Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 26
«  4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyż krew winnych jest przelana, rzecze Pan ku Mojżeszowi i ku Eleazarowi synowi Aarona kapłana: [2] »„Zliczycie wszytko czysło synow israelskich ode dwudziestu lat a nadto po domiech i po rodziech jich, [i] wszytki, ktorzyż ku boju mogą jić”. [3] »A taksta mowiła Mojżesz i Eleazar kapłan w polu moabskiem nad Jordanem przeciwko Jerycho k tym, ktorzyż byli [4] »ode dwudziestu lat i nadto, jako Pan przykazał, ktorychże jest to czysło: [5] »Ruben pirworodzeniec Israelow, jegoż to syn Enoch, od niegoż to czeladź Enochickich, a Fallu, od niegoż to czeladź Faluickich, [6] »a Ezrom, od niegoż to czeladź Ezromickich, a Tarmi, od niegoż to czeladź Tarmickich, [7] »to jest czeladź z Rubenowa plemienia, jichże jest to liczba naleziona trzy a czterdzieści tysiącow a siedmset a trzydzieści. [8] »Syn Fallow Elijab, [9] »jego synowie: Manuel, Datan a Abiron. Ty to synowie Datan[owi] a Abiron[owi] książęta z ludu, ktorzyż byli powstali przeciw Mojżeszowi a Aaronowi w swadzie Chore, gdyż są się przeciwili Bogu, [10] »a o[d]tworzywszy ziemia usta swa, pożarła [je] Chore a wiele smarłych, gdyż spalił ogień dwieście a pięćdziesiąt mężow i stał się wieliki dziw, [11] »gdyż Chore zginął, a synowie ❬jego❭ nie zaginęli. [12] »Synowie Symeonowi po rodzie swem: Namuel, jegoż to czeladź Namuelskich, Jamin, od niegoż to cz❬e❭ladź Jaminickich, Jachym, od niegoż to czeladź Jachymickich, [13] »Zare, od niegoż to czeladź Zareickich, Saul, od niegoż to czeladź Saulickich, [14] »to są czeladnikowie z plemienia Symeonowa, jichże to wszytko czysło beło jest dwadzieścia a dwa tysiącow a dwieście. [15] »Synowie Gad po narodziech swych: Zefon, o❬d❭ niegoż czeladź Zefonickich, Aggi, od niegoż czeladź Aggickich, Suni, od niegoż czeladź Sunickich, [16] »Ozni, od niegoż czeladź oznickich, Hery, od niegoż czeladź Hernickich, [17] »Arod, od niegoż czeladź Arodyckich, Aryjel, od niegoż czeladź Aryjelickich, [18] »toć jest czeladź Gaadowa, jichże to wszytko liczenie było jest czterdzieści tysiącow a pięćset[19] »Synowie Juda: Her i Onan, ktorażsta oba umarła w ziemi kananejskiej. [20] »I byli synowie Juda po przyrodzeniach swych: Sella, od nichże to czeladź Sellaickich, Fares, od niegoż to czeladź Fareickich, a Zare, od niegoż czeladź Zareickich. [21] »Potem synowie Fares: Ezrom, od niegoż to czeladź Ezromickich, Amul o❬d❭ niegoż to czeladź Amulickich, [22] »ty to są czeladnikowie Juda, jichże to wszytko czysło było ❬szeć a❭ siedmdziesiąt tysiącow a pięćset[23] »Synowie Izacharowi po przyrodzenich swych: Tola, od niegoż czeladź Tolaickich, Fua, od niegoż czeladź Fuaickich, [24] »Jazub, od niegoż czeladź Jazubickich, Semram, od niegoż czeladź Semramickich, [25] »toć są czeladnice Izacharowy, jichże to liczba była jest cztyrzy a szećdziesiąt tysiącow a trzysta. [26] »Synowie Zabulonowi po znajomych swych: Sared, od niegoż czeladź Saredyckich, Helon, od niegoż czeladź Helonickich, Jahel, od niegoż czeladź Jahelickich, [27] »toć są przyrodzenia Zabulonowa, jichże to liczba była szećdziesiąt tysiącow a pięćset[28] »Synowie Jozefowi po przyrodzenich swych: Manases a Effraim. [29] »Z Manases urodził się Machyr, od niegoż czeladź Machyryckich, Machyr urodził Galaada, od niegoż czeladź Galaadzkich, [30] »Galaad miał syny [dwa]: Hijezara, od niegoż czeladź Hijezeryckich, i Elech, od niegoż czeladź Elecheickich, [31] »a Aryjel, od niegoż czeladź Aryjelickich, a Sychem, od niegoż czeladź Sychenickich, [32] »a Semida, od niegoż czeladź Semidyckich, a Effer, od niegoż czeladź Effereitskich. [33] »I był Effer ociec Salfadow, jenże synow nie miał, jedno dziewki, jichże to są jimiona ta to: Malaa i Noa, i Egla, i Melcha, i