Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 24
«  4 Księga Mojżeszowa 23 4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyż uźrzał Balaam, że się lubi Bogu, aby pożegnał Israelowi, nikakiej nie chodzi, jakoż pirwej chodził, aby wieszczby patrzył, ale sprościw przeciwko puszczy oblicze swoje [2] »a wzniosw oczy, uźrzał Israela w staniech przebywając, kalżdego w swem pokoleniu, i rzuci się nań duch boży, [3] »przyjąw przysłowie i rzecze: „Rzekł jest Balaam syn Beorow, rzekł jest człowiek, ktoregoż obciemniono jest oko, [4] »rzekł jest nasłuchacz rzeczy bożych, jenże widzenie Boga wszechmogącego widział jest, jenże spadł, a tak o[d]tworzony są oczy jego: [5] »„Kako krasne stany twe, Jakobie, a przebytki twe, Israelu! [6] »Jako udole leśne[m], jako zagrody podle potokow rozmnażane a jako stanowie, ktoreż jest rozpiął Bog, a jako cedrowie blisko podle wod. [7] »Pociecze woda z wiadra jego a siemię jego będzie w wody wielkie. Pochwycon będzie przeto Agag krol jego i odjęto będzie krolewstwo jego. [8] »Bog wywiodł ji z Ejipta, jegoż siła podobna jest ku jenorożcowi. Pożrzą pogani nieprzyjaciele jego a kości jego zetrą a szypy zdurawią. [9] »Leżąc jest spał jako lew a jako lwica, ktoreż to niżadny wzbudzić nie śmie. Ktoż pożegna tobie, będzie pożegnan sam, kto poklni❬e❭ tobie, w klątwie domniman będzie””. [10] »I rozgniewał się Balaak przeciw Balamowi, klasw rękama rzekł: „Ku poklęciu nieprzyjacioł mych przyzwałem cię, ktorymśże to przeciw temu trzecie pożegnał. [11] »Wroć się na twe miasto. Jiścieciem umienił sławnie poćcić ciebie, ale Bog zbawił cię czci sposobnej”. [12] »Odpowiedział Balaam Balakowi: „Zaliciem posłom twym, ktoreś ku mnie posłał, nie rzekł rzekąc: [13] »By mi Balaak dał pełen dom swoj śrebra i złota, nie mogę minąć rzeczy Pana Boga mego, bych albo dobrego ❬cso❭, albo złego rzekł z serca mego, ale cożkoli mi Bog przykaże, to jemu mowić będę? [14] »Ale wszak przydę ku ludu memu dam radę tobie, cso lud ten to twoj uczyni ludu temu to pośledniego czasu”. [15] »Przetoż przyjąw przysłowie swe, wtore rzecze: „Rzekł jest Balaam syn Beorow, rzekł jest człowiek, jegoż zaćmiono jest oko, [16] »rzekł jest nasłuchacz rzeczy bożej, jenże zna uczenia Nawyszszego a widzenia Wszechmogącego widzi, jenże spadw o[d]tworzone ma oczy. [17] »Uźrzę ji, ale nie ninie, opatrzę ji, ale nie z bliska. Zjawi się gwiazda z[a] Jakoba a powstanie pręt z Israela i pobije wodze moabskie a skazi wszytki syny Set. [18] »A będzie Idumea jimienie jego, dziedzicstwo Seir dostanie się nieprzyjacielom jego, ale Israel mocnie będzie czynić. [19] »Z Jakoba będzie, jenże panować będzie a zatraci ostatki miesckie”. [20] »A gdyż uźrzał Amalecha, przyjąw przysłowie rzecze: „Początek pogański Amalech, jegoż się ostatcy zatracą”. [21] »I uźrzaw Cyneum a przyjąw przysłowie rzecze: „Mocny jest jiście przebytek twoj, ❬ale❭ pakli w skale położysz gniazdo twe [22] »a będziesz [przebywać] wyzwolony z plemienia Cyn, kako długo możesz przebywać? Bo Azur pochwyci cię”. [23] »A przyjąw przysłowie lepak mowił jest: „A, ktoż żyw będzie, gdyż to uczyni Bog? [24] »Tedy przydą na łodziach z Włoch a przemogą Assyrskie i skażą Żydy a napoślad takież sami zaginą”. [25] »A wstaw Balaam wrocił się na swe miasto a Balaak drogą, ktorąż to był przyszedł, wrocił się. 
«  4 Księga Mojżeszowa 23 4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.