Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 30
«  5 Księga Mojżeszowa 29 5 Księga Mojżeszowa 30 5 Księga Mojżeszowa 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przetoż gdyż przejdą ty to wszystki rzeczy k tobie, pożegnanie albo przeklęcie, ktoreżem wyłożył przed twym widzenim, a ty będąc żałościw siercem twim we wszech narodziech, w nichże to was rozproszył Pan Bog twoj, [2] »i nawrocisz się k niemu, i będziesz posłuchać jego przykazania, jakoż ja dziś przykazuję tobie i synom twym, we wszem siercu twem i we wszej duszy twej, [3] »i nawroci cię Pan Bog twoj z więzienia twego a slutuje się nad tobą, a potem zbierze cię ze wszech ludzi, w ktorychże to cię był drzewiej rozproszył. [4] »A jestliby aż do progu niebieskiego byłby rozproszon, odtąd cię wyciągnie Pan Bog twoj [5] »i przymie, i wwiedzie w ziemię, ktorąż są dzierżeli otcowie twoji, i odzierżysz ją, i pożegna ciebie, więcszym liczbą cię uczyni, niż są byli otcowie twoi. [6] »I obrzeże Pan Bog twoj serce twe i serce siemienia twego, aby miłował Pana Boga twego we wszem sercu twem i ze wszej dusze twej, aby mogł żyw być. [7] »Ale wszystko przeklęcie obroci Pan Bog na twe nieprzyjaciele i ty, ktorzyż ciebie nienawidzą a przeciwiają się. [8] »Ale ty nawroć się i posłuchasz głosu Pana Boga swego, i uczynisz wszytko przykazanie, ktoreżem ja tobie przykazał dziś, [9] »i uczyni cię Pan Bog twoj obfitego we wszem robotowaniu rąk twoju i w plemieniu żywota twego, i w płodu dobytka twego, i w żyzności ziemie twe, i we wszem zbożu szczodrego, bo się nawroci Pan, aby się weselił nad tobą we wszem dobrem, jakoż się jest weselił nad twymi otcy, [10] »tak acz posłuchasz głosu Pana Boga swego i ostrzegać będziesz jego przykazania i duchownych obyczajow, jeż to w tem to zakonie popisany są, a nawrocisz się ku Panu Bogu swemu we wszem sercu twem i we wsze duszy twej. [11] »Przykazanie to to, jeż to ja dziś przykazuję tobie, nie jest nad tobą ani daleko położono, [12] »ani na niebie postawiono, aby mogł rzec: „Kto z nas może na niebo wstępić, aby przyniosł to k nam, i posłuchamy, i skutkiem napełnimy?”. [13] »Ani za morzem postawiono jest, aby je ro zmownie powiedział: „Kto z nas może się przepławić za morze a to aż k nam przynieść, abychom mogli słyszeć i uczynić, coż przykazano jest nam od Pana?”. [14] »Ale jest [tu] rzecz, słowo wielmi blisko w uściech twych i w sercu twem, aby je pełnił. [15] »Znamionaj, cso dziś wyłożyłem w widzeniu twem żywot a dobrotę, a przeciw temu śmierć a złość, [16] »aby miłował Pana Boga twego a chodził po jego drogach, a ostrzegał jego przykazania i duchownych obyczajow, i sądow a był żyw i rozmnoży cię i pożegna ciebie Pan w ziemi, w ktorąż wnidziesz ku odzierżeniu. [17] »A jestli odwrocono będzie serce twe a nie będziesz chcieć słyszeć, a błędem sąc okłaman kłaniać się będziesz bogom cudzym i służyć jim, [18] »naprzod powiadam tobie dziś, że zaginiesz a mały czas będziesz bydlić w ziemi, do niejże to Jordan minąw wnidziesz ku dzierżeniu. [19] »Świadki przywoławam dziś niebo i ziemię, żeciem wyłożył wam żywot i ❬śmierć❭ dobre pożegnanie i klątwę. Przetoż woliż[li] żywot, aby i ty żyw był, i synowie twoji, [20] »a miłuj Pana Boga twego, a posłuchaj głosu jego, a jego się przydzierży, boć on jest żywot twoj a przedłużenie dniow twych, aby bydlił w ziemi, za jąż to Pan jest przysiągł otcom twym Abramowi, Izaakowi i Jakobowi, aby ją dał jim”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 29 5 Księga Mojżeszowa 30 5 Księga Mojżeszowa 31  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.