Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 28
«  5 Księga Mojżeszowa 27 5 Księga Mojżeszowa 28 5 Księga Mojżeszowa 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ale będzieszli słuchać głosu Pana Boga swego, aby czynił i chował wszystko przykazanie jego, ktoreż to ja przykazuję tobie dziś, uczyni cię Pan Bog twoj wyszszego nad wszystki ludzi, jeż to przebywają na ziemi. [2] »I przydą tobie wszytka pożegnania ta to i pochwycą cię, acz ty przykazania jego będziesz słuchać. [3] »Błogosławion ty w mieście i błogosławion na polu, [4] »błogosławion płod brzucha twego i błogosławion płod ziemie twej i płod skota twego, i stada baranow twych, i chlewy owiec twych, [5] »błogosławione stodoły twe i pożegnani ostatkowie twoji, [6] »błogosławiony będziesz wnidząc i wynidąc. [7] »Dać Pan nieprzyjaciele twe, jeż to powstają przeciw tobie, żeć padną w widzeniu twem, jedną drogą przydą przeciw tobie, a siedmią pobieżą przed twym obliczym. [8] »Wypuści Pan pożegnanie na twe piwnice i na wszystko usile ręku twu, i pożegna tobie na ziemi, ktorąż to przymiesz. [9] »Wzbudzi cię Pan za święty lud sobie, jakoż jest przysiągł tobie, acz będziesz ostrzegać przykazania Pana Boga twego a chodzić po jego drogach. [10] »I uźrzy lud ze wszech ziemi, że imię boże nazwano jest nad tobą, i będzie się ciebie bać. [11] »I uczyni Pan, że będziesz obfitować we wszem dobrem i w płodu żywota twego, i w płodu dobytka twego, i w płodu ziemie twej, prze niąż to jest Pan Bog przysiągł oćcom twym, aby ją dał tobie. [12] »Otewrze Pan skarb swoj nalepszy, niebo, aby deszcz dało ziemi twej czasem swym, i pożegna wszytko usile ręku twu. I będziesz pożyczać wielu narodom, a sam u żadnego pożyczać nie będziesz. [13] »Ustanowi cię Pan Bog twoj na głowę, a nie na ogon, i będziesz wżdy z wirzchu, a nie pośrod, acz będziesz słuchać przykazania Pana Boga twego, jeż to ja przykazuję tobie dziś, a by chował i pełnił, [14] »a nie pochylał się od niego ani na prawicę, ani na lewicę, a nie naśladował bogow cudzych ani się jim modl. [15] »A jestli nie chcesz słyszeć głosu Pana Boga twego, aby chował i pełnił wszytka przykazania jego i duchowne obyczaje, ktoreż to ja przykazuję tobie dziś, spadną na cię wszytki klątwy ty to i wwiążą się w cię. [16] »Przeklęty będziesz w mieście, przeklęty będziesz na polu, [17] »przeklęta stodoła twa, przeklęte wszytki użytki twe, [18] »przeklęty płod żywota twego i płod ziemie twej, stada wołow twych i stada owiec twych, [19] »przeklęty będziesz wchadzaję i wychadzaję. [20] »Przywiedzie Pan na cię głod i łaczność, i łajanie na wszytki uczynki twe, coż ty czynisz, dojąd ciebie nie setrze i straci rychło prze twe wymyślenie nagorsze, w ktorychżeś to ostał jego. [21] »Przyczyni tobie Pan mor, dojąd cię nie zatraci z ziemie, do ktorejże to przydziesz k dzierżeniu. [22] »Rani cię Pan biadą i zimnicą, i zim[n]ą, gorącością i wiodrem, i powietrzym skażenia, i rdzą, a przeciwić się tobie będzie, dojąd nie zginiesz. [23] »Będzie niebo, jeż to nad tobą jest, miedziane a ziemia, na niejże to chodzisz, żelazna. [24] »Da Pan ziemi twej przewał proszny a spadnie na cię s nieba popioł, dojąd nie będziesz start. [25] »Podda cię Pan, że padniesz przed nieprzyjacielmi swymi, jedną drogą wynidziesz przeciw jim, a