Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Jozuego » Rozdział 2
«  Księga Jozuego 1 Księga Jozuego 2 Księga Jozuego 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tegdy Jozue syn Nunow posłał z Setym dwa męża śpieglerza tajemnie a rzekąc jim: „Jidźcie a opatrzcie ziemię i miasto Jerycho”. Ktorzyż to pośpieszywszy się weszli w dom niewiasty złej imieniem Raab i odpoczynęłasta u niej. [2] »I wskazano krolowi Jerycho i powiedziano: „Dwa męża weszłasta sam w nocy z synow israhelskich, aby śpiegowali ziemię”. [3] »I posłał krol Jerycho ku Raab niewieście rzekąc: „Wywiedź męże, ktorasta przyszła k tobie i weszłasta w dom twoj, jiście śpieglerzasta a przyszłasta, chcąc oględać wszytkę ziemię”. [4] »I pojąwszy żona męże, zataji jich rzekąc: „Znam, żesta była przyszła ku mnie, ale nie wiedziałaciem, odkądsta, [5] »a gdyż brona zawarta była we mrok, tedysta ona wyszła, nie wiem, kamsta się obrociła. Ścigajcie je rącze, a złapacie je”. [6] »Ale sama kazała mężoma wnić na pobicie domu swego i przykryła je paździerzym lnianym, jeż to tu było. [7] »Ale ci, jeż to byli posłani, gonić po nich po drodze, jeż to wiedzie ku brodom Jordanowym, a gdyż oni wynidą, natychmiast brony zawarty. [8] »A jeszcze byłasta nie usnęła, jaż to się tajiłasta, tegdy żona wnidzie k nima i rzecze: [9] »„Znam, że Bog podda wam ziemię, bo strach wasz wrzucił się jest na nas a omdleli są wszytcy bydliciele w ziemi. [10] »Słyszelismy, że przesuszył Pan wody Morza Rudnego k waszemu prześciu, gdyście wyszli z Ejipta, a cożście uczynili dwiema kroloma amorejskima, jaż byłasta za Jordanem, Seonowi a Ogowi, jeż toście zabili. [11] »A to usłyszawszy lęklismy się i omdlało jest sierce nasze ani w nas ostał duch k weściu waszemu, bo Pan Bog wasz on jest Bog na niebie wysoko a na ziemi nisko. [12] »Przetoż ninie przysiężta mi na Pana Boga, aby jakożem ja s wami miłosiernie uczyniła, takież i wy uczyńcie z domem otca mego i dajta mi jiste znamię, [13] »abyście zbawili otca mego i matkę mą, bracią i siostry me, i wszytko, coż jest jich, i wyzwolicie dusze nasze od śmierci”. [14] »A ona jej odpowiedziałasta: „Dusza nasza bądź za was na śmierć, ale tak, acz nas nie wydasz, a gdyż nam poda Bog ziemię, uczynimy z tobą miłosierdzie i prawdę”. [15] »I wypuściła je po powrozku z okieńca, bo dom jej przyleżał ku murowi. [16] »I rzekła jest k nima: „Wznidzieta na gory, aby sna nie potkali was wracając się, a tu się utajita za trzy dni, dojąd się nie nawrocą, a tak pojdzieta po swej drodze”. [17] »I powiedziałasta k niej: „Nie będziewa winna tą to przysięgą, jeż toś nas zaprzysięgła, [18] »gdyżbychom wieszli w ziemię a nie byłliby za znamię ten to powrozek czyrwony, a ty jego nie uwiążesz na okieńcu, jimżeś to nas wypuściła, a nie zgromadziszli otca twego i macierze, i braciej, i wszystkiej rodziny twej w dom twoj. [19] »Ktoż wynidzie se drzwi domu twego, krew jego będzie na głowę jego, a my będziem niewinni, ale tych wszech krew, jiż to z tobą będą w domu, ostanie na naszej głowie, acz kto się jich dotknie. [20] »Pakli będziesz nas chcieć ogłosić a tę to rzecz na jawno wynieść, czyści będziem od tej przysięgi, jąż toś nas zaprzysięgła”. [21] »A ona odpowie: „Jakosta rzekła, tako bądź”. A puściwszy je, aby precz odeszła, powiesi powrozek czyrwony w okieńcu swem. [22] »Tedy ona szedwszy przyszłasta na gory a byłasta tu trzy dni, dojąd się nie wrocili, ktorzyż to je gonili, bo patrzywszy jich po wszytkich drogach, nie naleźli jich. [23] »I weszli do miesta, wrociwszy się, ktorzyż to je gonili, i seszłasta śpieglerza z gory a przebredwszy Jordan przyszłasta ku Jozue synu Nunowu i wypowiedziałasta jemu wszytko, coż się jima przygodziło, [24] »i rzekłasta: „Poddał Pan w ręce nasze tę to wszytkę ziemię a strachem są ogarnioni wszystcy bydliciele jej”. 
«  Księga Jozuego 1 Księga Jozuego 2 Księga Jozuego 3  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.