Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 18
«  4 Księga Mojżeszowa 17 4 Księga Mojżeszowa 18 4 Księga Mojżeszowa 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzecze Pan ku Aaronowi: „Ty a synowie twoi, a dom otca twego z tobą poniesiecie grzech świątyniej. I ty, i synowie twoi społu cirzpieć będziecie grzechy kapłaństwa waszego. [2] »Ale i brac two z pokolenia Lewi, i sceptrum otca twego wieźmi z sobą, ać gotowi są służyć tobie, ale ty a synowie twoi służyć będziecie w stanu świadeczstwa. [3] »A czuć będą sługi kościelnie podle przykazania twego ku wszemu działu stanowemu a ku potrzebie, ale tak, aby ku sędom świętnemu i ku ołtarzu nie przystąpali, aby i oni nie zmarli i wy społu nie zginęli, [4] »ale ać z tobą są czujący w stroży stanowej i we wszech obyczajoch jego. Cudzy się k wam nie przymiesi. [5] »Czuć w stroży świątyniej i w służbie ołtarzowej, ać się nie poczyna rozgniewanie na syny israelskie[6] »Jaciem dał wam bracią waszę sługi kościołowy z pośrzodka synow israelskich a dałciem dar Bogu, aby służyli w służbie stanu jego. [7] »Ale ty a synowie twoi ostrzegajcie kapłaństwa waszego i wszego, coż słusze k służbie ołtarzowej i coż za oponą jest, przez kapłana służono będzie. Pakli kto przystąpi cudz, zabit będzie”. [8] »I mowił jest Pan ku Aaronowi: „Owa tociem oddał tobie strożą pirwych użytkow mych. Wszytkich, jeż to się poświęcują od synow israelskich, tobieciem oddał i synom twym za służbę kapłańską włośnie wiecznia. [9] »Przetoż to to weźmiesz z tego, coż się ofieruje i poświęcuje Bogu. Wszelka ofiera i obieta, i cożkoli za grzech i za winę dano będzie mnie a wniesiono w stany święych, twe będzie i synow twych. [10] »W świątyni to będziesz jeść a jedno samcy tego będą pożywać, bo jest poświęcono Panu. [11] »A pirwe urody, jeż to są zaślubili i obiatowali synowie israelszczy, oddałem tobie i synom twym, i dziewkam twym prawem wiecznym, ktoż jest czyst w domu twem, będzie je jeść. [12] »Wszytki mastności oliwowe a winne i owocowe, cożkole się ofieruje ❬z❭ pirwych urod Panu, tobieciem dał. [13] »Wszech użytkow początki, jeż to ziemia rodzi a Bogu je niosą, dostaną się ku użytku twemu, ktoż jest czyst w domu twemu, będzie jeść s nich. [14] »I wszytko, cożkoli ze ślubu dadzą synowie israelszczy, twe będzie. [15] »Cożkoli się napirwej przedrze z żywota wszelkiego dobytka, jeż to się ofieruje Panu, lecz z ludzi, lecz z dobytka byłoliby, k twemu prawu będzie, ale tak, że za człowiecze pirworodzone wypłatę weźmiesz, a wszelkie dobytczę, jeż to nieczyste jest, wypłacić każesz, [16] »jegoż wypłata będzie po jednem miesiącu piącią zaważy śrebra wagi świątyniej, zaważe dwadzieścia połowniow ma. [17] »Ale pirworodzone wołu, owce i kozy nie dasz wypłacić, bo jest przyświęcono bogu, niż krew przelejesz na ołtarzu a tuk zakadzisz na wonią przechętną Panu. [18] »Ale mięso wszytko się tobie dostanie ku użytku, jako grędzi poświęcone i wszytko twe będzie, i plece prawe twe będzie. [19] »I wszytki pirwe urody w świątyniej, jeż to ofierują synowie israelszczy Bogu, tobieciem podał i synom twym ❬...❭ prawem wiecznym. Poćwirdzenie jest zbawienie wieczne przed Panem tobie a synom twym”. [20] »I rzekł Pan ku Aaronowi: „W ziemi jich niczym nie będziecie włodać ani będziecie mieć działu miedzy jim❬i❭, ❬j❭a dział i dziecstw❬o❭ twe pośrzod synow israelskich. [21] »Ale synom Lewi oddałciem wszytki dziesiątki Israelowy ku jimieniu za służbę, jeż to służą mnie w stanu zaślubionem, [22] »aby nie przystępowali więcej synowie israelszczy k stanu zaślubionem❬u❭ a by nie czynili grzecha śmiertelnego, [23] »sami synowie Lewi w stanu mnie będą służyć i poniosą grzechy ludzskie a włosność wieczna będzie w pokoleniu waszem. Nic jinego ❬...❭ [24] »kromie dziesiątkow, jeż tociem ku użytkom i ku potrzebam jich odłączył”. [25] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [26] »„Przykaż sługam kościelnym a ogłoś rzekąc: Gdyż przymiecie dziesiątki od synow israelskich, jeż tociem oddał wam, pirwe urody jich ofierujcie Panu, to jest dziesiątą część dziesiątka, [27] »aby było wam policzono za ofierę pirwych urod, takież z gumien jako z lisic, [28] »i ze wszego, jegoż bierzecie, pirwe urody ofierujcie Bogu a dajcie Aaronowi kapłanowi. [29] »Wszytko, coż ofierujecie z dziesiątkow a k darom bożym odłęczcie, przedobre a wyborne wszytko będzie. [30] »A powiesz k nim: Gdyż przeczyste i wszytko lepsze ofierować będziecie z dziesiątkow, policzono wam będzie, jako byście z gumna i z lisic dali pirwe urody, [31] »i będziecie jeść je na waszych mieściech wszech, takież wy jako i czela wasza, bo myto jest za służbę, jeż to służycie w stanu świadeczstwa. [32] »A nie zgrzeszycie na tem, wyborne a tuczne sobie zachowawając, nie pokalajcie ofiery synow israelskich a nie zemrzecie”. 
«  4 Księga Mojżeszowa 17 4 Księga Mojżeszowa 18 4 Księga Mojżeszowa 19  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.