Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 34
«  4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [2] »„Przykaż synom israelskim a powiesz jim: Gdyż wnidziecie w ziemię kanaańską a k jimieniu wam losem się dostanie, tymi to miedzami się dokona. [3] »Strona połudna pocznie się od puszczej Syn, ktoraż to jest podle Edom, a będzie mieć końce przeciw wschodu słunecznemu Morze Słone. [4] »Ktorzyż obydą poślednie strony przez weście [gory] skorpiona, tak aby szły do Senna a przyszły na południe aż do Kadesbarne, odjądże to wynidą końce ku wsi jimieniem Adar a rozciągną się aż do Semona. [5] »A pojdzie około podle miedze z Esemona aż do potoka ejipskiego a Wielikiego Morza z brzegiem kona się. [6] »A strona zapadnia od Wielikiego Morza pocznie się a tym skonanim zawrze się. [7] »Potem ku połnocnej stronie od Morza Wielikiego pocznie się miedza chylić aż do gory przewysokiej. [8] »Odtąd przydą do Emach aż do końcow Sodada [9] »i pojdą miedze aż do Effrona a do wsi Henan. Ty to miedze będą na połnocnej stronie. [10] »A odtąd się pochylą miedze koniecznie ku stronie wschodu słunecznego ode wsi Henan aż do Sefana. [11] »❬...❭ pochylą się miedze aż do Reblata przeciw studnicy Dafnin, odtąd pojdą przeciw wschodu słunecznemu k morzu Ceneret. [12] »A ciągną się aż do Jordana, a napoślad Słonym się Morzem ogarnie. Tę ziemię będziecie mieć po krajoch swych wokoł”. [13] »Przykazał jest Mojżesz synom israelskim rzekąc: „Ta to będzie ziemia, ktorąż będziecie mieć losem a ktorąż jest przykazał Pan dać dziewiąci pokoleniu a poł pokoleniu. [14] »Bo pokolenie synow Rubenowych po czeladziach swych ❬a❭ pokolenie synow Gadowych podle przyrodzonych i podle liczby swej, a poł pokolenia Manassowa, [15] »to jest dwie pokoleni a poł, [przyjacioł] wzięli są swoj dział za Jordanem przeciw Jerycho ku wschodu słunecznie stronie”. [16] »I rzekł jest Pan ku Mojżeszowi: [17] »„Ta to są jimiona mężow, ktorzyż ziemię wam rozdzielą: Eleazar kapłan a Jozue syn Nunow [18] »i wszytka książęta ze wszego pokolenia, [19] »jichże to są jimiona ta to: z pokolenia Juda Kalef syn Jefone, [20] »z pokolenia Symeona Samuel syn Amindow, [21] »z pokolenia Benijaminowa Elidab syn Kaselonow, [22] »z pokolenia synow Danowych Botry syn Jogli. [23] »Synow Jozef z pokolenia Manassowa Amijel syn Sofet, [24] »z pokolenia Effraimowa Kamuel syn Setanow, [25] »z pokolenia Zabulonowa Elisafan syn Farnatow [26] »z pokolenia Izacharowa wodz Fatyjel syn Ozannow, [27] »z pokolenia Asserowa Ahijud syn Salomi, [28] »z pokolenia Neptalimowa Fedahel syn Amindow”. [29] »Cić są, jimże to jest przykazał Pan, aby rozdzielili ziemię kanaańską synom israelskim. 
«  4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.