Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 3
«  5 Księga Mojżeszowa 2 5 Księga Mojżeszowa 3 5 Księga Mojżeszowa 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tako wrociwszy się seszlismy pospołu do Bazan. I wyszedł jest Og krol bazański w pośrzacenie nam s ludem swym ku bojowaniu do Edraj. [2] »I rzekł jest Pan ku mnie: „Nie boj się jego, bo w ręce twe poddan jest ze wszym ludem swym i z ziemią swą. I uczynisz jemu, jakoś uczynił Seonowi krolowi amorejskiemu, jenże bydlił w Ezebon. [3] »Przeto poddał jest Pan Bog nasz w ręce nasze ❬takież❭ Og krola bazańskiego i wszystek lud jego i pobilismy je aż do zgubienia, [4] »zopuściwszy wszytka miasta jego jednego czasu. Nie było miasto, jeż to by nas uciekło, szećdziesiąt miast i wszytko krolewstwo Argob krola og w Bazan. [5] »I wszytka miasta były omurowane murmi przewysokimi i wierzejami, i zaworami kromie miast przez liczby, ktoreż nie miały murow. [6] »I zagładzilismy je, jakosmy uczynili byli Seonowi krolowi ezebońskiemu, zatraciwszy wszytki miasta, męże i młodzionki, i żony, [7] »ale dobytek i plon mie❬s❭cki roztargnęlismy. [8] »I odjęlismy w tem czasie ziemi z ręku dwu krolu amorrejskich, ktorasta była za Jordanem od potoka Arnon aż do gory Ermon, [9] »ktorąż Sydoniccy Saryjon wzywają, a Amorrejszczy Sanir, [10] »wszelka miasta, jeż to są ustawiona na rowni, i wszytkę ziemię galaadską i bazańską aż do Selchy a Edraj, miast krola w Bazan. [11] »Bo ❬Og❭ krol bazański jeden był ostał z korzenia obrzymowego. I ukazowano jest łoże jego żelazne, ktoreż to jest w Rabat synow amońskich, dziewięć łokiet mające na dłużą, a cztyrzy na szyrzą miary łokietnej męskiej ręki. [12] »I władalismy w tem czasie ziemią jego od Aroer, ktoreż jest na brzedze potoka Arnon, aż do pośrzednej strony gory galaadskiej i miasta onego dałem Rubenowi a Gadowi. [13] »Ale jiną część galadską i wszytkę ziemię bazańską krolewstwa Og oddałem połpokoleniu Manassowu i wszytki kraje Argob, wszytka Bazan wezwana ziemia obrzymska. [14] »Jair syn Manassow dzierżał wszystek kraj Argob aż do ziemie Jessury i Matatowych i wezwana z jimienia swego Bazan Awotjair, to jest wieś Jair, aż do niniejszego dnia. [15] »Ale Machyrowi dałem Galaad. [16] »A poko❬le❭niu Rubenowu i Gadowu dałem ziemię galaadską aż do potoka Arnon a poł potoka i krajow aż do potoka Jebot, ktoryż jest miedza synow amońskich, [17] »i szyrokość puszczej i Jordan, i miedze Ceneret aż do morza puszcznego, ktoreż jest przesłone, z korzenia gory Fasga ku zachodu słunecznemu. [18] »I przykazałem wam wtenczas a rzekł: „Pan Bog wasz dał wam ziemię tę to k dziedzictwu, wyprawcie się przed swą bracią, jidzicie przed synmi israelskimi, wszytcy mężowie mocni, [19] »przez żon i przez młodzionkow, i przez dobytka, bo uznałem, że macie więcej baranow, ty w mieściech ostaną, ktoreż oddałem wam, [20] »dokądże odpoczynąci nie da Pan braci waszej, jakoż jest wam dał, aby oni takież odzierżeli ziemię, ktorąż dał jest jim za Jordanem, tedy się nawroci jeden jako drugi na swe jimienie, ktoreżem wam oddał. [21] »A wtenczas ❬...❭ 
«  5 Księga Mojżeszowa 2 5 Księga Mojżeszowa 3 5 Księga Mojżeszowa 17  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.