Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 24
«  3 Księga Mojżeszowa 23 3 Księga Mojżeszowa 24 3 Księga Mojżeszowa 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [2] »„Przykaż synom israelskim, ać ofierują tobie olej oliwny przeczysty i światły ku ustawnemu świeceniu za obyczaj [3] »przed oponą świadeczstwa w stanu zaślubionem. I położy ji Aaron od wieczora eż do jutra przed Panem obyczajem a rzędem wiecznym w narodziech waszych. [4] »Na świeczniku przeczystem położeny będą wżdy przed obliczym bożym. [5] »A weźmiesz bieli, a uwarzysz z niej dwanaście chlebow, jiż to kalżdy będzie mieć dwa dziesiątki, [6] »jichże to [jest] rozno szeć na stole przeczystem przed Panem położysz [7] »a położysz na nie kadzidło przeświatłe, aby był chleb na pamięć ofiery boże. [8] »Na kalżde soboty przemieniony będą przed Bogiem przyjęty od synow israelskich [prawym] prawem wiecznym [9] »i będą Aaronowy a synow jego, aby jedli je na świętem mieścu, bo święte świętych ❬jest❭ z poświętnych obiat bożych prawem wiecznym”. [10] »Owa jest wyszedł syn żony israelskiej, jegoż jest urodziła była s mężem ejipskim miedzy synmi israelskimi i śrzągał się jest w staniech s mężem israelskim. [11] »A gdyż był urągał imieniu bożemu a poklinał jest ji, przywiedzon jest ku Mojżeszowi, i zwana jest mać jego Salumit dziewka Dabry z pokolenia Dan. [12] »I puścili ji są do ciemnice, dojądby nie poznali, cso by kazał Pan uczynić. [13] »Jenże mowił jest ku Mojżeszowi [14] »a rzekąc: „Wywiedzi urągacza przecz z stanow a ać wszystcy położą, ktorzy są ji słyszeli urągając, ręce swoje na jego głowę, a ukamionuje ji wszystek lud. [15] »A k synom israelskim będziesz mowić: Człowiek, jenże by przeklinał swego Boga, poniesie grzech swoj, [16] »a ktoż by urągał imieniu bożemu, śmiercią umrze, kamienim ji obrzucą wiele luda, lecz bądź mieszczanin, lecz bądź przychodzień. Ktoż by urągał imieniu bożemu, śmiercią umrze. [17] »Jenże by uraził albo zabił człowieka, śmiercią umrze. [18] »Jenże urazi dobytczę, wroć namiastka, to jest duszę za duszę. [19] »Jenże by uczynił sromotę komużkole z swych mieszczan, jakoż jest uczynił, takież ma być jemu, [20] »chromotę za chromotę, oko za oko, ząb za ząb wroci, jakąż oganił sromotą, takąż cirzpieć przypędzon będzie. [21] »Jenże by uraził dobytczę, wroć jine. Jenże by uraził człowieka, pomszczono będzie nad nim. [22] »Prawy sąd będzie miedzy wami, lecz mieszczanin, lecz przychodzień zgrzeszyłliby, boć ja jestem Pan Bog wasz”. [23] »I mowił jest Mojżesz k synom israelskim a wywiodszy ji, jenże urągał, przecz z stanow, przyrzucili ji kamienim i uczynil❬i❭ synowi❬e❭ israelszczy, jakoż był przykazał Pan Mojżeszowi. 
«  3 Księga Mojżeszowa 23 3 Księga Mojżeszowa 24 3 Księga Mojżeszowa 25  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.