Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 26
«  5 Księga Mojżeszowa 25 5 Księga Mojżeszowa 26 5 Księga Mojżeszowa 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyż wnidziesz w ziemię, ktorąż to Pan Bog twoj da tobie ku jimieniu, a odzierżysz ją i będziesz w niej przebywać, [2] »nabierzesz ze wszech swych użytkow [i] pirwych urod i położysz je na wieko, i przydziesz na to mieśce, ktoreż jest Pan Bog twoj wybrał, aby tamo było wezwano imię jego, [3] »a przystąpią ku kapłanowi, jenże jest w tych dnioch, a rzeczesz jemu: „Przyznawaję się dziś przed Panem Bogiem twym, żem wszedł w ziemię, za niąż to jest przysiągł otcom naszym, aby ją dał nam”. [4] »I przymie kapłan wieko z ręki jego, i postawi przed ołtarzem Pana Boga twego, [5] »i będziesz mowić przed widzenim Pana Boga twego: „Syrski przeciwiał się jest otcu memu, jenże był zstąpił do Ejipta a tu przychodniem był w małej liczbi❬e❭ i rozpłodził się w wieliki rod i w mocny, i nieskonanej wielikości. [6] »I nędzili są nas Ejipszczy a przeciwiając się nam, wskładając na nas przeciężka brzemiona, [7] »i wołalismy ku Panu Bogu otcow naszych, i usłyszał jest nas, a weźrzawszy na nasze pokory i usile, i nędze, [8] »a wywiodł nas z Ejipta w ręce silnej i rozciągnionym ramieniem i w wielikiem strachu, w dziwiech i znamionach, [9] »i w[y]wiodł nas na to to mieśce a dał nam ziemię mlekiem a miodem ciekącą. [10] »A przeto ninie ofieruję tobie pirwe urody ziemie, ktorąż to jest Pan Bog dał mnie”. I postawisz ją przed obliczym Pana Boga twego, a pokłoniw się Panu Bogu twemu. [11] »Karmić się będziesz wszystkim dobrym, ktoreż to jest Pan Bog twoj dał tobie i domu twemu, ty i sługa kościołowy, i przychodzień, jenże z tobą jest. [12] »A gdyż wypełnisz dziesiątek wszytkich twych użytkow, lata dziesięcin❬n❭ego trzeciego dasz słudze kościołowemu i przychodzącemu, sirocie i wdowie, aby jedli miedzy twymi wroty i nasycili się, [13] »i będziesz mowić w widzeniu Pana Boga twego: „Przyniosłem, coż jest poświęconego, z domu mego a dałem to słudze kościołowemu i przychodniowi, i sirocie, i wdowie, jakoś mi przykazał, nie omieszkałem przykazania twego anim zapomniał twego przykazania, [14] »nie ukusiłem tego w żałości mej anim tego odkładał w ktorej nieczystocie, anim tego strawił w nieczystej rzeczy. Posłuszenem był głosu Pana Boga mego a wszystko uczynił, coś mi przykazał. [15] »Weźrzy na mię, Panie, z świątyniej twej świętej i z wysokości niebieskiego przebytka a pożegnaj ludu twemu israhelskiemu i ziemi, jąś to nam dał, ziemię mlekiem i miodem ciekącą, jakoś przysiągł otcom naszym”. [16] »Dziś Pan Bog twoj przysiągł tobie, aby czynił jego przykazania ta to i sądy a ostrzegał i pełnił ze wszego sierca twego i wszytkiej dusze twej. [17] »Pana jeś wybrał dziś, aby był tobie w Bog, a ty aby chodził po drogach jego, ostrzegaję duchownych obyczajow jego a przykazania jego i sądow, i posłuszen był rzeczy jego. [18] »Owa Pan wybrał cię dziś, aby był jemu lud włostny, jakoż jest mowił tobie, a by ostrzegał wszego przykazania jego, [19] »i uczyni cię wyszszego wszech narodow, ktoreż to jest stworzył, na chwałę i na sławę imieniu swemu, aby był ❬lud❭ święty Panu Bogu twemu, jakoż mowił [tobie] jest”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 25 5 Księga Mojżeszowa 26 5 Księga Mojżeszowa 27  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.