Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
«  3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[18] »❬...❭ lat a nadto, [19] »jakoż przykazał był Pan Mojżeszowi. I policzoni są na puszczy Synaj. [20] »Z Rubena pirworodzonego Israelowa po narodziech i po czeladzi, i domiech swych a w jimionach pogłowia kalżdego, wszego, cso jest płodu samcowego ode dwudziestu lat a nadto, jidących ku boju, [21] »czterdzieści a szeć tysiącow a pięćset[22] »Z synow Symeonowych po narodziech i po czeladzi, i domiech rodow swych policzoni są po imionach a po głowach kalżdych, wszytko, coż jest płodu samcowego ode dwudziestu lat i nadto, jidących ku boju, [23] »pięćdziesiąt a dziewięć tysiącow ze trzemisty. [24] »Z synow Gad po rodziech a czeladzi i domiech rodzin swych policzoni są po imionach każdych ode dwudziestu lat a nadto wszytcy, ktorzyż ku boju jidą, [25] »pięć a czterdzieści tysiącow a szećset a pięćdziesiąt. [26] »Z synow Judowych po narodziech a czeladzi, a domiech rodow swych po imionach każdych ode dwudziestu lat a nadto wszytcy, jiż to mogli ku boju jić, [27] »policzoni są siedmdziesiąt a cztyry tysiące a szećset[28] »Z synow Izacharowych po rodzinach i czeladzi, i domiech rodow swych [policzoni są] po imionach każdych ode dwudziestu lat a nadto, jiż to mogą ku boju jić, [29] »policzeni są cztyry a pięćdziesiąt tysiącow a cztyrzysta. [30] »Z synow Zabulonowych po rodzinie i po czeladzi, i domiech rodzin swych zliczeni są po imionoch każdych ode dwudziestu lat a nadto wszytcy, jiż to mogą ku boju jić, [31] »siedm a pięćdziesiąt tysiącow a cztyrzysta. [32] »Z synow Jozefowych synow Efraimowych po narodziech i po czeladzi, i domiech rodzin swych policzeni są po imionach [swych] każdych ode dwudziestu lat a nadto wszytcy, jiż to mogli ku bojom jić, [33] »[pięć a] czterdzieści tysiącow a pięćset[34] »Potem z synow Manasowych po narodziech i po czeladzi, i domiech rodzin swych policzeni są po imionach każdych ode dwudziestu lat a nadto wszytcy, jiż to mogli ku boju jić, [35] »dwa a czterdzieści tysiącow a dwieście. [36] »Z synow Benijaminowych po rodziech a po czeladzi i domiech rodzin swych policzeni są imieniem każdy ode dwudziestu lat a nadto wszytcy, jiż to mogą ku boju jić, [37] »pięć a trzydzieści tysiącow a cztyrzysta. [38] »Z synow Dan po narodziech i po czeladzi, i domiech rodzin swych policzoni są imieniem każdy ode dwudziestu lat a nadto wszytcy, jiż to mogą ku boju jić, [39] »dwa a szećdziesiąt tysiącow a siedmset[40] »Z synow Aserowych po narodziech a po czeladzi i domiech ❬rodzin swych❭ policzoni są jimieniem kalżdy ode dwudziestu lat a nadto wszytcy, jiż to mogą ku boju jić, [41] »jeden a czterdzieści tysiącow a pięćset[42] »Z synow Neptalimowych po narodziech a po czeladzi i domiech ❬rodzin swych❭ policzoni są jimieniem każdy ode dwudziestu lat a nadto wszytcy, jiż to mogą ku boju jić, [43] »trzy a pięćdziesiąt tysiącow a cztyrzysta. [44] »Toć są, jiż to zliczoni są Mojżesz a Aaron, ode dwunaście książąt israelskich, każde po domiech rodzin swych [a po czeladzi]. [45] »I byli są wszytcy społu synow israelskich po domiech a po czeladnikoch swych ode dwudziestu lat a nadto, ktorzyż mogli ku boju jić, [46] »szećset a trzy tysiące mężow pięćset a pięćdziesiąt. [47] »Ale słudzy kościołowi w pokoleniu czeladnem są nie zliczeni s nimi. [48] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [49] »„Pokolenia Lewi nie liczy ani kła sumy jich z synmi israelskimi, [50] »ale ustawisz je nad stanem świadzieczstwa a wszytkimi ssędy jego, a csokoli ku duchownym obyczajom przysłusza. Oni sami poniosą stan świadzieczstwa i wszytki potrzeby jego a będą w służbie, a wokoł stanu będą rozbijać swe stany. [51] »Gdyż brać się będą, sejmą sługi stanowe stan, gdyż ❬rozbiją❭ stany, podniosą, ktożkole z cudzych przystąpiłby, będzie zabit. [52] »I położą potem stany synowie israelszczy, każdy po zastępiech i w tłuszczach, i w zborzech swych. [53] »Ale sługi kościelne wokoł stanu rozbiją stany swe, aby nie było rozgniewanie nad wielkością synow israelskich, i będą czuci na stroży stanu świadzieczstwa”. [54] »Przeto uczynili synowie israelszczy podle wszego, coż przykazał Pan Mojżeszowi. 
«  3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.