Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 2
«  4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mowił jest Pan ku Mojżeszowi a Aaronowi rzekąc: [2] »„Każdy po zastępiech, znamiona i chorą[k]gwi, i po domiech rodzin swych stany rozbiją synowie israelszczy wokoł stanu świadzieczstwa zaślubionego”. [3] »Na wschod słuńca Judasz ustanowi stany swe po zastępiech zboru swego i będzie książę synow jego Naazon syn Aminadabow, [4] »a wszytka liczba z pokolenia jego bojujących cztyrzy a siedmdziesiąt tysiącow a szećset[5] »Podle jego rozbili są stany z pokolenia Izachar, jichże to był wodz Natanael syn Zuar, [6] »a wszytka liczba bojownikow jego cztyrzy a pięćdziesiąt tysiącow a cztyrzysta. [7] »W pokoleniu Zabulonowie wodz był jest Elijab syn Elenow, [8] »wszytcy z korzenia jego zbor bojownikow pięćdziesiąt a siedm tysiącow se cztyrmisty. [9] »Wszytcy, jeż to w staniech Judowych zliczeni są, było ich jest sto a szeć a ośmdziesiąt tysiącow a cztyrzysta, a po zastępiech swych pirwi wynidą. [10] »W staniech Rubenowych synow ku południowej stronie będzie wodz Elizur syn Seuderow [11] »a wszytek zbor bojownikow jego, jeż to sliczeni są, szeć a szećdziesiąt tysiącow a pięćset[12] »Podle jego stany rozbili są z pokolenia Symeonowa, jichże to był książę Salamijel syn Surysadajow [13] »a wszystek zbor bojownikow jego, jiż to zliczoni są, dziewięć a pięćdziesiąt tysiącow a cztyrzysta. [14] »W pokoleniu Gadowem książę był jest Elizaf syn Duelow [15] »a wszystek zbor bojownikow jego, ktorzyż to zliczeni są, pięć a czterdzieści tysiącow a szećset a pięćdziesiąt. [16] »Wszytcy, jiż to zliczeni są w staniech Rubenowych, połdrugiego sta tysiącow a jeden tysiąc a cztyrzysta a pięćdziesiąt, po zastępiech swych we wtorem mieście pojdą. [17] »A wzniesion będzie stan świadzieczstwa po rodziech sług kościelnych a po zastępiech jich, a ktorymże srzędem podjęt będzie, takież i słożon będzie, każdy w mieściech a w rzędziech swych pojdą. [18] »z zachodniej strony będą stanowie synow Efraimowych, jichże to książę był jest Elizama syn Amijudow. [19] »A wszystek zbor bojownikow jego, ❬ktorzy❭ zliczeni są, czterdzieści tysiącow a pięćset[20] »A s nimi pokolenie synow Manassowych, jichże to wodz jest był Gamalijel syn Fadazurow, [21] »a wszystek zastęp bojownikow jego, ktorzyż to zliczeni są, czterdzieści a dwa tysiąca a dwieście. [22] »W pokoleniu synow Benijaminowych książę był jest Abidan syn Jedeonow, [23] »a wszystek zbor bojownikow jego, jiż to sliczeni są, pięć a trzydzieści tysiącow a cztyrzysta. [24] »Wszytcy, jeż to zliczeni są w staniech Efraimowych, sto a ośm tysiącow a sto po swych zastępiech, trzeci pojdą. [25] »Ku połnocnej stronie stany rozbili są synowie Danowi, jichże to wojewoda był jest Abijezer syn Amizadajow, [26] »a wszystek zbor bojownikow jego, jeż to zliczeni są, szećdziesiąt a dwa tysiąca a siedmdziesiąt. [27] »Podle jego rozbili są stany z pokolenia Asser, jichże to wodz był jest Fezyjel syn Okranow, [28] »a wszystek zbor bojownikow jego, jiż to zliczeni są, jeden a czterdzieści tysiącow a pięćset[29] »Z pokolenia Neptalimowa książę był jest Abira syn Ennanow, [30] »a wszy[t]tek zbor bojownikow, jeż to zliczoni są, trzy a pięćdziesiąt tysiącow se cztyrmisty. [31] »Wszytcy, ktorzyż są zliczoni w staniech Danowych, było jest jich pięćdziesiąt a sto tysiącow a siedm tysiącow a szećset, a napośledziej pojdą. [32] »Ta to liczba synow israelskich po domiech narodow swych a zastępy rozdzielonymi zbory szećset tysiącow a trzy tysiące pięćset a pięćdziesiąt. [33] »Ale sługi kościelne nie są zliczony miedzy syny israelskimi, bo tak przykazał był Pan Mojżeszowi. [34] »I uczynili są synowie israelszczy podle ❬wszego❭, coż przykazał jim Pan. Stany rozbili są po zastępiech swych a brali są się po czeladzi a domiech otcow swych. 
«  4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.