Tersa, [34] »toć są czeladnice Manasowy a liczba jich dwa a pięćdziesiąt tysiącow a siedmset[35] »Ale synowie Effraimowi po bliznych swych byli są ci to: Sutala, od niegoż czeladź Sutalickich, Beter od niegoż czeladź Beteryckich, Tehen, od niegoż czeladź Tehenickich. [36] »Potem syn Sutalow był jest Heran, od niegoż czeladź Heranickich, [37] »toć jest bliskość synow Effraim, jichże to liczba była jest dwa a trzydzieści tysiącow a pięćset. Toć są synowie Jozefowi po czeladzi swej. [38] »Synowie Benijaminowi po bliznych swych: Bale, od niegoż czeladź Balenickich, Azbel, od niegoż czeladź Azbelickich, Airam, od niegoż czeladź Airamickich, [39] »Sufan, od niegoż czeladź Sufanickich, Ufan, od niegoż czeladź Ufanickich. [40] »Synowie Bale: Hered a Noeman. Z Hered czeladź Heredyckich, z Noeman czeladź Noemickich, [41] »toć są synowie Benijaminowi po bliznych swych, jichże to czysło było pięć a czterdzieści tysiącow a szećset[42] »Synowi❬e❭ Danowi po bliznych swych: Sufan, od niegoż czeladź Sufanickich, toć są bliźni Danowi po przyrodzenich swych i po czeladnikoch swych, [43] »wszytcy są byli Sunamiccy, jichże to czysło było jest cztyrzy a szeć ❬set❭ tysiącow a cztyrzysta. [44] »Synowie Asserowi po bliznych swych: Jemna, od niegoż czeladź Jemnamickich, Jesny, od niegoż czeladź Jesnickich, Bryje, od niegoż czeladź Bryjenickich. [45] »Synowie Bryje: Aber, o❬d❭ niegoż czela Aberyckich, a Melchyjel, od niegoż czeladź Melchyjelickich. [46] »Ale jimię dziewce Asserowie było Sara, [47] »to to przyrodzenie synow Asserowych i liczba jich cztyrzy a pięćdziesiąt tysiącow a cztyrzysta. [48] »Synowie Neptalimowi po przyrodzenich swych: Jessyjel, od niegoż czeladź Jess❬yj❭elickich, Guni, od niegoż czeladź Gunickich, [49] »Jesser, od niegoż czeladź Jesseryckich, Sellem, o❬d❭ niegoż czeladź Sellemickich, [50] »toć są przyrodzeni synow Neptalimowych po czeladziach swych, jichże to czysło było jest pięć a czterdzieści tysiącow a cztyrzysta. [51] »Toć jest wszytka liczba synow israelskich, ktorzyż to policzeni są, szećset tysiącow ❬...❭ a siedmset a trzydzieści. [52] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [53] »„Tym to będzie rozdzielona ziemia podle liczby jimion k jimieniu jich. [54] »Gdzie będzie więcej, więcszą część dasz jim, a gdzie mnie, mniejszą, wszytkim, jakoż to są ninie policzeni, dano będzie jimienie, [55] »ale wszak tako, aby los dzielił ziemię pokoleniu i czeladziam. [56] »Csokoli losem przypadnie, to przymą, jichże jest więcej albo mniej. [57] »A to jest liczba synow Lewi po czeladziach swych: Jerson, od niegoż to czeladź Jersonickich, Kaat, od niegoż to czeladź Kaatyckich, Merary, od niegoż to czeladź Meraryckich. [58] »Toć jest czeladź Lewi: czeladź Lobni, czeladź Ebroni, czeladź Mooli, czeladź Muzy, czeladź Chory. Ale takież Kaat urodził Amrama, [59] »jenże miał żonę Jokabet dziewkę Lewi, jeż to się jemu urodziła w Ejipcie. Ta urodził❬a❭ mężowi swemu Amramowi syny: Aarona i Mojżesza, i Maryjej siostrę jich. [60] »Z Aarona poszli są Nadab a Abin, ❬...❭ [61] »❬...❭ umarłasta, gdysta ofierowała ogień cudz przed Bogiem. [62] »I było jest wszytkich, cso są zliczeni, dwadzieścia a trzy tysiące pokolenia samcowego od jedn❬eg❭o miesiąca a nadto, ktorzyż nie są policzeni miedzy synmi israelskimi ani jim s jinymi dano jest dziedzictwo. [63] »Toć jest liczba synow israelskich, ktorzyż popisani są od Mojżesza i od Eleazara kapłana w polu moabickiem nad Jordanem przeciw Jerycho, [64] »miedzy ktorymiż to niżadny nie był z tych, jeż to drzewiej był policzon od Mojżesza i od Aarona na puszczy Synaj, [65] »bo był powiedział Pan drzewiej, że wszytcy zemrą na puszczy a iżadny nie ostał s nich żyw, jedno Kalef syn Jefonow a Jozue syn Nunow. 
«  4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.