Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  3 Księga Mojżeszowa 6 3 Księga Mojżeszowa 7 3 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[9] »❬...te❭go będzie kapłana, jenże ją ofieruje, [10] »bądź to olejem pokropiona, bądź to sucha, wszytkim synom Aaronowym rowną miarą rozdzielona każdemu będzie. VII [11] »Toć jest prawo obiaty pokojnej, jeż to się obiatuje Panu, [12] »będzieli za dziękowanie obiata albo ofiara, ofierować będą chleby przez kwasu pokropione olejem a przasnki przasne pokropione olejem, a pieczoną białkę, a bocheńca smieszany olejem skropione [13] »i chleby kwaśne s obiaty wzdane za dzięki, ktoreż to się obietują za pokojne rzeczy, [14] »z ktorychże to jeden z pirwiejszych obietuje się Panu a będzie kapłan❬a❭, ktoryż wyleje obiaty krew. [15] »Ktoreż to mięso tego dnia ma być jedzieno a nie ostawicie nics ❬z niego❭ aż do jutra. [16] »Acz kto cso ślubi albo dobrowolnie obietowałby obietę, taż tego dnia śniedziona będzie, a ostanieli cso aż do jutra, śniedziena ma być, [17] »a csokoli trzeci dzień najdzie, to ogień seżże. [18] »A jestliby kto mięso obiety pokojne trzeci dzień jadł, nie będzie wdzięczna jego ofiera ani pomoże ofierującemu, ale rychlej ktorażkoli dusza takim pokarmem by się pokalała, przestąpienim winna będzie. [19] »Mięso, ktoreż by się dotkło czego nieczystego, nie ma być jedziono, ale seżżono ma być ogniem, ktoż by czyst był, będzie ❬je❭ jeść. [20] »Dusza pokalana, ktoraż by jadła mięso obiaty pokojnej, jeż to jest ofierowana Panu, zginie s ludu swego, [21] »a ktora by się dotkła nieczystoty człowieczej albo bydlęcia, albo wszelikiej rzeczy, jeż pokalać może, a jadłaliby takie mięso, zginie z ludu swego”. [22] »I mowił jest Pan ku Mojseszowi rzekąc: [23] »„Mow synom israelskim: „Tuku owczego ani wołowego, ani koziego nie będziecie jeść. [24] »Tuk marchy samomarłej a tego dobytczęcia, jeż to od wilka połapiono jest, będziecie mieć ku potrzebie rozlicznej. [25] »Jestli [l] kto tuk, jenże ofierować się ma ku podkadzeniu Panu, jadł, zginie s ludu swego. [26] »A krwie wszelikiego źwierzęcia nie będziecie jeść w karmi, tako z ptastwa jako z dobytka. [27] »Wszelika dusza, ktoraż by jadła krew, zginie z ludu swego”. [28] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [29] »„Mow synom israhelskim: Ktorzy ofierują obiety pokojne Panu, ać ofierują społu i poświątną obiatę, to jest gorającą rzeczy. [30] »Dzierżeć będą w ręce tuk obiety i grędzi a gdyż oboję ofierę Panu poświęcicie, wzda kapłanowi, [31] »ktory zakadzi tuk, podkadzające rzeczy, na ołtarzu, ale grędzi będą Aaronowi i synom jego. [32] »Ale prawe plece z pokojnych obiet dostanie się za pirwe dary kapłanowi. [33] »A ktory ofierować będzie krew i tuk z synow Aaronowych, ten będzie mieć plece prawe za swoj dział. [34] »Albo grędzi podniesione a plece oddzielone wziął sem od synow israhelskich z obiet[y] jich pokojnych a dał sem Aaronowi kapłanowi i synom jego prawem wiecznym ode wszego ludu israhelskiego”. [35] »Toć jest mazanie Aaronowo i synow jego w obietujących duchownych bożych tego dnia, w ktoryż jest je[mu] ustawił Mojsesz, aby w kapłaństwie używali, [36] »a csoż jim przykazał Pan dać synom israhelskim w zakoniem wiecznym w jich rodzaju. [37] »Toć jest prawo ❬obiaty❭ seżżenia i poświątnej obiaty za grzech i za winę, i za poświęcone, i za obiaty pokojne, [38] »jeż to jest ustawił Pan Mojseszowi na gorze Synaj, gdyż przykazał synom israhelskim, aby ofierowali obiaty swe Bogu na puszczy Synaj. 
«  3 Księga Mojżeszowa 6 3 Księga Mojżeszowa 7 3 Księga Mojżeszowa 8  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.