Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
«  4 Księga Mojżeszowa 36 5 Księga Mojżeszowa 1 5 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ta to są słowa, jeż to jest mowił Mojżesz ku wszemu Israelowi za Jordanem na puszczy przeciw Morzu Czyrwonemu, miedzy Faran a Tofel, a Laban, a Asserot, gdzież jest złota wiele, [2] »ścia jedennaście dniow z oreb po drodze gory Seir aż do Kadesbarne. [3] »Czterdziesiątego lata w jenemnaście miesiącu pirwego dnia miesiąca mowił jest Mojżesz k synom israelskim wszytko, coż przykazał jemu Pan, aby jim powiedział, [4] »gdyż już był zabił Seona krola amorrejskiego, jenże przebywał w Ezebon, i Og krola bazańskiego, jenże bydłił w Asserot a w Edraj [5] »za Jordanem w ziemi moabskie. I pocznie Mojżesz wykładać zakon i mowić: [6] »„Pan Bog nasz mowił jest k nam na gorze Oreb rzekąc: „Dosyć macie, żeście na tej to gorze przebywali. [7] »Wroćcie się a pojdźcie ku gorze amorejskiej i k jinem[u], ktoreż to jej bliska są, pola, i ku goram, i ku niższym mieścom przeciw południu podle brzegu morskiego w ziemi kananejskiej, od Libanu aż do rzeki wielikiej Eufraten”. [8] »Toć rzecze: „Oddałem wam ziemię, wnidziecie a odzierżycie ją, nad ktorąż to przysiągł Bog otcom waszym Abramowi, Izaakowi a Jakobowi, aby ją dał jim i siemieniu jich po nich. [9] »Mowiłem wam wonczas, [10] »że nie mogę sam snieść was, bo Pan Bog wasz rozmnożył jest was i jeście dziś jako gwiazd wiele na niebie. [11] »Pan Bog otcow waszych, przyda k tej liczbie wiele tysiącow a pożegna wam, jako jest mowił. [12] »Nie mogę sam waszych potrzeb snieść i brzemion, i karcenia, [13] »wydajcie z was męże mądre i umiałe, i ktorych przebywanie jest doświadczone w pokoleniach waszych, ać je ustawię wam książęty. [14] »Tedyście odpowiedzieli mnie: „Dobra jest rzecz, ktorąż chcesz uczynić”. [15] »I wziąłem z pokolenia wasze męże mądre i ślachetne, i ustawiłem je książęty, trybuny i setniki, pięćdzies❬iąt❭niki i dziesiątniki, ktorzyż to by nauczyli was wszemu, [16] »i przykazałem jim rzekąc: Słuchajcie jich a cso sprawiedliwego będzie, sędzicie, lecz mieszczanin jest on, lecz przychodzień, [17] »niżadnemu rozdział nie będzie miedzy osobami sąsiednimi, takież małego jako wielikiego przesłyszcie ani przymiecie czyjejkoli osoby, bo sąd boży jest. A jestli cso niesnadne się wam uźrzy, wznieście ku mnie, a ja wysłucham was. [18] »I przykazałem wszytko, coż uczynić macie. [19] »A ruszywszy się z oreb, przeszlism przez puszczą okropną i prze[z]wieliką, ktorąście widzieli, po drodze gory Amorrejskiego, jakoż przykazał Pan Bog nasz wam. A gdyście przyszli do Kadesbarne, [20] »rzekłem wam: Przyszliście ku gorze Amorrejskiego, ktorąż to Pan Bog wasz da wam. [21] »Spatrzy ziemię, ktorą to Pan Bog twoj da tobie, wnidzi a odzierży ją, jako Pan Bog nasz mowił jest otcom twym. Nie raczcie się strachować ani czego bać. [22] »I przystąpiliście ku mnie wszytcy a rzekliście: Wyślem męże, ktorzyż oglądają ziemię i wskażą, ktorą drogą moglibychom wnić i prze z ktora miasta jić[23] »A gdyż mi się rzecz ulubiła, wysłałem ❬z❭ was dwanaście mężow