Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  5 Księga Mojżeszowa 20 5 Księga Mojżeszowa 21 5 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyż będzie naleziona marcha człowieka zabitego w ziemi, ktorąż Pan Bog da tobie, a będzie nie wiedziano, kto jest winien w zabitem, [2] »wynidąc więcszy urodzenim i sędzie twoi i zmierzą od miasta tej marchy wzdal wszystkich miast około [3] »a ktoreż nabliższe z nich u źrze, ten starszy z miasta wieźmie jałowicę z stada, ktoraż to jest nie ciągnęła w jarzmie ani ziemie krojiła radlicą, [4] »wwiodą ją w doł przykry i kamienisty, jenże jest nigdy nie oran ani nasienia przymał, i srzeżą w niej gardło jałowicy. [5] »A przystąpiąc kapłani, synowie Lewi, ktoreż to jest zwolił Pan Bog twoj, aby służyli ❬jemu❭ i błogosławili imieniu jego, że wszytka rzecz jich słowy się kona a wszelką rzecz czystą albo nieczystą sędzić mają. [6] »I przydą więcszy urodzenim z miasta tego ku zabitemu i umyją ręce swe nad jałowicą, jeż to jest zabita w dole, [7] »rzekąc: „Ręce nasze nie przelałysta krwie tej to ani oczy widziały. [8] »Miłościw bądź, Panie, ludu twemu israhelskiemu, jegożeś wykupił, a nie wskładaj krwie niewinnej pośrod luda twego israhelskiego”. I będzie odniesiona wina krewna od nich, [9] »i będziesz ty niewinien krwie niewinnej, ktoraż jest przelana, gdyż uczynisz, coż jest przykazał Pan. [10] »Gdyż wnidziesz ku boju przeciw nieprzyjacielom swym a podda je Pan Bog twoj pod twą rękę, a zjimasz je, [11] »a uźrzysz w liczbie więźniow żonę krasną ❬i❭ jimiesz się jej miłować chcę ją sobie za żonę mieć, [12] »wwiedziesz ją do domu swego a ona ogoli sobie krzczycę a ostrzyże paznogcie, [13] »a słożąc rucho, w niemże jest jęta, a siedząc w domu twem[u] będzie płakać otca i i macierze swej za jeden miesiąc, a potem wnidziesz k niej i będziesz s nią spać, bo jest żona twa. [14] »A jestli potem nie będzie tobie k myśli, przepuścisz ją wolnie ani jej moc będziesz przedać za pieniądze, ani snędzić moc, jenże jeś ją poniżył. [15] »Będzieli człowiek mieć dwie żenie, jedną miłą a drugą niemiłą, i urodzi s niej syny, i byłliby syn niemiłej pirworodzeniec, [16] »i chciałby otciec zboże miedzy syny rozdzielić, nie będzie moc uczynić syna miłej pirworodzonym a wyszszej mieć niżli syna niemiłej, [17] »ale syna niemiłej przyzna pirworodzonym i da jemu ze wszego, coż ma, dwa działy, bo ten to jest pirwy z synow jego a jemu słusze pirworodzeństwo. [18] »Gdyż urodzi człowiek syna nieposłusznego i niekarnego, jenże nie posłucha przykazania otcowa ani macierzyna a karan sąc posłuchać wzgardzi, [19] »popadwszy ji, przywiodą przed starsze tego miasta ku wrotom sądź [20] »i powie❬dzą❭ k nim: „Ten to syn nasz niekarny a nieposłuszny jest, napominania naszego słyszeć nie chce i gardzi, oddał się jest obżarstwu i nieczystocie, i godom”, [21] »kamienim ji obrzuci lud miescki i umrze, a tak odniesiecie złość z pośrzodka waszego, a tak wszystek Israhel usłyszaw, wzboji się. [22] »Gdyż zgrzeszy człowiek tym, prze jeż to śmierci będzie osądzon a ❬...❭ obieszon będzie na szybienicy, [23] »nie ostanie jego marcha na drzewie, ale tegoż dnia pogrzebion będzie, bo przekląt Bogiem jest wszelki, ktoż wisi na drzewie, a nikakiej nie pokalasz ziemie swej, ktorąż to Pan Bog twoj da tobie ku jimieniu. 
«  5 Księga Mojżeszowa 20 5 Księga Mojżeszowa 21 5 Księga Mojżeszowa 22  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.