Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 24
«  5 Księga Mojżeszowa 23 5 Księga Mojżeszowa 24 5 Księga Mojżeszowa 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyż pojmie człowiek żonę i będzie ją mieć, a ona nie najdzie miłości przed jego oczyma prze niektory smrod, napisze list rozwodny i da w rękę jej, i puści ją z swego domu. [2] »A gdyż odydzie, pojmie jinego męża [3] »a ten też nienawidzi jej i da jej list rozwodny a puści ją z swego domu bo aczby umarł, [4] »nie będzie moc jej pirwy mąż zasię za małżonkę wziąć, bo pokalana jest a ganiebna ❬uczyniona❭ jest przed Bogiem, nie daj zgrzeszyć w ziemi twe, ktorąż to Pan Bog twoj da tobie ku jimieniu. [5] »Gdyż mąż pojmie żonę nowo, nie pojdzie ku boju ani jemu ktorego poselstwa rozkażą pospolitego, ale prozen będzie przez pokuty w domu swem, za cały rok wiesoł sąc z swą żoną. [6] »Nie przymiesz miasto zakłada spodniego i zwirzchniego żarnowa, bo duszę swą położył jest tobie. [7] »Będzieli popadnion człowiek nękąję brata swego z synow israelskich a przedałby ji, a wziął pieniądze, taki zabit będzie, i wyniesiesz złość z pośrodka twego. [8] »Strzeż się pilnie, aby nie wszedł w ranę trędowatą, ale wszytko uczynisz, cożkoli nauczą cię kapłani z Lewi pokolenia, podle tego, jakożem jim przykazał, pilnie wypełnisz. [9] »Wspominajcie, cso jest uczynił Pan Bog wasz Maryjej na drodze, gdyście szli z Ejipta. [10] »Gdyż napominasz bliznego swego z niekakiej rzeczy, ktorąż to jest tobie dłużen, nie wnidziesz w jego dom, chcąc zakład wziąć, [11] »ale staniesz przed nim a on tobie wyniesie, coż będzie mieć. [12] »A jestliby był ubogi, nie ostawiaj przez noc u siebie zakładu, [13] »ale wrocisz jemu przed słunecznym zachodem, aby spał w swem rusze a dobrze mowił tobie i będzie to tobie za sprawiedliwość przed Panem Bogiem twym. [14] »Nie zaprzysz zapłaty niedostatecznego i ubogiego brata twego albo przychodzącego, jenże z tobą przebywa w ziemi twe albo miedzy wroty twymi jest, [15] »ale tegoż dnia wrocisz jemu najem jego działa przed słunecznym zachodem, bo ubogi jest a tym swoj żywot karmi, ać nie będzie wołać ku Bogu na cię a nie będziesz mieć s niego grzechu. [16] »Nie będą zabici otcowie za syny ani synowie za otce, ale jeden każdy za swoj grzech umrze. [17] »Nie przewrocisz sądu ubogiemu, przychodzącemu i sirocie, nie weźmiesz miasto zakładu u wdowy rucha jej. [18] »Wspominaję, żeś robotował w Ejipcie a wywiodł cię Pan Bog twoj odtąd, przetoż przykazuję tobie, aby uczynił ty to rzeczy. [19] »Gdyż seżniesz nasienie na twem polu a zapomniaw snop ostawisz, nie wrocisz się, aby ji wziął, ale jinemu i sirocie, i wdowie przepuść wziąć, ać pożegna tobie Pan Bog twoj we wszem usilu ręku twu. [20] »Pakli[by] owoce z oliwy będziesz zbirać, cożkoli zostanie na drzewie, nie nawrocisz się chcę to sebrać, ale ostawisz przychodzącemu, sirocie i wdowie. [21] »A gdyż zbierasz twą winnicę, nie zbiraj gronnych jagod, jeż to ostawają, ać się dostaną ku użytku przychodzącemu, sirocie i wdowie. [22] »Wspominaję, że jeś sam robotował w Ejipcie, a przeto przykazuję tobie, aby uczynił tę to rzecz. 
«  5 Księga Mojżeszowa 23 5 Księga Mojżeszowa 24 5 Księga Mojżeszowa 25  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.