Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 8
«  3 Księga Mojżeszowa 7 3 Księga Mojżeszowa 8 3 Księga Mojżeszowa 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I mowił jest Pan ku Mojseszowi rzekąc: [2] »„Weźmi Aarona i syny jego a odzienie jich, a mazania olej, cielca za grzech a dwa skopy, niecki z prześnicami [3] »zgromadzisz wszystek zbor israhelskich synow ku dźwirzom stanowym”. [4] »I uczynił Mojsesz, csoż był Bog przykazał, a zgromadziw wszystek zastęp przede dźwirzmi [5] »i rzekł: „Toć jest rzecz, ktorąż to jest przykazał Pan uczynić”. [6] »A natychmiast postawi Aarona i syny jego a gdyż je był omył, [7] »oblekł biskupa we gzło lniane i opasze ji pasem a oblecze w suknią modrą, a s wirzchu naplecnik położy, [8] »jenże związaw pasem przyrządzi ku napirśniku, na jemże jest uczenie a prawda. [9] »A koronę włoży na głowę, a na nię przeciwko czołu zawiesi skrzydło złote święcone na po- święceniu, jakoż przykazał jemu Pan. [10] »Wziąw mazania olej[ne], jimże smaże stan se wszym imającym jego, [11] »a gdyż święcąc pokropił był ołtarz[e] siedmkroć, pomazał jego był i wszytko oręże jego wokoł, i umywadło z podstawkiem jego poświęci olejem, [12] »jenże wlaw na głowę Aaronowi, smaże ji i poświęci [13] »a syny jego postawiw i poświęcił, i oblecze w suknie lniane, i opasze pasem, i wstawi na nie czapki, jako przykazał Pan. [14] »I ofieruje cielca za grzech a gdyż na głowie jego położy[w] Aaron i synowie jego ręce swoji, [15] »obietowaw je❬go❭, poczyrpw krwie, a omoczyw palec dotknie rogow ołtarzowych wokoł, jegoż wyczyściw a poświęciw, przeleje zbyteczną krew ku fundamentom jego. [16] »A tuk, jenże był nadrobił, i siatkę wnętrzną a dwie lędźwicy s łojem swym zakadzi na ołtarzu, [17] »cielca z skorą i s mięsem, i z gnojem seżże przed stany, jakoż jemu Bog przykazał. [18] »Ofierował i skopu ku obiecie kadzidlnej, na jegoż głowę gdyż włożył Aaron a synowie jego ręce swe, [19] »obietowali je❬go❭ i wleje krew jego na ołtarz wokoł. [20] »A samego skopu na kęsy zsiekaw i głowę jego, i kości, i tuk zakadzi ogniem, [21] »zmyw drzewiej trzewa i nogi, a wszystek skop społu seżże na ołtarzu, p❬r❭zeto iże była obiata kadzidlna w wonią przechę❬t❭ną Panu, jakoż przy- kazał Pan jemu. [22] »I ofieruje skopu drugiego na poświęcenie księskie, i położą na głowie jego Aaron i synowie jego ręce swe. [23] »Ktoregoż gdyż obietuje Mojżesz, weźmie krwie i dotknie ucha prawego Aaronowa i palca ręki jego prawej, takież i nożnego. [24] »I postawi syny Aaronowy. A gdyż opięć ostateczne było krwią skopu obietowanego dotknął się kraja ucha prawego i wszech palcow ręki i nogi prawej, a ostatek przeleje na ołtarz wokoł, [25] »a tuk i ogon, i wszystek tuk, ktoryż to przykrywa droby i siatkę wnętrzną, a dwie lędwicy z tukiem jich, a plece prawe odłączył. [26] »A wziąw s niecek prześniczych, jeż to były przed Panem Bogiem, chleb przez kwasu a bochniec okropiony olejem i placki i położy tako s wirzchu na tuku a plece prawe, [27] »daw to wszystko społu Aaronowi i synom jego. Jenże gdyż dźwigli ❬je❭ przed Bogiem, [28] »potem weźmie je z ręku jich i zakadzi na ołtarzu kadzidlnych obiet, przeto iże święcona jest obiata w wonią chętności bożej świątości. [29] »Wziął i grędzi i podniosł je przed Bogiem skopu poświęconego, jakoż przykazał jemu Bog. [30] »A wziąw maść i krew, ktoraż to była na ołtarzu, pokropi Aarona i rucho jego, i synow jego, i rucho jich. [31] »A gdyż poświęci je w rusze jich, przykaże jim a rzkąc: „Warzcie mięso przede dźwirzmi stanowymi a tudzież jedzcie je, chleby poświęcone jedzcie, ktoreż to położony są na nieckach, jakoż jemu Bog przykazał rzekąc: „Aaron a synowie jego będą jeść je”. [32] »A csokoli by zostało mięsa i chlebow, ogniem seżże. [33] »A takież se d❬ź❭wirzy stanowych nie wynidziecie za siedm dni, aże do tego dnia, ktoregoż się napełni czas święcenia waszego, boć w siedmi dnioch dokona się święcenie, [34] »jakoż i ninie uczyniono jest, aby rząd święty się popełnił. [35] »We dnie i w nocy ostaniecie w stanie, chowajcie stroże, wystrzeganie Pana, abyście nie umarli, bo mnie tako przykazano jest”. [36] »I uczynili Aaron i synowie jego wszytko, csoż jest mowił Pan przez rękę Mojżeszowę. 
«  3 Księga Mojżeszowa 7 3 Księga Mojżeszowa 8 3 Księga Mojżeszowa 9  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.