jednostajnych z pokolenia waszego, [24] »ktorzyż gdyż szli i weszli na go❬r❭y, i przyszli są aż do padołu gronnego, i oglądali ziemię, [25] »a wziąwszy owocow ziemie tej, aby ukazali opwitość, i przynieśli k nam, i powiedzieli: „Dobra jest ziemia, ktorąż to Pan Bog nasz da nam”. [26] »A nie chcieliście wnić, ale nie wierzyliście k rzeczy Pana Boga naszego, [27] »szemraliście w staniech waszych i rzekliste: „Nienawidzi nas Bog, a przeto wywiodł nas z ziemie ejipskiej, aby nas dał w ręce Amorrejskiego i iżby zgładził nas. [28] »Gdzie wnidziem? Posłowie są serca nasza srzesili rzekąc: „Przewielika wielikoć jest a nas wzrostu więcszy, miasta wielika a murowana eże do nieba, syny Enachowy widzielismy tam””. [29] »I rzekłem wam: Nie lękajcie się ani się bojcie jich, [30] »bo Pan Bog jest, jenże jest wodz nasz , bojować będzie za nami [a jenże], jakoż jest uczynił w Ejipcie, jeż to wszytcy widzieli. [31] »I na puszczy, toście sami widzieli, niosł ciebie Pan Bog twoj, jako człowiek obykł nosić syna swego małego, po wszytkiej drodze, po ktoreście chodzili, aż dojądście nie przyszli na to to mieśce. [32] »A wszakście nie uwierzyli Panu Bogu naszemu, [33] »jenże was przechodził na drodze i zastawiał jest mieśce, na niemżeście stany rozbijali, w nocy ukazował wam drogę ogniem, a wie dnie słupem obłokowym. [34] »A gdyż usłyszał Pan głos rzeczy waszych, rozgniewaw się przysiągł jest i rzekł: [35] »„Nie uźrzy żadny z ludu porodzenia tego to psotnego ziemie dobrej, ktorą pod przysięgą był zaślubił otcom waszym dać, [36] »kromie Kalefa syna Jefone, bo ten uźrzy ją a dam jemu ziemię, ktorąż jest schodził, i synom jego, bo jest naśladował Pana”. [37] »A nie dziwne rozgniewanie [me] na lud, gdyż jest i na mię się rozgniewał prze was Pan rzekąc: „Ani ty wnidziesz tam, [38] »ale Jozue syn Nunow, sługa twoj, ten wnidzie za cię. Tego upominaj i ućwirdzi a ać on ziemię losem rozdzieli Israelowi. [39] »Malutcy waszy, o nichżeście rzekli, że jęci byliby wiedzeni, i synowie, ktorzyż dziś dobrzy i źli nie wiedzący dalekości, oni wnidą a jim dam ziemię i będą ją dzierżeć. [40] »Ale wy wrocicie się i otydziecie na puszczą po drodze Morza Czyrwonego”. [41] »I odpowiedzieliście mnie: „Zgrzeszylismy przeciw Panu, wnidziem a bojować będziem, jakoż nam przykazał Pan Bog nasz”. A gdyż obleczeni w odzienie pośpieszaliście ku boju na gorę, [42] »i powiedział mi Pan: „Rzeczy k nim: Nie wchod ❬ź❭cie ani bojujcie, bo nie jestem s wami, byście nie padli przed waszymi nieprzyjacielmi”. [43] »Mowiłem wam, a nie posłuchaliście, ale przeciwiw się przykazaniu bożemu ❬i❭ nadąwszy się pychą wieszliście na gorę. [44] »A tak wyszedł Amorrejski, jenże bydlił na gorach, a na potkanie drogi wyszedł przenaśladował jest was, jakoż się obykły pczoły roici, a bił was z Seir aż do Horma. [45] »A gdyście się wrocili, płakaliście przed Panem, a nie wysłuchał was ani głosu w❬a❭szemu chciał przystać. [46] »Przetoście siedzieli w Kadesbarne przez wiele czasow. 
«  4 Księga Mojżeszowa 36 5 Księga Mojżeszowa 1 5 Księga Mojżeszowa 2  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.