siedmią pobieżysz, rozproszon sąc po wszystkich krolewstwach na ziemi, [26] »będzie marcha twa w pokarm wszemu ptastwu niebieskiemu i źwierzętom na ziemi i ❬nie❭ będzie, kto by od ciebie odegnał. [27] »Rani cię Pan wrzodem ejipskim na stronie twego ciała, ktorąż łajna wypuszczasz, i krostami, i świrzbem, tak że uzdrowion nie będziesz moc być. [28] »Rani cię Pan omamienim i ślepotą, i gniewem myśli twej, [29] »że będziesz o południu macać, jako jest obykł macać ślepy wie ćmach, i nie zdrzędzi twych drog. Po wszytki czasy będziesz cirpieć biadę ociążon sąc nasilim a nie maję, kto by cię wybawił. [30] »Pojmiesz żonę, a jiny s nią będzie spał, dom udziełasz, a nie będziesz w niem przebywać, winnicę uczynisz, a nie będziesz s niej zbirać, [31] »woł twoj obietowan będzie przed tobą, a nie będziesz jego jeść, osieł twoj będzie pojęt w widzeniu twem, a nie będzie nawrocon tobie, owce twe będą dany nieprzyjacielom twym, a nie będzie, kto by wspomogł tobie. [32] »Synowie twoji i dziewki twe poddany będą jinemu ludu, a ty patrzasz swyma oczyma na to, a ty ginąć będziesz przed jich widzenim całego dnia, a nie będzie siła w twej ręce, [33] »użytki ziemie twej i wszytkę robotę twą setrze lud, ktoregoż ty nie znasz, a ty będziesz cirpieć zawżdy biadę obciążon sąc po wszytki dni, [34] »a lękając się przed jego grozą, jąż to uźrzyta oczy twoji. [35] »Rani cię Pan wrzodem psotnym na kolanoch i łytkach a uzdrowion nie będziesz moc być od pięty w nodze aż do ciemienia twego. [36] »Zawiedzie cię Pan i krola twego, jegoż ustawisz nad sobą, w lud, jegoż to nie znasz ty i otcowie twoji, i będziesz tam służyć cudzym bogom d❬r❭zewianym i kamiennym, [37] »i będziesz zatracon w przysłowie i w powieść wszem❬u❭ ludu, do ktoregoż to cię wwiedzie Pan. [38] »Siać będziesz wiele w ziemi, a mało użniesz, bo kobyłki śniedzą wszytko, [39] »winnice wspłod❬z❭isz i wskopasz, ale wina nie będziesz pić ani cso z niej weźmiesz, bo będzie opuszczona czyrwmi, [40] »oliwy będziesz mieć na szwych krajoch twych, a nie będziesz się mazać olejem, bo skapie a zginie, [41] »synow napłodzisz i dziewek, a nie będziesz się jimi cieszyć, bo będą wwiedzeni w niewolstwo, [42] »wszytko twe sadowe drzewie i owoce ziemie twej rdza zagubi, [43] »przychodzień, jenże bydli z tobą w ziemi, zwyszszy się nad cię i będzie ciebie wyszszy, a ty się poniżysz i będziesz niższy, [44] »on będzie tobie pożyczać, ale nie ty jemu, on będzie na głowie, a ty na ogonie. [45] »I przydą na cię wszytki ty to klątwy i przeciwiając się tobie snędzą cię, dojąd nie zginiesz, bo jeś nie posłuchał głosu Pana Boga twego aniś chował przykazania jego i duchownych obyczajow, jeż to jest przykazał tobie, [46] »i będą nad tobą znamiona i dziwy i w nasieniu twem aż na wieki. [47] »Iżeś nie służył Panu Bogu twemu w radości sierca swego i weselu prze obfitość wszego dobrego, [48] »przetoż będziesz służyć nieprzyjacielowi swemu, jegoż przepuści na cię Bog, w głodzie i w pragnieniu, w nagości i we wszytk iej nędzy i włoży żelazne jarzmo na twe gardło, dojąd ciebie nie setrze. [49] »Przywiedzie na cię Pan narod z dalekiej strony a z poślenich krajow ziemie podobny orlicy latającej w nagłości, jegoż językowi nie będziesz moc srozumieć, [50] »narod niesromieźliwy, jenże nie odpuszcza