktorąż ja wam dam, a seżniecie ❬...❭, przynieście snopy z kłosow, pirwe[j] urody żni waszej ku kapłanowi, [11] »jenże wzniesie ociepkę przed Panem, aby wdzięczna była za was, [a] drugi dzień sobotny i poświęci ji. [12] »Tegoż dnia, jegoż snop się święci, zabit będzie baran niepokalany roczny na obiatę Panu. [13] »I na żgące rzeczy ofierowany będą s nim dwa dziesiątki bieli skropionej olejem ku kadzeniu bożemu i ku woni przechętnej i paląca obiet wina cztwarta część hin takiej miarki. [14] »Chleba kwaszonego i krup nie będziecie jeść z nasienia aż do tego dnia, ktoregoż będziecie ofierować Bogu waszemu. Przykazanie jest wieczne w waszem pokoleniu i wszytkim bydlicielom waszym. [15] »Przetoż wyliczycie od jinego dnia sobotnego, w niemżeście ofierowali snopy pirwych urod, siedm tydniow pełnych [16] »aż do jinego dnia napełnienie tegodnia siodmego, to jest piętdziesiąt dniow, a tak będziecie ofierować nową obiatę Bogu [17] »se wszech przybytkow waszych chleby pirwych urod dwa ze dwu dziesiątku bieli kwaszenej, jeż to upieczecie z pirwych urod Panu, [18] »a będziecie ofierować z chleby siedm baranow niepokalanych rocznych a cielca jednego z stada, a skopu dwu i będą ku obiecie żżonej z rzeczami swymi ku woni przechętnej Panu. [19] »Uczyńcie i kozła za grzech i dwa barany rocznia ku obiecie pokojnej. [20] »A gdyż je podniesie kapłan a chleby pirwej urody przed Bogiem, dostaną się ku użytku jego. [21] »I nazowiecie ten dzień przesławni a prześwięty, wszego działa robotnego nie czyńcie w niem. Włosność wieczna będzie we wszech przebytcech w pokoleniu waszem. [22] »A gdyż będziecie żąć nasienia wasza, nie przyżynajcie przy samej ziemi ani ostawionych kłosow zbierajcie, ale ubogim a podrożnym niechajcie jich. Ja Pan Bog wasz”. [23] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [24] »„Mow synom israelskim: Miesiąca siodmego pirwy dzień miesiąca będzie wam sobota pamiętliwa w brzęce trąby i będzie nazwana świętą, [25] »wszelkiego działa robotnego nie czyńcie w niej a ofierować będziecie obiatę Panu”. [26] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [27] »„Dziesiąty dzień miesiąca tego siodmego dzień oczyszczenia będzie przesławny a będzie nazwan święty, a snędzicie dusze wasze w niem, a ofierować będziecie obiatę Panu. [28] »A wszelkiego działa nie będziecie czynić w czasu tego dnia, boć dzień smiłowania jest, aby miłościw był wam Pan Bog wasz. [29] »Każda dusza, ktoraż by nie była snędzona tego dnia, zginie s ludu swego, [30] »a ktoraż by działa cożkoli uczyniła, zgładzę ją s luda swego. [31] »Przetoż niżadniego działa nie będziecie czynić w niem, włosność wieczna będzie wam we wszech narodziech i w przebytcech waszych. [32] »Sobota odpoczynienia jest i snędzicie dusze wasze dzień dziewiąty miesiąca, od wieczora eż do wieczora święcić będziecie soboty wasze”. [33] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [34] »„Mow synom israelskim: Od piątegonaćcie dnia miesiąca tego siodmego będą dniowie stanow siedm dni Panu. [35] »Dzień pirwy nazwan będzie nasławniejszy a naświętszy, wszego działa robotnego nie będziecie czynić w niem. [36] »Siedm dni będziecie ofierować obiaty zapalne Panu, a dzień osmy będzie przesławny a przeświętny a będziecie ofierować obiatę zapalną Panu, boć jest sbor❬u❭ a dani, wszelkiego działa robotnego nie będziecie czynić w niem. [37] »Toć są dniowie boży, jeż to nazowiecie przesławne i prześwięte i ofierować będziecie w nich ofiery Panu, obiaty zapalnie i pal[a]ące podle rzędu kalżdego dnia, [38] »procz sobot bożych a darow waszych, ktoreż ofierujecie z ślubu albo ktoreż dobrowolnie dawacie Panu. [39] »Przetoż od piątegonaćcie dnia miesiąca siodmego, gdyż zgromadzicie wsz❬y❭tki użytki ziemie w❬a❭szej, będziecie sławić dni boże za siedm dni, dzień pirwy a dzień osmy będzie sobota, to jest odpoczynienie. [40] »I weźmiecie sobie dnia pirwego owoce z drzewa przekrasnego a list palmowy, a rozgi z drzewa gęstych latorośli i wirzbie z potoka a będziecie się weselić przed Panem Bogiem waszem [41] »i będziecie sławić święto jego siedm dni w rok, włosność wieczna będzie w narodziech waszych. Miesiąca siodmego święta będziecie sławić [42] »a będziecie przebywać w staniech siedm dni, wszelki, jenże s rodu israelskiego jest, ostanie w staniech siedm dni, [43] »aby się uczyli pośledni waszy, żeciem kazał w staniech przebywać synom israelskim, gdyciem je wywiodł z ziemie ejipskiej. Ja Pan Bog wasz”. [44] »I mowił jest Mojżesz o święciech k synom israelskim. 
«  3 Księga Mojżeszowa 22 3 Księga Mojżeszowa 23 3 Księga Mojżeszowa 24  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.