staremu ani się slutuje nad robionkiem i sirotą, [51] »ale pożrze plemię dobytka twego i owoc ziemie twej, dojąd nie zginiesz, a nie ostawić pszenice tobie ani wina, ani oleju, ani stad wołowych ani owczych, dojąd ciebie nie zatraci [52] »i nie zetrze we wszech mieściech twych, a skażony będą mury twe twarde i wysokie po wszej ziemi twej, w nichżeś nadzieję miał. Oblężon będziesz miedzy wroty twymi po wszej ziemi twej, jąż Pan Bog twoj da tobie, [53] »a będziesz jeść płod żywota twego a mięso synow i dziewek twych, jeż to da tobie Pan Bog twoj, w nędzy i w skażeniu twem, jimże cię obciąży wrog twoj. [54] »Człowiek rozkosznego żywota miedzy wami i nieczysty barzo zawidzieć będzie bratu swemu i żenie, ktoraż polega na łonie jego, [55] »a nie uda mięsa synow swych, jeż to sam je, przeto że nic jinego nie ma w oblężeniu i w ubostwie, bo są skazili cię nieprzyjaciele twoi miedzy wszytkimi wroty twymi. [56] »Cienka żona i rozkoszna, jaż to nie mogła chodzić po ziemi ani swej nogi stopy na ziemi postawić prze miękość swych nog i cienkość wieliką, zawidzieć będzie mężu swemu, jenże polega na jej łonie, nad mięsem syna swego i dziewki swej [57] »i nad macierzniki❬e❭m, jenże wychadza z trzosł jich, i nad młodzionki, jiż to tej godziny zrodzili się, bo je sjedzą tajemnie prze niedostatki wszytkich rzeczy w oblężeniu i w skażeniu, jimże to cię ogarnie nieprzyjaciel twoj miedzy wroty twymi. [58] »Nie będzieszli chować i pełnić wszech słow tego to zakona, jeż to są pisany w księgach tych to, a nie będzieszli się bać imienia jego sławnego i groźnego, to jest Pana Boga twego, [59] »przysporzy Pan ran twych i ran siemienia twego, i ran wielikich i ustawiczne, niemocy psotne i wieczne, [60] »i obroci na cię wszytki nędze ejipskie, ktorychżeś się lękał, i będą się ciebie dzierżeć. [61] »A nadto wszytki niemocy i rany, jeż to nie są popisany w księgach tego to zakonu, przywiedzie Pan na cię, dojąd ciebie nie zetrze, [62] »i ostaniecie w małej liczbie, jakożeście drzewie byli w rozmnożeniu jako gwiazdy niebieskie, żeś nie posłuchał głosu Pana Boga twego, [63] »a jakoż się drzewiej Pan nad wami radował dobrze wam czynię a was płodzę, takież się weselić będzie zatracę was i podwroci, abyście zginęli z ziemie, do niejże to wnidziecie ku jimieniu. [64] »Rozproszy cię Pan Bog po wszech ludziech od wirzchu ziemie aż do krajow jich i będziesz tu służyć bogom cudzym, jichżeś ty jeś nie znał ani otcowie twoji, drzewiani i kamienni. [65] »A w tych narodziech nie odpoczyniesz ani będzie odpoczynienie stąpaniu nog twych, boć da ❬tobie❭ Pan tu sierce straszywe i niestaczczone oczy, i duszę żałością udręczoną. [66] »I będzie żywot twoj jako straszydło przed tobą. Lękać się będziesz we dnie i w nocy a nie uwierzysz żywotu twemu. [67] »S jutra rzeczesz: „Kto mi da wieczor?”, a z wieczora: „Kto mi da jutro?” prze strach sierca twego, jimże to się straszył, a prze to, coż uźrzysz oczyma swyma. [68] »Nawroci cię Pan na łodziach do Ejipta po drodze, o niejże to rzekł tobie, aby jej więcej nie oglądał. Tu będziesz przedan nieprzyjacielom twym w sługi i w służebnice a nie będzie, kto by kupił. 
«  5 Księga Mojżeszowa 27 5 Księga Mojżeszowa 28 5 Księga Mojżeszowa 29  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.